ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ

Моля, използвайте следните доклад-образец (на български), доклад-образец (на английски) и резюме-образец.

Първата страница на ръкописа трябва да съдържа: заглавието на ръкописа с главни букви, името и принадлежността на автора (авторите), данни за контакт на съответния автор (пощенски адрес, телефон, електронна поща), резюме до 1000 знака и не повече от 6 ключови думи. Втората страница трябва да съдържа заглавието на ръкописа с главни букви, резюмето и ключовите думи без име (на) и принадлежност (и) на автора (авторите).

 • Шрифт - Times New Roman
 • Paper Size - A4.
 • Page Setup - Top: 20 mm, Bottom: 10 mm, Left: 20 mm, Right: 20 mm.
 • Mеждуредово разстояние - Format, Paragraph, Line spacing: Single.
 • Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm.
 • Header - като в доклада образец
 • На първата страница под Header да се остави един празен ред - Font Size 14
 • Заглавие - Font Size 14, центрирано, Bold.
 • Един празен ред.
 • Име и фамилия на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, e-mail, Font Size 12, вляво.
 • Един празен ред.
 • Резюме - на английски - Font Size 10, Italic, до 1000 знака.
 • Ключови думи - на английски - Font Size 10, Italic, 1-2 реда.
 • Един празен ред.
 • Текст на доклада - Font Size 12.
 • Разделите на докладите са: INTRODUCTION, EXPOSITION, CONCLUSION и REFERENCES. При необходимост подзаглавията са по преценка на автора, както е показано в доклада-образец.
 • Фигурите да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование - под тях, центрирано.
 • Таблиците да имат номерация и наименование - над тях, подравнено вдясно.
 • Формулите да имат номерация - с цифри в скоби, подравнено вдясно от тях.
 • Цитираната в текста литература включва използването на Harvard system – “author, date” style (e.g. Webster, 2005).
 • Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта. За източници на кирилица е необходимо превод на английски език (вижте примера по-долу).
 • Страниците да не бъдат номерирани.
 • Footer - като в доклада образец
 • Общ обем - 6 стр., вкл. резюмето.

Докладът и резюмето се изпращат на контактното лице по електронната поща в DOC и PDF формат.

Препратки. В текста трябва да бъдат включени референции, използващи системата Харвард - стил "автор, дата" (например Webster, 2005). Трябва да се дадат номера на страници за конкретни точки или директни котировки. Референтният списък трябва да бъде поставен в края на ръкописа и подреден по азбучен ред на авторите. Специфични формати:

 • За цитиране на статии от списания - Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97-116.
 • За монографии и списания - Kotler, P., Haider, D. H., & Rein, I. (1993). Marketing places: Attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations. New York: The Free Press.
 • За глави от книги – Bachvarov, M. (2006). Tourism in Bulgaria. In Hall, D., Smith, M., & Marciszewska, B. (eds.) (2006). Tourism in New Europe. The challenges and opportunities of EU enlargement. Wallingford: CAB International, 241-255.
 • За доклади от конференции – Cooper, A., & Wilson, A. (2002). Extending the relevance of TSA research for the UK: general equilibrium and spillover analysis. Paper presented at the VIth International Forum on Tourism Statistics, 25th-27th September 2002, Budapest.
 • За Internet ресурс - Wirtz, J., Kimes, S., Ho, J., & Patterson, P. (2002). Revenue management: resolving potential customer conflicts. Working Paper Series. School of Hotel Administration. Cornell University. URL: http://www.hotelschool.cornell.edu/-chr/pdf/showpdf/chr/research/working/revenuemanage.pdf (Accessed on 16.12.2005).

Пример за цитиране на източници на кирилица – необходим е превод на английски език
Boteva, M., 2008. Dictionary of Rhetoric – 150 arguments of the speaking. Sofia: Paradigma press (Оригинално заглавие: Ботева, М., 2008. Речник по реторика – 150 аргумента на оратора. София: Издателство „Парадигма”.)

Copyright © 2008-2024