ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2009 г.

Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Серия 8.1 - Здравна промоция и превенция.

Корица и начални страници

1. Кинезитерапевтичното лечение на фрактурите на тазовия пръстен – отговорен и продължителен процес
       П. Баракова
2. Моделът на неспособност – основа на съвременната кинезитерапия
       Н. Попов
3. Профилактика и борба срещу деформациите на тялото на 10-годишни ученици
       А. Момчилова, Ст. Янев
4. Приложение на болково-супресаторен мобилизационен стречинг на коляното след артроскопска менисцектомия
       Р. Костов, Н. Михайлова, Т. Мегова, Л. Стоянова
5. Опит за изграждане на методика за ежедневна оценка на болката и функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания
       С. Беломъжева-Димитрова
6. Изометричната тренировка – основа на алгоритъма на кинезитерапевтичното възстановяване след артроскопско лечение на менискалните увреди
       П. Баракова
7. Хипербарната оксигенация като допълващ метод в лечението на травматологичните заболявания
       М. Янева, Д. Ставрев, Х. Бозов
8. Проучване на средствата и методите на кинезитерапия, прилагани в областта на лакътната става с цел преодоляване на функционалния дефицит
       С. Беломъжева-Димитрова, Е. Кънчева
9. Комуникации между nervus medianus и nervus musculocutaneus, проксимално и дистално спрямо musculus coracobrachialis
       Д. Пълева, Е. Иванов, И. Сербезова, В. Манукян, Е. Лебекян
10. Kinetic prophylaxis involvement upon the cardiac respiratory system for the persons at the IIIRD age
       D. Andrei
11. Тютюнопушенето, като фактор на риска, асоцииран с артериална хипертония, в нискоурбанизирана популация
       Н. Събев
12. Сравнителен анализ на някои показатели на туберкулозната заболеваемост във Варненски регион през 2007 и 2008 година
       Г. Цанкова
13. Treatment of metabolic syndrome
       N. Tsintsadze, R. Vadatchkoria
14. Рискови фактори водещи до сърдечно-съдови заболявания
       Т. Мегова, Н. Михайлова, Л. Стоянова, Р. Костов
15. Rheumatoid Ponce - as the Rare Case of Internal Disease in Clinical Practice
       N. Tsintsadze
16. Боди мас индекса (BMI), като показател за физическото развитие и здравословно състояние на подрастващите
       И. Стоянова
17. Влияние и връзка на физическото обездвижване и наднорменото тегло сред подрастващите
       Т. Мегова, Н. Михайлова, Л. Стоянова, Р. Костов
18. Сравнително обследване по показател развитие на моториката при деца от ранна възраст с и без родители
       Л. Стоянова, Т. Мегова, Н. Михайлова, Р. Костов
19. Необходимостта от ранна диагностика и профилактика на генетичните заболявания
       К. Захариева, Д. Георгиева
20. Учебната практика по ерготерапия в Центъра за настаняване от семеен тип – модел за тристранно партньорство
       Л. Тодорова, П. Минчева
21. Ерготерапия при вродени аномалии на горен крайник
       Н. Михайлова, Р. Костов, Т. Мегова, Л. Стоянова
22. Ерго- и позиционна терапия при пациенти с мозъчен инсулт
       Л. Стоянова, Т. Мегова, Н. Михайлова, Р. Костов
23. Медико-социално и икономическо значение на Luxatio coxae congenital
       И. Караганова, Н. Пенчева, П. Баракова
24. Как да предпазим бебето си от инвалидизиране
       И. Караганова, П. Баракова
25. Скринингово проучване на честота на разпространение на деформацията „криви крачета” в детска възраст
       Н. Пенчева, И. Караганова, П. Баракова
26. Система за ефикасно и пълноценно дишане по метода Бутейко
       Ст. Миндова, И. Стефанова, П. Парашкевова
27. Кинезитерапия след фрактури в проксималната част на раменната кост
       П. Парашкевова, Р. Делева
28. Практическото обучение по Кинезитерапия – основа за изграждането на специфични компетенции
       П. Парашкевова, И. Стефанова, Ст. Миндова
29. Връзка между физика и биология
       Я. Банева, Хр. Ангелова
30. Ролята на мисленето за развиване на общи компетенции у студентите
       Б. Тодорова, Т. Стефанова, Ж. Иванова, Св. Дяковска
31. Развиване на общи компетенции чрез интердисциплинарни връзки физика-биомеханика
       Б. Тодорова, Т. Стефанова, Ж. Иванова, Св. Дяковска
32. Компетенциите на медицинските сестри в променящото се съвременно общество
       Е. Лебикян, П. Василева
33. Социална работа с деца в риск
       К. Захариева, В. Манукян
34. Афекто-въздействащ ефект на комуникацията. Избор на думи при общуването
       Д. Георгиева, К. Захариева

Последни страници


Copyright © 2008-2021