ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Сборници с доклади
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Сборници с доклади

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Земеделска техника и технологии
 • Аграрни науки и ветеринарна медицина
 • Ремонт и надеждност
 • Топлотехника, хидро- и пневмотехника
 • Екология и опазване на околната среда
 • Промишлен дизайн
  доц. д-р Калоян Стоянов
  kes@uni-ruse.bg, 082-888 542
 • Химични технологии (04-05.11.2016, Разград)
  доц. д-р Цветан Димитров
  conf_rz@abv.bg, 0887-631 645
 • Биотехнологии и хранителни технологии (04-05.11.2016, Разград)
  доц. д-р Настя Иванова
  nivanova@uni-ruse.bg, 0899 450 177
 • Механика и машиностроителни технологии
  проф. д.т.н. Веселин Григоров
  vgrigorov@uni-ruse.bg, 0888 573 676
 • Електротехника, електроника и автоматика
  доц. д-р Кирил Сираков
  csirakov@uni-ruse.bg, 082-888 364
 • Компютърни системи и технологии
  доц. д-р Милко Маринов
  mmarinov@ecs.uni-ruse.bg, 082-888 356
 • Комуникационни системи и мрежови технологии
  гл. ас. д-р Григор Михайлов
  gmihaylov@uni-ruse.bg, 082-888 836
 • Транспорт и машинознание
  доц. д-р Симеон Илиев
  spi@uni-ruse.bg, 082-888 331
 • Икономика и мениджмънт
  доц. д-р Павел Витлиемов
  pvitliemov@uni-ruse.bg, 082-888 495
 • Европеистика - политически науки
  доц. д-р Мими Корнажева
  mkornazheva@uni-ruse.bg, 082 825 667
 • Европеистика - лингвокултурология и комуникация
  доц. д-р Румяна Петрова
  roumyana.petrova@yahoo.com, 082 888 811
 • Математика, информатика и физика
  доц. д-р Милена Костова
  mpk@ami.uni-ruse.bg, 082-888 453
 • Образование - изследване и иновации
  доц. д-р Емилия Великова
  evelikova@uni-ruse.bg, +359 885 635 874
 • Педагогика и психология
  доц. д-р Соня Георгиева
  sonya@uni-ruse.bg, 082 841609-201
 • История, етнология и фолклор
  доц. д.и.н. Любомир Златев
  lzlatev@uni-ruse.bg, 082 841609-246
 • Езикознание, литературознание и изкуствознание
  гл. ас. д-р Велислава Донева
  doneva_v@uni-ruse.bg, 0886 060 299
 • Здравна превенция и социални дейности
  доц. д-р Стефка Миндова
  smindova@uni-ruse.bg, 0882 895 149
 • Здравни грижи
  доц. д-р Свилен Досев
  dr.dosev@gmail.com, 0888 885 988
 • Физическо възпитание и спорт
  доц. д-р Димитър Обрешков
  dobreshkov@uni-ruse.bg, 0887 113 179
 • Правни науки
  ас. д-р Ваня Пантелеева
  vpanteleeva@uni-ruse.bg, +359 886 660 810
 • Качество на висшето образование
  Даниела Тодорова
  dtodorova@uni-ruse.bg, 082 888 378
Copyright © 2008-2017