ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

ГОСТ ЛЕКТОРИ (2019г.)

ПРОФ. Д-Р ЕМИЛЕ НИКОЛАС КАРАИЛИЕВ

УНИВЕРСИТЕТ PANTHEON-SORBONNE UNIVERSITY – PARIS 1, ФРАНЦИЯ
ИНСТИТУТ D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (IAE) - УНИВЕРСИТЕТСКИ УЧИЛИЩА ПО МЕНИДЖМЪНТ, ФРАНЦИЯ

Лекция на тема: ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА (ПЧП) ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ - ПРИМЕРИ ОТ ФРАНЦИЯ И БЪЛГАРИЯ
Резюме
Видео

Членство в международни професионални организации:
 • OECD’s SIGMA – Organization of Economic Co-operation and Development’s Support for Improvement in Governance & Management in Central and Eastern Europe (CES), notably the assessment of PFM in CES, Paris;
 • World Bank PEFA, Public Expenditure Financial Accountability report;
 • OECD’s LEED– Local Economic and Employment Development, Trento Centre, Italy, IEA, International Economic Association, London;
 • SUERF - Société Universitaire Européenne de Recherches Financières, Tilburg;
 • SFERE - Société Française d’Exportation des Ressources Educatives, Vincennes, France;
 • LRF, La Renaissance Français - trésorier of the Delegation of Provence-Côte d’Azur (Nice, International Centre);
 • DATAR - Délégation d’aménagement du territoire et développement regional;
 • CCI - Cambre de Commerce et d’Industrie;
 • SFER - Société française d’économie rurale;
 • UNICO Group - Amsterdam, Brussels.
Гост-професор в:
 • College of Europe, Bruges (Belgium) and Natolin, Warsaw (Poland) in Economic and social development, Governance and Management in Eastern European countries, prepared numerous studies in economics (macro-economic and financial and fiscal policies), agriculture and rural development, environment, transport, social sectors (Health, Habitat, Employment, Social welfare and services, Education UNESCO VET and TVET and EU integration (acquis communication, budget support and sector policy support programme, SPSP).
 • IAE-Sorbonne, Institut d’Administration des Entreprises-Sorbonne on economics, develop-ment and communication;
 • Delivered seminars and research studies for CCI de Paris, Unico Banking Group School, Brussels;
 • Joint doctorate Paris IAE-State University of Sofia, American University for South-Eastern Europe (Blagoevgrad, BG) and AUCA (American University of Central Asia, Bishkek).
Членство в експертни съвети:
 • EC DG AGRI, CMEF (Common Monitoring and Evaluation Framework), EC DEVCO, Brussels; Ex-ante, ongoing and mid-term evaluation of Operational plans (2007-2013; 2014-2020), responsible for Bulgaria, Romania & France.
  European Evaluation network for rural development/AEIDL/Rural development evaluation helpdesk for for EC DG AGRI; EENRD, OIR-Metis;
 • UNESCO UNITWIN network Chairs;
 • OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude), Public Finance control and auditing.
 • 17 години професионален опит в CNCA-Credit agricole France , notably as Director of Communication (internal and external) in charge of public awareness campaigns and relaionship with mass media and institutional communication with CNCA partners Rabobank-NL, DGB, Germany, CERA-Belgium and OKO Bank-Finland.
 • 10 years of proven experience in evaluation methods and techniques (EC and the World Bank).
 • 7 години ръководство на екипи, гарантиращи комуникацията и координацията на дейностите и адекватността на отчитането пред ЕК и общото качество на големи международни проекти: TL of 7 EU funded projects since 1992: IPF (Western Balkans 2008-2009), SLR IPA FYROM (2006-2007),Black Sea project (inlluding Ukraine, 2011), GTZ NaWi (Kyrgyzstan, Central Asia 200ç-2011), EC SAPARD (Bulgaria 2000-2001), EC TACIS ITCA and EBRD CL (Turkmenistan 1995-2000) and EC PHARE PMU, BNB Bulgaria (1992-1994) and 2 WB projects: WB NSP (Afghanistan 2003-2004) and WB Western Africa Soforex/LAmco NIMBA (1970-1974).
Работа в университети и центрове за обучение:
IAE, Sorbonne-Paris; AUSEE, American University for South and Eastern Europe; AUCA-American University for Central Asia-Bishkek (Kyrgyzstan); SUERF, University centre for research finance; UNICO Banking group, Amsterdam, Brussels; StQuentin en Yvelines, IFCAM, France; CFCE, Centre Français du Commerce Extérieur, Banking and Finance; UNICO Banking Group (CNCA, Caisse nationale de credit agricole-France; DGB Deutche genossenshaft Bank – Germany; Rabobank – NL; Reiffeisen bank – Austria; CERA - Belgium and OKO – Finland; Black Sea High education College (Ukraine, Georgia and Turkey), IFCA (Institut Français de Contrôle et Audit), Paris, IAA (Institute of Internal Audit), Washington DC.


ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА – БАН
СЪВЕТНИК НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Лекция на тема: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ НА СТАРТИРАЩИ ФИРМИ ЗА ЕКСПЛОАТИРАНЕ И КОМЕРСИАЛИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Резюме
Видео

Професор по роботика и мехатроника, доктор по приложна механика и ръководител на научно направление „Механика на дискретни системи” в Институт по механика – БАН. Той е и мениджър по „Интелектуална собственост” в Института по полимери – БАН.
Фокусът на изследванията му е в областта на роботиката с приложение в производството, микро- и нанотехнологиите, биологията. Съосновател е на компанията „Микрона“, наградена със златен медал от Есенния международен панаир’14 в Пловдив за „Робот за оплождане Ин витро“. Старши член на IEEE „Роботика и автоматизация“ (от 1998). Дълги години е председател на управителния съвет (2001–2014), а по-късно КАМ и старши експерт по иновациите във фондация „ГИС-Трансфер Център” – неправителствена организация, чиято цел е да подпомага трансфера на технологии и иновациите. Проф. Костадинов е координатор на Експертния съвет „Наука, технологии и иновации“на кмета на София от юни 2012 г.
Сред професионалните му постижения са над 100 публикации, 4 книги, 16 патента и 2 заявки за патенти.

Visiting Researcher in University of Applied Sciences, Konstanz, Germany.
Visiting researcher & professor in University Otto-von-Guiricke Magdeburg, Germany.
Visiting professor in Technical University of Riga, filial Liepaja, Latvia.
Visiting professor in University “Dunarea de Jos”, Galati; Romania.
Delivering lectures in Technical university of Sofia in two faculties – Machine building Faculty and English Language Faculty of Engineering.
Supervisor of 7 PhD Students, 3 – promoted, 2 still in processing.

От 6 юни 2017 г. проф. Костадинов е съветник на министъра на образованието и науката в сферата на научни изследвания и иновации. Заместник-министър в Министерството на образованието и науката (2014–2016), ръководител на ПИС в Института по полимери – БАН (2013–2015), научен секретар на БАН (2008–2013), отговарящ за научното направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“ и за трансфер на технологии и иновации. Vice-Rector of VUZF University for Research and Institutional Relations (2010-2012)
Ръководител и експерт-консултант на повече от 30 проекта по програмите Copernicus, FP6, FFP7, CIP, Interreg IIIc, PHARE, DAAD, DFG.

Членство в международни научни мрежи и организации:
 • 1987 - Бронзов медал от ММП Пловдив
 • 1988 - Златен медал от ММП Пловдив
 • 1999, 2001, 2003, 2004 - NATO, DAAD and DFG Аward for Research projects
 • 2010 - Награда Pythagoras на МОН за изключителни постижения в инженерните науки
 • 2012 - Award of Bulgarian Union of Scientists
 • 2014 - Годишна награда Златна ябълка на НМД за изключителни постижения в трансфера на знания и технологии
 • 2015 - Годишна награда Изобретател на годината на Патентно ведомство на РБългария
 • 2016 - Награда Pythagoras на МОН за изключителни постижения в експлоатация и комерсиализация на резултатите от научните изследвания.
Членство в международни научни мрежи и организации:
 • Съюз на учените в България – от 2002
 • НТД по Роботика, НТД по Биомеханика
 • IEEE – Robotics and Automation Society – Senior Member – от 1999
 • Американо-Румънска Академия на науките и изкуствата – от 2001
 • Member of H2020 Program Committee for SME and Access to Finance, since July 2013
 • National representative in European Institute of Innovation and Technology, since July 2014
 • National Contact Point for SME in the FP7 of EC since December 2006
 • Expert in FP7 for evaluation of proposal since 2012
 • Member of the CEN/TC 389 "Innovation Management" since 2010
 • Management of research (FP4, FP6 and FP7; CIP, Interreg IIIc, PHARE) and industrial projects
 • Member of commissions for accreditation the education of under and postgraduate students
 • Member of Expert Council of High-technology business incubator - Varna
 • Member of Evaluation Committee of National Innovation Fund since 2005
 • Short term consultant in the PHARE Project BG.0102.01 “Technology consultancy grant scheme for SME’s” for Electro- and Machine building Industries and TAIEX


