ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2009 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 6.3 - Езикознание и литературознание

Корица и начални страници

1. Синтактични редове за изразяване на значението ’темпоралност’ в полипредикативните изречения
       Яна Пометкова
2. Перспективи за съставянето на специализирани двуезични речници на немския и българския език
       Стефан Политов
3. Палатални или смекчени са българските съгласни
       Димитрина Игнатова-Цонева, Десислава Баева
4. Характер на местоименния определител в посесивни конструкции с неотчуждаема принадлежност
       Даниела Камаринчева
5. За отклоненията в езиковата нормативност при някои граматични категории на съществителнoто име
       Дафинка Атанасова
6. Стилистична функция на фразеологизмите в речта на български журналисти
       Катерина Пенева, Силвена Ставрева-Доростолска
7. Фразеологизми, образно мотивирани от народния бит
       Емилия Недкова
8. Discourse-pragmatic Functions of Overt Subjects in English Sentences
       Baylar I. Hajiyev
9. Cultural Factors Determining Translators’ Choices
       Carmen Ardelean
10. Bedeutung des landeskundlichen Unterrichts in der Translatorenausbildung Fallanalyse: Politisches System Deutschlands
       Mihai Draganovici
11. The Role of Phonological Strategies in Learning to Spell in English as a Foreign Language
       Tsvetelina Harakchiyska
12. Mircea Eliade, the Ideal Type of Lecture
       Mariana Andrei
13. Gellu Naum in Heterotopia
       Brindusa Dragomir
14. Balkan Reflections on some Moldavian Postmodern Writers
       Maria Alexe, Elena Prus
15. An American writer Ernest Hemingway’s life style and its influence to his creative activity
       Ruslan Mammadov
16. Far from Convincing - Character Misconstruction in Thomas Hardy's Far from the Madding Crowd
       Spiridon Kaloshev
17. Грейс Елизабет Кинг и нейното време
       Росен Велчев
18. Към въпроса за художествената антропонимия в романа “Тютюн” на Димитър Димов
       Руси Русев
19. Битовото пространство нива/поле в трилогията „Жътва” от Константин Петканов …
       Никола Бенин
20. Добрата новина от евангелията, вградена в „храма” на Петко-Тодоровите „Зидари”
       Велислава Донева
21. Роль азербайджанской детской литературы в формировании экологического мировоззрения и культуры
       Элмира А. Мурадова, Исмет С. Ахмедов
22. Этические проблемы в русской классической литературе
       Аскеров. А.А

Последни страници


Copyright © 2008-2021