ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Земеделска техника и технологии, Аграрни науки и ветеринарна медицина
 • Ремонт и надеждност
 • Топлотехника, хидро- и пневмотехника
 • Екология и опазване на околната среда
 • Промишлен дизайн
  доц. д-р Пламен Мънев
  pmanev@uni-ruse.bg, 082/888 542
 • Съвременно чуждоезиково обучение; Методика, педагогика, психология; (16.10., Силистра)
  доц. д-р Диана Железова – Миндизова,
  dmindizova@uni-ruse.bg
 • Езикознание; Литературознание; История; Философия (16.10., Силистра)
  доц. д-р Румяна Лебедова
  rlebedova@uni-ruse.bg
 • Електронно обучение; Енергийна ефективност; Пиродни науки; Технически науки; Математика и информатика (16.10., Силистра)
  гл. ас. д-р Евгения Горанова
  egoranova@uni-ruse.bg
 • Химични технологии (06-07.11., Разград)
 • Биотехнологии и хранителни технологии (06-07.11., Разград)
  доц. д-р Цветан Димитров
  conf_rz@abv.bg, 0887 631 645
 • Механика и машиностроителни технологии
  доц. д-р Димитър Димитров
  ddimitrov@uni-ruse.bg, 0886 474 834, 082/888 653
 • Електротехника, електроника и автоматика
  доц. д-р Борис Евстатиев
  bevstatiev@uni-ruse.bg, 082 888 371
 • Комуникационна и компютърна техника
  доц. д-р Галина Иванова
  giivanova@uni-ruse.bg, 082 888 855
  гл. ас. д-р Иванка Цветкова
  itsvetkova@uni-ruse.bg, 082 888 836
 • Транспорт и машинознание
  доц. д-р Симеон Илиев
  spi@uni-ruse.bg, 082/888 331
 • Устойчиви и интелигентни транспортни системи, технологии и логистика
  проф. д-р Велизара Пенчева
  vpencheva@uni-ruse.bg, 082 888 558, 082 888 608
 • Икономика и мениджмънт
  гл. ас. д-р Мирослава Бонева
  mboneva@uni-ruse.bg, 082/888 776
  гл. ас. д-р Елизар Станев
  еstanev@uni-ruse.bg, 082/888 703
 • Европеистика, сигурност и международни отношения
  проф.дн Владимир Чуков
  vlachu1@gmail.com, +359 82 825 667
  доц. д-р Мими Корнажева
  mkornazheva@uni-ruse.bg, 082/825 667
 • Математика, информатика и физика
  проф. д-р Цветомир Василев
  tvasilev@uni-ruse.bg, 082/888 475
 • Образование - изследвания и иновации
  доц. д-р Емилия Великова
  evelikova@uni-ruse.bg, 0885 635 874
 • Педагогика и психология
  доц. д-р Багряна Илиева
  bilieva@uni-ruse.bg, 082 888 219
 • История, етнология и фолклор
  гл. ас. д-р Ренета Златева
  rzlateva@uni-ruse.bg, 082/888 752
 • Езикознание, литературознание и изкуствознание
  доц. д-р Велислава Донева
  doneva_v@uni-ruse.bg, 0886 060 299
 • Промоция на здраве
  доц. д-р Стефка Миндова
  smindova@uni-ruse.bg, 0882 895 149
 • Социални дейности
  доц. дн Сашо Нунев
  snunev@uni-ruse.bg, 0886 802 466
 • Медицински и клинико-диагностични дeйности
  доц. дн Никола Събев, дм
  nsabev@uni-ruse.bg, 0882 123 305
 • Здравни грижи
  гл. ас. д-р Грета Колева
  gkoleva@uni-ruse.bg, 0882 517 173
 • Правни науки
  доц. д-р Елица Куманова
  ekumanova@uni-ruse.bg, 0884 980 050
 • Национална сигурност
  доц. д-р Милен Иванов
  poligon@abv.bg, 082 888 736
 • Качество на висшето образование
  доц. д-р Емил Трифонов
  e_trifonov@abv.bg
  Даниела Тодорова
  dtodorova@uni-ruse.bg, 082/888 378
Copyright © 2008-2021