ПРОФ. Д-Р ДАНАИЛ ПЕТРОВ, ДМН, FETCS, FEBTS
НАЧАЛНИК НА КЛИНИКАТА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ КЪМ СБАЛББ „СВ. СОФИЯ“, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СОФИЯ

Лекция на тема: ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА НЕОПЛАСТИЧНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ - ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ГРЪДНИЯ ХИРУРГ
Резюме
Видео

Единственият български лекар с призната през 2000 г. специалност по “Торакална хи-рургия” oт Европейския борд по торакална и кардио-васкуларна хирургия (EBTCS) и през 2018 г. по Торакална хирургия (FEBTS) при Европейския Борд по Торакална Хирургия (EBTS).
От 1993 г. - национален консултант по гръдна хирургия. Републикански специалист по гръдна хирургия към СМП от 1990. Председател на Борда за присвояване на специалност ''Гръдна хирургия'' при Министерството на здравеопазването. Член на Акредитационния съвет към НАОА от 2017 г.
Проф. д-р Петров е автор на “Медицински стандарт по Гръдна хирургия” (2003, 2015 г). Има 112 публикации в български научни списания и 51 статии в престижни между-народни списания с импакт фактор, които са цитирани в световни торакални ръководства. Участвал с доклади на голям брой български и международни конгреси в областта на гръдната хирургия, пулмологията, инфекционните болести и торакалната онкология. Бил е поканен лектор на световни, европейски и национални конгреси по специалността. Автор на 5 изобретения в областта на гръдната хирургия.
Автор и съавтор на 16 учебника и монографии в областта на гръдната хирургия. Научен ръководител на 6 успешно защитили докторанти и множество специализанти, придобили специалност по гръдна хирургия. Преподавател в Европейското училище по гръдна хирургия към Европейската асоциация по кардиоторакална хирургия – Бергамо, Италия (2005-2009). Гост-професор при Медицински факултет, Скопие.
Почетен член на Българското хирургично дружество и на Хирургичното дружество Северна Македония. Член на Съвета към Европейското Дружество по Гръдна Хирургия (ESTS) (2006-2009) и други международни организации по специалността (EACTS, ERS, WSCTS, STS, IASLС).
Проф. д-р Данаил Петров е носител на престижни отличия:
 • 2002 - Награда Медик на годината на „Форум Медикус“
 • 2003 – Почетен медал на Висшия медицински институт - София
 • 2005 - Почетен медал Български лекар на Българския лекарски съюз
 • 2011 - Почетно звание Лекар на България на министъра на МЗ, председателите на Българския лекарски съюз, Съюза на учените в България, Нац. Алианс “Живот за България” и Съюза на българските медицински дружества.
 • 2011 – Почетен гражданин на г. Лом
 • 2018 - Годишна награда на Столичната лекарска колегия в категория Дългогодишна дейност в областта на медицината
 • 2019 – Годишната награда за Отличителен принос към развитието на медицината и медицинската наука в България на Югоизточно-европейският медицински форум за изключителен принос към медицината и общественото здраве.

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА (ПЧП) ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ - ПРИМЕРИ ОТ ФРАНЦИЯ И БЪЛГАРИЯ
ПРОФ. Д-Р ЕМИЛЕ НИКОЛАС КАРАИЛИЕВ

