ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2009 г.

Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
Серия 3.2 - Комуникационна техника и технологии; Компютърна техника и технологии.

Корица и начални страници

1. Проект за разширяване обхвата на изпитване на изпитвателна лаборатория за ЕМС в честотния обхват 80 MHz - 6 GHz
       Н.Пантелеев, И.Дочев, Б.Меджидиева
2. Алгоритъм и програма за синтез и изследване на характеристиките на кодови последователности за широколентови персонални радиокомуникационни системи
       В.Мутков
3. Архитектура и инфраструктура на университетска информационна система
       М.Михайлов, Цв.Павлов
4. Комплексная информационная система самообследования кафедры университета
       Е.Малышева, С.Бобровский
5. Использование информационных технологий в деятельности кафедр и преподавателей вуза
       О.Филиппова, Я.Митрофанова
6. Угрозы безопасности и защита информационных систем персональных данных
       А.Савина
7. Симулация на алгоритъм за позициониране на обекти в сензорни мрежи
       М.Илиев, И.Цветкова, Н.Бенчева, Д.Радев
8. Приложение на SharePoint сървър като платформа за университетски уеб сайт
       М.Михайлов, Цв.Павлов
9. Моделиране на достъпа на повикване в 4G мобилни мрежи
       Д.Радев, Др.Станковски
10. Информатика и управление на кризи
       Т.Яков
11. Анализ на модели за определяне продължителността на периода на стабилност в безжични сензорни мрежи
       Пл.Захариев, Г.Христов, М.Илиев
12. Симулационен модел на многочестотна персонална комуникационна система с директно разширяване на спектъра
       В.Мутков
13. Интегриране на системите за измерване и дистанционно отчитане на енергия в системите за сградна автоматизация
       Ст.Белев
14. Избор на конфигурация на оптичните възли за равномерно разпределение на трафика в хибридни кабелни телевизионни мрежи
       И.Балабанова, Кр.Ангелов, С. Садинов, Т. Илиев
15. Peculiarities in programming of PIC18FXX2 flash memory
       N.Bencheva
16. Модел за анализ на йерархични системи за дистанционно обучение
       П.Антонов, В.Антонова
17. Програмно осигуряване за изчисляване на стойностите на димни емисии използвайки филтър на Бесел
       Г.Кръстев
18. Анализ на функционалността и начините за внедряване на OCS 2007 в корпоративна инфраструктура
       Гр.Михайлов, Г.Христов, Т.Илиев
19. Графи и анализ на надеждността при конструиране на информационни връзки
       Т.Яков
20. Система за мониторинг на технологични параметри в предприятията с дискретно производство
       Ст.Белев
21. Microprocessor communication module connecting on board diagnostic system and personal computer
       N.Bencheva, Y.Alexandrov
22. Интелигентни системи за мобилни устройства на базата на Java технологиите
       Хр.Ненов, П.Антонов
23. Изследване на клас устойчиви алгоритми за маркиране с водни знаци
       Г.Върбанов, П.Антонов
24. Модел на ТСР източник с отчитане на дублираните потвърждения
       Г.Христов
25. Програмно осигуряване на микрокомпютърен уред за диагностика на автомобилни двигатели
       Г.Кръстев
26. Virtual Learning Platforms and Good Practice
       Кр.Стоилова, Т.Стоилов, В.Вълчев, О.Фархи
27. Прототип на WEB сайт на Научна комисия към ВАК
       А.Иванова, А.Смрикаров
28. Методика за определяне и следене на глобалния максимум на мощността на фотоволтаичен панел
       Л.Георгиева, Ф.Алкатири
29. Информационна система за акупунктурни точки
       Ю.Златева, М.Иванов
30. UML проект на средство за обработка и визуализация на данни от учебни сесии
       О.Кър, И.Желязкова
31. Скриптов език за обработка и визуализация на данни от учебни сесии
       О.Кър, И.Желязкова
32. Алгоритми за обработка и визуализация на данни от учебни сесии
       О.Кър, И.Желязкова
33. Програмна реализация на средство за обработка и визуализация на данни от учебни сесии …
       О.Кър, И.Желязкова
34. Потребителски интерфейс на средство за обработка и визуализация на данни от учебни сесии
       О.Кър, И.Желязкова
35. UML проект на средство за подготовка на упражнения
       Н.Гарип, И.Желязкова
36. Програмна реализация на средство за подготовка на упражнение в режим on-line
       Н.Гарип, И.Желязкова
37. Потребителски интерфейс на средство за подготовка на упражнения в режим on-line
       Н.Гарип, И.Желязкова
38. UML проект на редактор
       И.Бонева, П.Атанасова, И.Желязкова
39. Потребителски интерфейс на редактор-генератор на структурни схеми
       И.Бонева, П.Атанасова, И.Желязкова

Последни страници


Copyright © 2008-2021