ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2009 г.

Филиал - РАЗГРАД
Серия 9 - Химични технологии; Био- и хранителни технологии.

Корица и начални страници

1. Комбинативен подход за ефективна и селективна итеративна процедура за ензимо-химична защита на алфа-аминогрупата на функционални аминокиселини, използвайки ензима липаза. Хомогенен и хетерогенен синтез
       С. Байрямов
2. FT-IR Study of Iodophenyl -cholesteryl carbamates
       E. Dumitru, C. Topala
3. Influence of the interactions between the corrosion inhibitor and nano-containers over the corrosion protective capability of hybrid nano-composite pre-treatments
       E. Matter, S. Kozhukharov, M. Machkova, V. Kozhukharov
4. Preparation and properties of porous aerated concrete
       A. Aidan, Z. Shareefdeen, B. Bogdanov, I. Markovska, D. Rusev, Y. Hristov, D. Georgiev
5. Бисмут-титанатна керамика с участие на SiO2 и Nd2O3
       С. Славов, Е. Кашчиева, М. Кръпчанска, Я. Димитриев
6. Изследване инхибиторните свойства на N-H нафтилимид на фенилоцетната киселина и N-1-нафтил-1,8-нафтален-имид по отношение корозията на стомана в сярнокисела среда
       Т. Хараланова, Е. Лазарова, Н. Стоянов
7. Ергономия и химизъм на заваряване при ремонт и възстановяване
       Н. Недева, М. Дойнов, З. Цонева
8. Компютърните тестове – средство за подготовка, затвърдяване и задълбочаване на знанията, получени при изучаването на дисциплината физикохимия от студентите в РУ“А.Кънчев”,Филиал- Разград
       Т. Хараланова, М. Георгиева
9. Строителен материал от калциев силикат Част I Получаване
       Д. Георгиев, Н. Колева, Д. Добруджалиев, Ц. Димитров
10. Строителен материал от калциев силикат Част II. Oхарактеризиране
       Д. Георгиев, Б. Богданов, Я. Христов, И. Марковска, К. Ангелова
11. Алтернативни масла и смазочни продукти на база растителни масла – получаване, свойства и приложение
       В. Копчев, П. Копчев
12. Изследвания върху състави и получаване на керамика за филтри
       Г. Колчакова , И. Чомаков, С. Корудерлиева, Б. Богданов
13. Естери на дикарбоксилови киселини и на неопентилполиоли за синтетични смазочни масла
       Н. Господинова
14. Мултимедийна образователна технология по дисциплината „Материалознание”
       Н. Колева, Д. Георгиев
15. Нуклеофилни присъединителни реакции на аренсулфинови киселини към функционални нитроалкени
       С. Иванова, Д. Алексиев
16. Малогабаритно еднокорпусно многокамерно съоръжение за омекотяване на вода
       А. Звездов
17. Симулаторите – ефективно инструментално средство за проектиране и реновация на химични производства
       Д. Добруджалиев, Ц. Димитров, Д. Георгиев
18. Изследвания на варовик и мергели за производството на цимент
       С. Корудерлиева, П. Танев, Б. Богданов, Я. Христов
19. Междуфазов пептиден синтез. Техники и приложение
       С. Байрямов
20. Синтез на 2(E)-4;5-нитро-2-[(E)-3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-1- хидроксипроп-2-ен-1-илиден]-1H-инден-1,3(2H)-диони
       Н. Стоянов, М. Маринов, Р. Андросик, Г. Хамди
21. Нетрадиционен метод за получаване на водно стъкло от природни силицити
       М.Станчева, Ц. Димитров
22. Относно възможностите за пречистване на отпадъчни води от багрилни технологии чрез полимерни адсорбенти
       Д. Звездова, А. Звездов
23. Влияние на комплексообразуването върху равновесните коефициенти на съкристализация в системата ZnC2O4.2H2O - H2O - C2O4(II) – 3d-елементи
       Ж. Пенчева, Б. Донкова, М. Джарова
24. Съхранение на опаковани хранителни продукти в модифицирана атмосфера
       С. Стефанов, Х. Христов, Г. Костов, Й. Стефанова, Ч. Саздов, Н. Арабаджиева, Д. Стоева
25. Нискотемпературна екстракция на етеричномаслени суровини с втечнени газове. 3. Цвят от зюмбюл (Hyacinthus orientalis L.)
       Т. Атанасова, Н. Ненов, А. Лазаров, Т. Таков, А.Стоянова
26. Оптимизация на процесните параметри за биосорбция на Cr (VI) върху отпадни пивни дрожди
       В. Гочев, З. Велкова, М. Стойчева
27. Кинетични растежни параметри на щамове Lactobacillus delbrueckii, култивирани в присъствие на олигозахариди
       Ц. Игнатова-Иванова, Р. Иванов, И. Илиев, И. Иванова
28. Изследване на работните характеристики на биосензор с имобилизирана ацетилхолинестераза за определяне на концентрацията на пестициди
       К. Габровска, Н. Василева, И. Маринов, Я. Иванов, Ц. Годжевъргова
29. Възможности за увеличаване срока на годност на някои хранителни продукти чрез прилагането на активни опаковки
       С. Стефанов, Г. Костов, Й. Стефанова, Х. Христов, Ч. Саздов, Н. Арабаджиева, Д. Стоева
30. Химичен състав, антимикробна и антиоксидантна активност на екстракти от смес на плодове от черен пипер (Piper nigrum L.), кимион (Cuminum cyminum L.) и кориандър (Coriandrum sativum L.)
       В. Гочев, Т. Гирова, И. Стоилова, К. Добрева, А. Стоянова
31. Коефициенти на дифузия при получаване на екстракционни ароматични продукти от тютюн. Виржиния флю-кюрд
       В.Попова, Т. Иванова, С. Дамянова, С. Ташева, Т. Атанасова, Д. Дамянов
32. Получаване на функционални хранителни продукти. І. Кисело мляко с овесени ядки
       С. Дамянова, Н. Василева, С. Тодорова, Р. Стефанова, Е. Ганева
33. Получаване на функционални хранителни продукти. ІI. Кисело мляко със сусамено семе
       С. Тодорова, С. Дамянова, Н. Василева, Р. Стефанова, Е. Ганева
34. Синтез на производни на пролинил-захарозата (пролинил-сукрозата), пролинил-глюкозата, както и пролинил-фруктозата като потенциални антихипертензивни средства, използвайки метода на цианметиловите активирани естери на аминокиселините
       С.Байрямов, Д. Йорданова, К. Замфирова
35. Усъвършенстване на конструкцията и режимите на работа на машина за рязане на хляб
       А. Губеня, С. Стефанов, В. Теличкун, В. Хаджийски
36. Изследване на устойчивостта на вълнообразен картон
       В. Хаджийски, С. Стефанов, Д. Господинов, Н. Арабаджиева

Последни страници


Copyright © 2008-2021