ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2009 г.

Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Серия 5.2 - Европеистика

Корица и начални страници

1. Език и идентичност: oпит за диахронен анализ в европейски контекст
       Мими Корнажева
2. Реструктуриране на сайта на Русенския университет: PR аспекти и комуникационна ефективност
       Р.Кършакова, В.Пенчева, Т.Грозева, Ц. Павлов
3. Сравнителен анализ на университетски уеб сайтове от гледна точка на информативността им за целеви потребителски групи
       Орлин Петров, Екатерина Памукова
4. Европейската тема в публичния образ на Русенския университет
       Рада Кършакова
5. Eзикът на омразата и медийната пропаганда по време на гражданската война в бивша Югославия – как лидерите на националистите манипулираха общественото мнение
       Ненад Живановски
6. Финансови аспекти на националната сигурност на България
       Минчо Христов
7. Косово - европейски или ислямски казус
       Владимир Чуков
8. Културна дипломация или за евентуалните ефекти от турските сериали върху международните отношения и външната политика
       Красимир Коев
9. Civilizations and еthnic diversity: cultural wealth or political pressure lever
       Tarana Dushturova
10. Еврорегион Русе-Гюргево като предпоставка за развитието на икономическа ос от Карпатите до Стара планина
       Мартин Дойков
11. Развитие на чувствителност към другостта чрез интеркултурен тренинг
       Юлиана Попова
12. Англоезичното сранознание през погледа на студентите
       Румяна Петрова
13. Мотивацията като фактор за успешното преподаване на чужд език
       Румяна Собаджиева
14. Относно Националния етичен кодекс за реклама в България
       Веселина Гачевска, Илиана Кошарова
15. Асоциативният експеримент – метод за оценка на международната реклама
       Илиана Кошарова
16. Schule und Kirche – Saulen zur Identitatseinhaltung der Galiziendeutschen in der k. u. k. Monarchie
       Serhij Lukanjuk
17. Политиката на регионалното развитие в България – нормативно уреждане и институционална структура
       Наталия Иванова
18. Комуникативният модел „аргументиране” и неговото разглеждане в учебника „Fit fur den TestDaf”
       Зоя Тодорова
19. Обучението по Европеистика в Русенския университет на бакалавърско ниво
       Юлиана Попова
20. Магистърската програма по Европеистика към Българо - румънския интер-университетски Европа център
       Мими Корнажева
21. Социално приложими знания и умения в обучението по Европеистика
       Рада Кършакова
22. Развитие на комуникативна и културна компетентност чрез езиково обучение за напреднали в специалност „Европеистика” в Русенски университет „Ангел Кънчев”
       Румяна Петрова
23. Състояние и перспективи пред обучението по специалност „Европеистика” в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград
       Габриела Белова, Николай Марин
24. Curriculum Development in European Studies at the American University of Bulgaria: Challenges and Prospects
       Jean F. Crombois

Последни страници


Copyright © 2008-2021