Резюме: Използването на бизнес модела на публично-частните партньорства за проектиране, изграждане и предоставяне на инфраструктура по целия свят значително нарасна през последните десетилетия. Стартиралите през 2015 г. съвместни проекти на глобални косорциуми като Азиатската банка за развитие (ADB), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Между-американската банка за развитие (IaDB), Ислямската банка за развитие (IsDB) и Групата на Световната банка дават доказателства и опитни образци за ролята и значимостта на ПЧП като обслужват нуждите както на правителствата, така и на практиците, запълвайки пропастта в надеждните знания за инвестиционната занчимост на публично-частните партньорства.
ПЧП са включени в широк кръг социални и икономически инфраструктурни проекти. Те обаче се използват главно за изграждане и експлоатация на болници, училища, затвори, пътища, мостове и тунели, леки железопътни мрежи, системи за контрол на въздушното движение и водоснабдителни и канализационни инсталации.
За Европейската комисия терминът ПЧП не е дефиниран на общностно ниво. Като цяло се отнася до форми на сътрудничество между публичните органи и бизнеса, които имат за цел да осигурят финансиране, изграждане, обновяване, управление и поддръжка на инфраструктурата за предоставяне на услуги. За Европейската инвестиционна банка ПЧП е общ термин за взаимоотноше-нията между частния сектор и публичните органи, често с цел въвеждане на ресурси и/или експертиза на частния сектор, за да се подпомогне представянето и предоставянето на активи и услуги в публичния сектор. По този начин терминът ПЧП се използва за описание на голямо разнообразие от работни споразумения - от безплатни, неформални и стратегически партньорства, до проектиране, строителство, финансиране и експлоатация (DBFO) чрез договори за услуги и официални съвместни предприятия. Определението на Standard & Poor за ПЧБ е всяка средносрочна и дългосрочна връзка между публичния и частния сектор, включваща споделяне на рискове и ползи от многосекторни умения, опит и финанси за постигане на желаните резултати от политиката.
В доклада се представят примери на ПЧП за успешни големи инвестиционни проекти във Франция и България.
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ НА СТАРТИРАЩИ ФИРМИ ЗА ЕКСПЛОАТИРАНЕ И КОМЕРСИАЛИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

Резюме: Анализира се ролята на академичната наука като източник на знание и иновации. Ученият се „разглежда“ в ролите му на основен елемент в тази наука, но и неин представител в обществото. Отделя се внимание на мястото и ролята на академичните екипи в триъгълника знание – образование – бизнес, както и на движещите сили в него. Като резултат се извеждат някои характерни страни и принципи на академичната наука в общество, основано на знанието, с акцент върху трите свързани елемента. Те са основни функционални клетки, генериращи, реализиращи и експлоатиращи иновации. Затова и трите страни извличат полза от сътрудничеството си.
0(1) Науката се насочва към практическото прилагане на изследванията, както и към финансово осигуряване и обратна връзка от индустрията, което неизменно повишава възможностите на творческия потенциал. (2) Образованието придобива нова форма, процесът на усвояване до голяма степен е улеснен, материализирано е и с практическа насоченост се надгражда всяко ниво на обучителния процес. (3) Бизнесът има възможност да получи „по поръчка“ необходимите му научни изследвания, технологии, икономически анализи и решения, както и добре обучени и тренирани специалисти. Затова дигиталната икономика се базира на наличието на множество подобни равностранни триъгълници, които обхващат бранш от индустрията, клъстер или отрасъл, старт-ъп академични компании, както и съответните научни отрасли и университети, подготвящи необходимите кадри.
ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА НЕОПЛАСТИЧНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ - ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ГРЪДНИЯ ХИРУРГ
ПРОФ. Д-Р ДАНАИЛ ПЕТРОВ, ДМН, FETCS, FEBTS

Резюме: Персонализираната медицина е сравнително нов метод за лечение и профилактика на заболявания, който отчита индивидуалната вариабилност на гените, околната среда и начина на живот за всеки човек. Това се постига с помощта на индивидуални генетичните тестове и таргетна терапия при установени алтерации, както и обработката на голямо количество данни чрез суперкомпютинг и изкуствен интелект, включително електрони здравни досиета.
Белодробният рак е един от най-честите и с най-висока смъртост първични онкологични локализации. Разгледани са еволюционните и революционните промени в лечебните стратегии при недребноклетъчния белодробен рак. Той е сред туморите с най-голям брой установени генетични мутации, които стимулират туморния растеж и представляват терапевтични цели за таргетна терапия. От друга страна наличието на експресия на дадени белтъци е основата за персонализирана имунотерапия в тези случаи. Представени са предимствата на тези иновативни терапии и интеграцията им в комплексното лечение на недребноклетъчния белодробния рак.


Гост лектори от: 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2015 г.

Copyright © 2008-2024