ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Сборници с доклади
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Сборници с доклади

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ

Моля, използвайте този примерен доклад за образец.

 • Шрифт - Arial.
 • Paper Size - A4.
 • Page Setup - Top: 20 mm, Bottom: 10 mm, Left: 20 mm, Right: 20 mm.
 • Page Setup -> Margins -> Miltiple pages да бъде Normal;
 • Page Setup -> Layout -> Headers and footers -> "Different odd and even" - изключено и "Different first page" - изключено;
 • Mеждуредово разстояние - Format, Paragraph, Line spacing: Single.
 • Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm.
 • Header - като в доклада образец
 • На първата страница под Header да се остави един празен ред - Font Size 14
 • Заглавие - Font Size 14, центрирано, Bold.
 • Един празен ред.
 • Име и фамилия на автора (авторите) - Font Size 12, центрирано.
 • Един празен ред.
 • Резюме - на английски - Font Size 10, Italic, 5-6 реда.
 • Ключови думи - на английски - Font Size 10, Italic, 1-2 реда.
 • Един празен ред.
 • Текст на доклада - Font Size 12.
 • След литературата - трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, E-mail.
 • Фигурите (черно-бели) да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование - под тях, центрирано.
 • Таблиците да имат номерация и наименование - над тях, подравнено вдясно.
 • Формулите да имат номерация - с цифри в скоби, подравнено вдясно от тях.
 • Цитираната в текста литература да се означава с числа, заградени в квадратни скоби.
 • Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта.
 • Страниците да не бъдат номерирани.
 • Footer - като в доклада образец
 • Общ обем - не повече от 5 стр., вкл. резюмето.

Copyright © 2008-2017