ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2009 г.

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН
Серия 1.1 - Земеделска техника и технологии; Аграрни науки и ветеринарна медицина; Ремонт и надеждност.

Корица и начални страници

1. Анализ заполнения приемной камеры матрицы брикетного пресса
       Р. А. Бакарджиев
2. Въздействие на хербицидите Стомп и Нирвана върху почвената микрофлора
       Йорданка Карталска, Н. Кузманов, Кр. Сапунджиева
3. Ефект от листното торене с Хумустим върху продуктивността на готварски тиквички
       Димка Хайтова
4. Влияние на почвените условия за разпространението на растително - паразитните нематоди от семейство Longidoridea (Nematoda) по лозата в България
       Татяна Билева
5. Изследване качеството на работа на машина за повърхностна обработка на почвата
       Иван Брайков, Манол Даллев
6. Създаване на слоеве в среда на ГИС на определящите фактори за раздробяване на почвата при повърхностна обработка
       Жулиета Арнаудова, Манол Даллев
7. Определяне експлоатационните параметри на преоборудвано ремарке РСЕ-3В при зареждане на редосеялки
       Димитър Кехайов, Любен Назъров
8. Изследване на разпределението на масата на лозовите пръчки в междуредието след резитба
       Запрян Запрянов, Людмил Ангелов, Боян Сталев, Йорданка Запрянова
9. Проучвания върху клиничните признаци и някои хематологични показатели при експериментална субхронична интоксикация с антикоагулантния родентицид бромадиолон при кучета
       Иван Вълчев, Цанко Христов, Нели Грозева, Лазарин Лазаров, Румен Бинев, Йордан Николов
10. Анализ на сеялките за точна сеитба на окопни и зеленчукови култури
       Христо Христов
11. Влияние на алтернативните методи за точна сеитба върху някои от икономическите показатели при технология за отглеждане на слънчоглед
       Христо Христов, Колю Василев, Георги Митев
12. Изследване влиянието на параметрите на семепровода върху равномерността на изсяване при точна сеитба на рапица
       Живко Демирев, Венцислав Добринов
13. Анализ на състоянието на хидромелиоративните съоръжения в България
       Калоян Стоянов, Ивайло Дудушки, Христо Белоев
14. Резултати от изследване на сензор за измерване количеството растителна маса постъпващо за овършаване в зърнокомбайн
       Лъчезар Йорданов
15. Стратегии на заинтересованите страни при сервиза на земеделската и транспортната техника
       Николай Найденов
16. Структура на експертна система за функционална диагностика на земеделската техника
       Николай Найденов, Сима Навасардян
17. Проблеми на ефективното поддържане на земеделската техника
       Васил Стоянов, Даниел Бекана
18. Изследване интензивността на входящия поток на заявките за поддържане на земеделска и автотранспортна техника
       Димитър Рачев, Даниел Бекана
19. Математически модел за определяне на разхода на резервни части и материали за ремонт и оптимизация на запасите
       Таня Пехливанова
20. Изследване на разхода на резервни части и оптимизация на запасите
       Таня Пехливанова
21. Изследване влиянието на основните фактори при възстановяване на детайли от чугун върху технико-икономическите им показатели
       Ив. Митев, Д. Бекана, Ж. Колев
22. Изследване и оптимизиране режимите на наваряване на износени детайли от земеделската и автотракторната техника
       Даниел Любенов, Иван Митев, Даниел Бекана
23. Методика за определяне на вътрешните напрежения в наваръчни възстановителни шевове
       Огнян Сливаров, Любомир Станев, Георги Кольковски
24. Оптимизиране процеса на ускорено сработване на ремонтирани двигатели чрез многофакторно изследване
       Митко Николов Митко Стоянов Нина Господинова
25. Многофакторно изследване формирането на възтановителни покрития в газови смеси
       Митко Николов
26. Анализ на факторите влияещи върху разхода на гориво
       Б. Бехчед, Т. Деликостов, И. Митев
27. Многофакторно изследване на процеса за получаване на конвесрионно фосфатно покритие
       Пламен Кангалов, Гергана Станева

Последни страници


Copyright © 2008-2021