РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ

Моля, използвайте следните доклад-образец (на български), доклад-образец (на английски) и резюме-образец.

Първата страница на ръкописа трябва да съдържа: заглавието на ръкописа с главни букви, името и принадлежността на автора (авторите), данни за контакт на съответния автор (пощенски адрес, телефон, електронна поща), резюме до 1000 знака и не повече от 6 ключови думи. Втората страница трябва да съдържа заглавието на ръкописа с главни букви, резюмето и ключовите думи без име (на) и принадлежност (и) на автора (авторите).

 • Шрифт - Times New Roman
 • Paper Size - A4.
 • Page Setup - Top: 20 mm, Bottom: 10 mm, Left: 20 mm, Right: 20 mm.
 • Mеждуредово разстояние - Format, Paragraph, Line spacing: Single.
 • Отстъп (нов ред на абзац) - Format, Paragraph, Special: First Line, By: 1 cm.
 • Header - като в доклада образец
 • На първата страница под Header да се остави един празен ред - Font Size 14
 • Заглавие - Font Size 14, центрирано, Bold.
 • Един празен ред.
 • Име и фамилия на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, e-mail, Font Size 12, вляво.
 • Един празен ред.
 • Резюме - на английски - Font Size 10, Italic, до 1000 знака.
 • Ключови думи - на английски - Font Size 10, Italic, 1-2 реда.
 • Един празен ред.
 • Текст на доклада - Font Size 12.
 • Разделите на докладите са: INTRODUCTION, EXPOSITION, CONCLUSION и REFERENCES. При необходимост подзаглавията са по преценка на автора, както е показано в доклада-образец.
 • Фигурите да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование - под тях, центрирано.
 • Таблиците да имат номерация и наименование - над тях, подравнено вдясно.
 • Формулите да имат номерация - с цифри в скоби, подравнено вдясно от тях.
 • Цитираната в текста литература включва използването на Harvard system – “author, date” style (e.g. Webster, 2005).
 • Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта. За източници на кирилица е необходимо превод на английски език (вижте примера по-долу).
 • Страниците да не бъдат номерирани.
 • Footer - като в доклада образец
 • Общ обем - 6 стр., вкл. резюмето.

Докладът и резюмето се изпращат на контактното лице по електронната поща в DOC и PDF формат.

Препратки. В текста трябва да бъдат включени референции, използващи системата Харвард - стил "автор, дата" (например Webster, 2005). Трябва да се дадат номера на страници за конкретни точки или директни котировки. Референтният списък трябва да бъде поставен в края на ръкописа и подреден по азбучен ред на авторите. Специфични формати:

 • За цитиране на статии от списания - Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97-116.
 • За монографии и списания - Kotler, P., Haider, D. H., & Rein, I. (1993). Marketing places: Attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations. New York: The Free Press.
 • За глави от книги – Bachvarov, M. (2006). Tourism in Bulgaria. In Hall, D., Smith, M., & Marciszewska, B. (eds.) (2006). Tourism in New Europe. The challenges and opportunities of EU enlargement. Wallingford: CAB International, 241-255.
 • За доклади от конференции – Cooper, A., & Wilson, A. (2002). Extending the relevance of TSA research for the UK: general equilibrium and spillover analysis. Paper presented at the VIth International Forum on Tourism Statistics, 25th-27th September 2002, Budapest.
 • За Internet ресурс - Wirtz, J., Kimes, S., Ho, J., & Patterson, P. (2002). Revenue management: resolving potential customer conflicts. Working Paper Series. School of Hotel Administration. Cornell University. URL: http://www.hotelschool.cornell.edu/-chr/pdf/showpdf/chr/research/working/revenuemanage.pdf (Accessed on 16.12.2005).

Пример за цитиране на източници на кирилица – необходим е превод на английски език
Boteva, M., 2008. Dictionary of Rhetoric – 150 arguments of the speaking. Sofia: Paradigma press (Оригинално заглавие: Ботева, М., 2008. Речник по реторика – 150 аргумента на оратора. София: Издателство „Парадигма”.)