ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Програма на Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени, 2021


Дата Събитие
01.06.2021 г. СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ BEST PAPER
13.05.2021 г.
09:00 ч.
в зала К.201
Секция "Промоция на здравето"
доц. д-р Ирина Караганова, ikaraganova@uni-ruse.bg,
Ралица Красимирова – спец. Кинезитерапия, ralitooo.krasimirova@gmail.com
18.05.2021 г.
10:00 ч.
Студентска научна сесия на АИФ ,в "Хибриден" режим - участниците от Русе да присъстват,
а участниците от страната и чужбина да се включат онлайн във виртуална стая "Студентска научна сесия на АИФ 2021 г.",
линкът за която е: https://meet1.uni-ruse.bg/b/n42-4jy-nmm
19.05.2021 г.
09:00 ч.
в зала 2Г.104
СНС "Здравни грижи"
гл. ас д-р Ирина Христова, ihristova@uni-ruse.bg (медицинска сестра),
Ирина Тодорова – спец. Медицинска сестра, kiki_reni@abv.bg,
гл. ас д-р Йоана Луканова, ylukanova@uni-ruse.bg, (акушерка),
Антония Керчева – спец. Акушерка, antoniya_99@abv.bg, 0896707975
19.05.2021 г. СНС на "Юридически факултет"
20.05.2021 г. Студентска научна сесия на Факултет ЕЕА
Секция "Електротехника, електроника, автоматика" - за контакти - доц. д-р Красимира Щерева – kshtereva@ecs.uni-ruse.bg; доц. д-р Огнян Динолов - odinolov@uni-ruse.bg
Секция "Комуникационни и компютърни системи и технологии" – за контакти - доц. д-р Галина Иванова – giivanova@uni-ruse.bg ; гл. ас. д-р Иванка Цветкова - itsvetkova@uni-ruse.bg
20.05.2021 г.
14:00 ч.
Студентска научна сесия на Факултет БМ - гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg
20.05.2021 г.
10:00 ч.
в зала 2Г.105
Секция "Медицински и клинико-диагностични дейности" – за контакти - доц. д-р Теодора Недева-Шербанова, tsherbanova@uni-ruse.bg
21.05.2021 г.
10:00 ч.
Студентска научна сесия на БЕЛИ – доц. В. Донева, doneva@uni-ruse.bg
21.05.2021 г.
10:00 ч.
Студентска научна сесия на ППИ – гл. ас. Д. Алипиева, dalipieva@uni-ruse.bg
26.05.2021 г. Студентска научна сесия на Транспортен факултет
28.05.2021 г.
10:00 ч.
Студентска научна сесия на ИИТ – проф. Ц. Василев, tvassilev@uni-ruse.bg
28.05.2021 г.
14:00 ч.
Студентска научна сесия на МАТ – доц. А. Михова, amihova@uni-ruse.bg
28.05.2021 г.
14:00 ч.
Студентска научна сесия на ПМС – доц. Е. Велева, eveleva@uni-ruse.bg
20.05.2021 г.
13:30 ч.
Студентска научна сесия на Филиал Разград
Секция "Химични технологии"
Секция "Биотехнологии и хранителни технологии"
за контакти - доц. Цветан Димитров, tz_dimitrow@abv.bg
14.05.2021 г.
14:00 ч.
Студентска научна сесия на Филиал Силистра
Секция "Социални и хуманитарни науки";
Секция "Педагогика, психология и методика на обучението по…";
Секция "Технически и природни науки"
За контакти - доц. д-р Галина Лечева - glecheva@uni-ruse.bg
Copyright © 2008-2021