ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2012 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 6.3 - Езикознание и литературознание

Корица и начални страници

1. Диалектните фразеологизми в българския език
       Емилия Недкова
2. Интелигентността, способността и индивидуалността като различия на учениците при изучаване на чужд език
       Екатерина Попандонова-Желязова
3. Отново за знаковата ситуация в лингвосемиотиката
       Руси Русев
4. Членната морфема като маркер за притежателност
       Даниела Камаринчева
5. Verbal Phrases Used with the Preposition “In”
       Ayten Hajiyeva
6. Об основных этапах формирования терминосистемы «атомная промышленность»
       Елена Баянкина, Сергей Пегов
7. Aspekte des Fachwortschatzes: Metaphorik von Fachwortern
       Andreea Rusen
8. Хидроними от района на село Коноп (Кулфаллар), област Търговище
       Хасан Хасан
9. Контрастивен анализ на контактуващи фонологични системи с оглед създаване софтуерен продукт за формиране на речев слух
       Десислава Баева, Димитрина Игнатова-Цонева
10. A Contrastive Outline of English and Bulgarian Subordinate Alternative Interrogative Sentences
       Velichka Spasova
11. The Past Perfect in German, English, and Old Russian (Comparative analysis)
       Tamar Mikeladze, Manana Napireli, Seda Asaturovi
12. Изучаване на прилагателното име в часовете по български език в началното училище
       Яна Пометкова
13. Автономност на учeниците в часовете по чужд език чрез използване на материали за самостоятелен достъп
       Екатерина Попандонова-Желязова
14. Теорията за преработваемостта на входящата езикова информация и нейното приложение при изследване езиковото развитие на деца, усвояващи английски език в начална училищна възраст
       Цветелина Харакчийска
15. Когнитивни перспективи на усвояването на чужд език
       Цветелина Харакчийска
16. Смысловая целостность текста
       Вюсаля Каримова
17. Релевантные признаки нормы литературного языка
       Любовь Струганец
18. Езикът на Параскев Дамянович и развитието на новобългарския книжовен език през третата четвърт на XIX век
       Иво Братанов
19. Интензивен устен курс по български език за ученици мигранти
       Анна Георгиева
20. Richtlinien zum Transfer eines Werbespots in einen anderen Kulturraum: ein Orientierungsmodell
       Evemarie Draganovici
21. Contemporary Developments of the Urban Culture: From Underground to the Internet
       Carmen Ardelean
22. Mehrsprachigkeit und Multikulturalitat als Identitatsbildung bei Elias Canetti
       Mihai Draganovici
23. Contrastive Analysis of the Means of Expressing Modality in the Speech Act of Apology in Contemporary Bulgarian and English
       Liliana Slavianova
24. Various Means of Expressing Modality in the Speech Stereotypes of Apologies in Contemporary English
       Liliana Slavianova
25. Големите се познават и в малкото (За едно стихо-презенсинтервю на Радой Ралин с Блага Димитрова)
       Звезделина Братанова
26. Гостенин в Отсамното (драматичните поеми на Емануил Попдимитров)
       Велислава Донева
27. Bulgarian Literature Mirrored in Romanian Culture
       Maria Alexe
28. Ренесансовият код в „Декамерон” от Джовани Бокачо
       Никола Бенин
29. The Peculiarities of the Gothic Prose Genre in Ukrainian and English Literature: Formation and Development
       Mariana Pytuliak
30. Males, Females and Attractions in Thomas Hardy's Tess of the D'Urbervilles
       Spiridon Kaloshev
31. Критиката като изкуство да сътвориш живота според есеистиката на Оскар Уайлд
       Цветелина Цветанова
32. Initiation Novel VS Bildungsroman: Common and Distinct Features
       Tetyana Garasym
33. Дълбочина в репрезентативни примери от романите на Фицджералд
       Росен Велчев
34. Balancing the Power Relations between Dyads and Triads Depending on the Use of Objects
       Felix Nicolau
35. Специфични репрезентации на женската независимост в ревизионистките приказки на Анджела Картър
       Илияна Бенина
36. Основните акустични и слухови критерии, звуковата картина и звукозаписният процес
       Павел Стефанов
37. Някои проекции на личностно-развиващия подход от общите нормативни актове в специалната предучилищна документация
       Тодорка Стефанова, Валентина Радева
38. Междукултурната компетентност и изобразителното изкуство
       Мариана Гърмидолова
39. От „истината за музиката” към „музиката за истината”
       Кристина Япова
40. Орнаментиката на българската народна песен – фолклористични и педагогически аспекти
       Ана Борисова
41. Възгледите на Йохан Йоаким Кванц за интерпретацията на бароковата музика
       Петя Стефанова

Последни страници


Copyright © 2008-2020