ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2009 г.

Факултет ЮРИДИЧЕСКИ
Серия 7 - Правни науки

Корица и начални страници

1. Юридически дискурс
       Лъчезар Дачев
2. Същност на правния спор
       Елица Куманова
3. Към понятието за обществен ред
       Емануил Коларов
4. Международноправни изисквания относно предотвратяване мускулно-скелетни смущения при трудова дейност
       Ивайло Стайков
5. Регистър на имуществените отношения на съпрузите
       Анастас Георгиев
6. Проявления на процесуалните преклузии при отклоненията от нормалното развитие на гражданското производство във връзка с предмета на делото
       Боряна Милкова
7. Проявления на процесуалните преклузии при отклоненията от нормалното развитие на гражданското производство във връзка със страните по делото
       Боряна Милкова
8. Проявления на процесуалните преклузии в уредбата на неприсъственото съдебно решение по новия ГПК
       Боряна Милкова
9. Същност и особености на процесуалните преклузии по новия ГПК като вид процесуални преклузивни срокове
       Боряна Милкова
10. Механизъм на адаптиране на международноправните норми – теоретични аспекти, особености и последици
       Кремена Раянова
11. Относно правните принципи и смисъла на системата
       Светла Маринова
12. Заместник областни управители – правен статут
       Диляна Калинова
13. Развитие в правната регламентация на имунитета на съдиите, прокурорите и следователите в съвременния български конституционен модел
       Зорница Йорданова
14. Развитие на условията за назначаване на съдиите, прокурорите и следователите в България от Търновската конституция до наши дни
       Зорница Йорданова
15. Към държавната политика в сферата на образованието
       Методи Шамов
16. Данъкът като компонент на фискалната политика на държавата
       Ваня Пантелеева
17. Статични и динамични проявления на конституционализъм в контекста на историческия подход и чистото учение за правото
       Веселин Гръцманов
18. За смисъла в правото, отразен в модела на комуникацията
       Елина Маринова
19. Към въпроса за понятието „нация”
       Кашиф Бакиу
20. Новата правна уредба в Семейния кодекс
       Вера Пепелникова

Последни страници


Copyright © 2008-2021