ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Земеделска техника и технологии, Аграрни науки и ветеринарна медицина
 • Ремонт и надеждност
 • Топлотехника, хидро- и пневмотехника
 • Екология и опазване на околната среда
 • Промишлен дизайн
  доц. д-р Пламен Мънев
  pmanev@uni-ruse.bg, +359 82 888 485
 • Дидактика, педагогика и методика на обучение по... (21.10., Силистра)
  доц. д-р Диана Железова – Миндизова,
  dmindizova@uni-ruse.bg
 • Езикознание; Литературознание; История; Философия (21.10., Силистра)
  доц. дн Тодорка Георгиева
  egoranova@uni-ruse.bg
 • Електронно обучение; Технически науки; (21.10., Силистра)
  доц. д-р Евгения Горанова
  egoranova@uni-ruse.bg
 • Химични технологии (04-05.11., Разград)
 • Биотехнологии и хранителни технологии (04-05.11., Разград)
  доц. д-р Цветан Димитров
  conf_rz@abv.bg, +359 887 631 645
 • Механика и машиностроителни технологии
  проф. д-р Ивелин Иванов
  ivivanov@uni-ruse.bg, +359 82 888 472
 • Електротехника, електроника и автоматика
  доц. дн Борис Евстатиев
  bevstatiev@uni-ruse.bg, +359 82 888 371
 • Комуникационна и компютърна техника
  доц. д-р Галина Иванова; giivanova@uni-ruse.bg, +359 82 888 855
  доц. д-р Адриана Бороджиева; aborodzhieva@uni-ruse.bg, +359 82 888 734
 • Транспорт и машинознание
  доц. д-р Симеон Илиев
  spi@uni-ruse.bg, +359 82 888 331
 • Устойчиви и интелигентни транспортни системи, технологии и логистика
  проф. д-р Велизара Пенчева
  vpencheva@uni-ruse.bg, +359 82 888 558, +359 82 888 608
 • Икономика и мениджмънт
  гл. ас. д-р Мирослава Бонева; mboneva@uni-ruse.bg, +359 82 888 776
  гл. ас. д-р Елизар Станев; еastanev@uni-ruse.bg, +359 82 888 557
 • Европеистика и международна сигурност
  проф.дн Владимир Чуков; vlachu1@gmail.com, +359 82 825 667
  доц. д-р Мими Корнажева; mkornazheva@uni-ruse.bg, +359 82 825 667
 • Лингвокултурология, междукултурна и политическа комуникация
  проф. д-р Юлиана Попова; jppopova@uni-ruse.bg, +359 82 888 255
  гл. ас. д-р Христина Соколова; hsokolova@uni-ruse.bg, +359 878 537 015
 • Математика, информатика и физика
  проф. д-р Цветомир Василев
  tvasilev@uni-ruse.bg, +359 82 888 475
 • Образование - изследвания и иновации
  доц. д-р Емилия Великова
  evelikova@uni-ruse.bg, +359 885 635 874
 • Педагогика и психология
  доц. д-р Багряна Илиева
  bilieva@uni-ruse.bg, +359 82 888 219
 • История, етнология и фолклор
  гл. ас. д-р Ренета Златева
  rzlateva@uni-ruse.bg, +359 82 888 752
 • Езикознание, литературознание и изкуствознание
  доц. д-р Велислава Донева
  doneva_v@uni-ruse.bg, +359 886 060 299
 • Промоция на здраве
  доц. д-р Стефка Миндова
  smindova@uni-ruse.bg, +359 882 895 149
 • Социални дейности
  доц. д-р Silvia Krushkova, skrushkova@uni-ruse.bg, +359 882 517 554
  гл. ас. д-р Ана Попова, apopova@uni-ruse.bg, +359 889 874 219
 • Медицински и клинико-диагностични дeйности
  проф. дн Никола Събев, дм
  nsabev@uni-ruse.bg, +359 882 123 305
 • Здравни грижи
  доц. д-р Цвета Христова
  tshristova@uni-ruse.bg, +359 878 389 793
 • Правни науки
  доц. д-р Елица Куманова
  ekumanova@uni-ruse.bg, +359 884 980 050
 • Национална сигурност
  доц. дн Милен Иванов
  poligon@abv.bg, 082 888 736
 • Качество на висшето образование
  проф. д-р Иваничка Сербезова; iserbezova@uni-ruse.bg
  Даниела Тодорова; dtodorova@uni-ruse.bg, +359 82 888 378
Copyright © 2008-2024