ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Програма на Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени, 2020


Дата Събитие
28.05.2020 г.
15:00 ч.
онлайн в
BigBlueButton
Студентска научна сесия на Факултет ЕЕА
Секция „Електротехника, електроника, автоматика“ - за контакти - доц. Цв. Георгиева - cgeorgieva@uni-ruse.bg
Секция „Комуникационни и компютърни системи и технологии“ – за контакти - доц. Г. Иванова - giivanova@uni-ruse.bg
07.05.2020 г.
14:00 ч.
онлайн в
BigBlueButton
Студентска научна сесия на Факултет БМ - гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg
20.05.2020 г.
10:00 ч.
онлайн в
BigBlueButton
Студентска научна сесия на АИФ
22.05.2020 г.
14:00 ч.
онлайн в
BigBlueButton
Студентска научна сесия на ИИТ – проф. Ц. Василев, tvassilev@uni-ruse.bg
юни 2020 г.
онлайн в
BigBlueButton
Студентска научна сесия на МАТ – доц. А. Михова, amihova@uni-ruse.bg
29.05.2020 г.
14:00 ч.
онлайн в
BigBlueButton
Студентска научна сесия на ПМС – доц. Е. Велева, eveleva@uni-ruse.bg
07.05.2020 г.
10:00 ч.
онлайн в
BigBlueButton
Студентска научна сесия на ППИ – доц. С. Георгиева, sonya@uni-ruse.bg, гл. ас. Д. Алипиева, dalipieva@uni-ruse.bg
28.05.2020 г.
12:00 ч.
онлайн в
BigBlueButton
СНС „Промоция на здравето и социални дейности“
27.05.2020 г.
09:00 ч.
онлайн в
BigBlueButton
СНС „Здравни грижи“
25.05.2020 г.
13:00 ч.
онлайн в
BigBlueButton
СНС на Юридически факултет
28.05.2020 г.
13:00 ч.
онлайн в
BigBlueButton
Студентска научна сесия на Филиал Разград
Секция „Химични технологии”
Секция „Биотехнологии и хранителни технологии“
за контакти - доц. Цветан Димитров, tz_dimitrow@abv.bg , 0887 631645
28.10.2020 г. Студентската сесия на секция "Механика и машиностроителни технологии" на МТФ
28.10.2020 г. Студентска научна сесия на Транспортен факултет
15.05.2020 г.
14:00 ч.
онлайн в
BigBlueButton
Студентска научна сесия на Филиал Силистра
Copyright © 2008-2020