РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

ГОСТ ЛЕКТОРИ ЗА 2023 Г.

Д-р МИШЕЛ ПЕРЕЛО

Основател и директор на Consulta Europa
Las Palmas, Canarias, Spain

Тема:ЕВРОПРОЕКТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ
Резюме

Предоставя консултантски и обучителни услуги и разпространява информация за програмите на Европейския съюз и възможностите за финансиране на всички организации и лица в Европа.
Компанията, която управлява се стреми да подпомага потребителите в създаването на успешен профил чрез разработване на европейски стратегии и довеждането им директно до институциите на ЕС.
През 2009 г. основава Consulta Europa Projects and Innovation с цел разработване на проекти за иновации и изграждане на капацитет, които биха могли да подкрепят интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Consulta Europa оперира като компания за „местно развитие“, свързвайки се и ангажирайки се с организации от академичните среди, индустрията, политиките и гражданското общество. Разработва и управлява няколко проекта, финансирани от ЕС, като винаги представя специалната перспектива на периферните и островни райони на Европа. Области на експертиза: Процесни и социални иновации; Политики за регионално развитие и иновационен капацитет. Живее в Брюксел от 6 години като представител.

ДОЦ. Д-Р БОГДАН ФЛЕАКА

Политехнически университет, Букурещ, Румъния

Тема:АНАЛИЗ НА ТЕКУЩИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В МОНИТОРИНГА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Резюме

Преподавател във Факултет по предприемачество, бизнес инженеринг и мениджмънт (FAIMA). Магистър по малки и средни управляващи компании в Post University Study School. Завършил е интензивна докторска програма „Моделиране на предприятия от следващо поколение“ през 2014 г. във Виенски университет, Австрия. Преподава по дисциплините: Производствен инженеринг; Бизнес икономика и Бизнес администрация.
Притежава научен опит и публикации в сферата на: Сравнителен анализ; Стратегически мениджмънт; Бизнес развитие; Маркетинг мениджмънт; Иновационни бизнес модели; Развитие на предприемачеството.
Бизнес опитът на д-р Флеака (2006-2009) е свързан с компанията L’Oréal, където контролира търговската и маркетинговата дейност във фармацията на Румъния и създава мрежа от дистрибутори за продуктите на Garnier Division. В периода 2009-2012 работи за компанията Johnson & Johnson, Румъния, където e национален мениджър по търговия и фармацевтичен маркетинг (козметика). Осъществява контрол върху дейността на вериги аптеки. Пуска в продажба за масов пазар дерматологичната козметична марка RoC и разработва насоките за мърчандайзинг за Listerine, Compeed и други брандове медицинска козметика.

УВЕ КЬОЛЕР

Генерален мениджър в Husqvarna Construction Tools, Русе, България

Тема:ПРЕХОД КЪМ ИНДУСТРИЯ 5.0 И НЕГОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЖИВОТА НА ХОРАТА
Резюме

Старши мениджър с международен опит (Германия, Унгария, България, Косово, Азербайджан, Русия) и компетенции в машиностроенето и индустрията за строителни материали. Работил е като генерален мениджър в Haloila Oy. Бил е оперативен мениджър и по-късно генерален мениджър в Holcim. В търговското дружество KRACHT GmbH е на позиция търговски директор.
През 1984 година завършва политически науки в Universität Duisburg-Essen, Standort Duisburg. По-късно (1994) става професионален бакалавър по Мениджмънт на индустрията (CCI) в Chamber of Commerce. Последователно в London Business School през 2005 г. завършва Финанси за старши мениджъри, а в Ambai University (2006) получава магистратура по Бизнес администрация. Специализира две бизнес програми за развитие на изпълнителни директори в International Institute for Management Development - IMD (2007-2008).
Има компетенции по: Управление на доставни вериги; Логистика; Управление на човешки ресурси и Подобряване на бизнес процеси.

ПРОФ. ДМ ДОНКА БАЙКОВА

Специалист по Хранене и диететика
МЦ Марковс, София

Тема:ХРАНЕНЕТО В ПРЕВЕНЦИЯТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМИ ХРОНИЧНИ НЕИНФЕКЦИОЗНИ И ОСТРИ ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Резюме

Проф. Донка Байкова, д.м. завършва Медицински университет София през 1975 г. и има придобита специалност Хранене и диететика. Специализира в Германия, Белгия, Унгария, Словакия, Русия, Украйна и Полша. Участва и ръководи курсове по следдипломно обучение по специалността. Член на Дружество по хранене и диететика в България, Федерация на европейските нутриционистични дружества, Българска асоциация по затлъстяване и съпътстващи заболявания, Международна асоциация по затлъстяване, Балкански медицински съюз. Има над 500 научни публикации и над 200 участия в международни научни форуми. Автор на монографията: „Да отслабнем без глад“, на 1 изобретение и 2 рационализации.
Била е ръководител на секция Физиология на храненето в Национален център по обществено здраве и анализи, София. Работила е като експерт и консултант към Министерство на здравеопазването и е била ръководител Катедра по превантивна медицина в Медицински университет, София. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Марковс София.


ЕВРОПРОЕКТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ
МИШЕЛ ПЕРЕЛО

Резюме: Проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, са широкомащабни дейности, които имат за цел да се определят, разработват, тестват и оценяват иновативни подходи (в политиката) с потенциал за интегриране, като по този начин се подобряват системите за образование и обучение. С тях се подкрепят идеи, ориентирани към развитието, отговарящи на ключови европейски приоритети, които допринасят за подобряване на системите за образование и обучение, както и да пораждат съществено иновативно действие по отношение на методите и практиките за всички видове учене и на параметрите за активно участие в европейското социално сближаване.
Презентацията подкрепя тезата за развитие на транснационално сътрудничество, чрез проекти, които изпълняват съгласуван и изчерпателен набор от секторни или междусекторни дейности, които: насърчават иновациите по отношение на обхвата, новаторските методи и практики и/или осигуряват трансфер на нововъведения (между държави, сектори на политиката или целеви групи), като по този начин на европейско ниво се гарантира устойчиво използване на новаторски резултати от проекти и/или адаптирането им в различни контексти и аудитории.
Успешни ще са тези от тях, които постигат системно въздействие на европейско ниво, чрез доказване на капацитет за внедряване на иновативни резултати в европейски мащаб и/или които могат да ги прехвърлят в различни тематични или географски контексти.


АНАЛИЗ НА ТЕКУЩИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В МОНИТОРИНГА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
БОГДАН ФЛЕАКА

Резюме: Правителственото законодателство на Румъния, очакванията на инвеститорите и заинтересованите страни, както и международните доброволни инициативи допринесоха за нарастващото търсене на висококачествена информация по въпроси, свързани с устойчивостта. Научната общност, която изследва проблема, се разширява бързо и необходимостта от данни нараства значително. Това е бързо развиваща се тема с много различни рамки за мониторинг, като някои критерии се припокриват, а това създава проблеми с последователността в световен мащаб. Това често причинява несигурност относно това как данните трябва да се използват за получаване на полезни резултати и научнообосновани ресурси. Презентацията показва текущите тенденции в мониторинга, свързани с устойчивостта, включително конкретен анализ на държавно и корпоративно ниво. Представя се актуализиран преглед на източниците за отчитане на устойчивостта, последван от акцент върху добре познатите инструменти (т.е. индекс на ЦУР и международен индекс на разпространение), използвани за наблюдение и докладване на напредъка на нациите към ЦУР.


ПРЕХОД КЪМ ИНДУСТРИЯ 5.0 И НЕГОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЖИВОТА НА ХОРАТА
УВЕ КЬОЛЕР

Резюме: 5.0 предоставя визия за индустрията, насочена отвъд ефективността и производителността като единствени цели, и засилва ролята и приноса на промишлеността за обществото. Тя поставя „…благосъстоянието на човешките ресурси в центъра на производствения процес и използва нови технологии, за да осигури просперитет отвъд работните места и растежа, като същевременно зачита производствените възможности на Планетата", гласи определението на Европейската комисия (ЕК) по отношение на следващата индустриална революция. Според ЕК тя допълва съществуващия подход "Индустрия 4.0", като специално поставя научноизследователската дейност и иновациите в услуга на прехода към устойчива, ориентирана към човека европейска индустрия.
Индустрия 5.0 е първата концепция, която не е толкова фокусирана върху оптимизация на производството, а към това как животът на хората да стане по-добър - както в ролята на служители, така и на потребители.
Основата на Версия 5.0 вече са поставени в 4.0. Умните фабрики използват автономни превозни средства за оптимизация на процесите си. Много от големите пристанища са пример за това - когато разтоварват контейнери, тази дейност се извършва от автоматизирани колички, които се движат по точния маршрут, зареждат се сами и т.н. В умната фабрика на Husqvarna в Русе също се използват подобни технологии. Това е част от Индустрия 5.0, която вече присъства в предходната концепция. Същото важи и за съвместната работа на човек с робот чрез т.нар. колаборативни роботи.


ХРАНЕНЕТО В ПРЕВЕНЦИЯТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМИ ХРОНИЧНИ НЕИНФЕКЦИОЗНИ И ОСТРИ ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
ДОНКА БАЙКОВА

Резюме: Настоящата презентация прави експертен преглед, анализ и дискусия на данни от научни изследвания относно мястото на храненето в превенцията на съвременни социално-значими неинфекциозни и инфекциозни болести.
Авторът анализира и оценява научна информация относно диетичните подходи за намаляване или елиминиране на обратимите рискови фактори за развитие на затлъстяване, дислипидемии, хипертония и ниска двигателна активност. Дискутират са диетотерапевтични принципи за минимизиране на трудно-, но все пак обратимите рискови фактори - инсулинова резистентност, диабет тип II, повишена склонност към тромбоза, високи нива на хомоцистеин в кръвта.
Специален топик е авторски анализ и дискусия на експертните становища относно оптимизирането на хранителния модел в превенцията на вирусните инфекции, в частност – на COVID-19.


Гост лектори от: 2022 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2015 г.