ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Покана за участие
NODDEA'2017
Гост лектори
Програмен комитет
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Земеделска техника и технологии
 • Аграрни науки и ветеринарна медицина
 • Ремонт и надеждност
 • Топлотехника, хидро- и пневмотехника
 • Екология и опазване на околната среда
 • Промишлен дизайн
  доц. д-р Калоян Стоянов
  kes@uni-ruse.bg, 082/888 542
 • Химични технологии (03-04.11., Разград)
  доц. д-р Цветан Димитров
  conf_rz@abv.bg, 0887 631 645
 • Биотехнологии и хранителни технологии (03-04.11., Разград)
  доц. д-р Настя Иванова
  nivanova@uni-ruse.bg, 0899 450 177
 • Механика и машиностроителни технологии
  проф. д.т.н. Веселин Григоров
  vgrigorov@uni-ruse.bg, 0888 573 676
 • Електротехника, електроника и автоматика
  доц. д-р Кирил Сираков
  csirakov@uni-ruse.bg, 082/888 364
 • Компютърни системи и технологии
  доц. д-р Милко Маринов
  mmarinov@ecs.uni-ruse.bg, 082/888 356
 • Комуникационни системи и мрежови технологии
  гл. ас. д-р Елена Иванова
  epivanova@uni-ruse.bg, 082/888 831
 • Транспорт и машинознание
  доц. д-р Симеон Илиев
  spi@uni-ruse.bg, 082/888 331
 • Икономика и мениджмънт
  доц. д-р Павел Витлиемов
  pvitliemov@uni-ruse.bg, 082/888 495
 • Европеистика и международни отношения
  Европеистика и многостепенно управление

  доц. д-р Мими Корнажева
  mkornazheva@uni-ruse.bg, 082/825 667
  д-р Боряна Станчева
  bstancheva@uni-ruse.bg, 082/888 709
  Евроатлантическа и глобална сигурност
  проф. д. ик. н. Владимир Чуков
  vlachu1@gmail.com,
  гл. ас. д-р Красимир Коев
  kgkoev@uni-ruse.bg, 082/825 662
  Лингвокултурология, междукултурна и политическа комуникация
  проф. д-р Юлиана Попова
  jppopova@uni-ruse.bg, 0887 899 654
  гл. ас. д-р Христина Соколова
  hsokolova@uni-ruse.bg
 • Математика, информатика и физика
  гл. ас. д-р Магдалена Андреева
  magie@ami.uni-ruse.bg, 082/888 470
 • Образование - изследване и иновации
  доц. д-р Емилия Великова
  evelikova@uni-ruse.bg, +359 885 635 874
 • Педагогика и психология
  доц. д-р Юлия Дончева
  jdoncheva@uni-ruse.bg, 0888 953 978
 • История, етнология и фолклор
  гл. ас. д-р Ренета Златева
  rzlateva@uni-ruse.bg, 082/888 752
 • Езикознание, литературознание и изкуствознание
  гл. ас. д-р Велислава Донева
  doneva_v@uni-ruse.bg, 0886 060 299
 • Здравна превенция и социални дейности
  Промоция на здраве

  доц. д-р Стефка Миндова
  smindova@uni-ruse.bg, 0882 895 149
  Социални дейности
  ас. Ана Попова
  apopova@uni-ruse.bg, 0889 874 219
  Здравни грижи
  доц. д-р Деспина Георгиева
  dpgeorgieva@uni-ruse.bg, 0889 789 100
 • Правни науки
  ас. д-р Ваня Пантелеева
  vpanteleeva@uni-ruse.bg, +359 886 660 810
 • Качество на висшето образование
  доц. д-р Емил Трифонов
  e-trifonov@abv.bg,
  Даниела Тодорова
  dtodorova@uni-ruse.bg, 082/888 378
Copyright © 2008-2018