РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

7017 Русе, ул. “Студентска” No 8
Русенски университет „Ангел Кънчев”
за Научната конференция

тематично направление
лице за контакти