ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Сборници с доклади
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Сборници с доклади

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Всички научни доклади, допуснати за представяне по време на заседанията и отговарящи на изискванията към оформлението им, ще бъдат включени в “Сборник научни трудове на Русенския университет”, който ще бъде на хартиен и електронен носител и в сайта на конференцията. Докладите със значими приноси, след допълнително рецензиране, ще бъдат публикувани безплатно и в списание “Известия на Съюза на учените – Русе”, а след международно рецензиране - и в съответните научни списания на университета, които се разпространяват в много библиотеки у нас и в чужбина.

Copyright © 2008-2017