РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
 • Земеделска техника и технологии, Аграрни науки и ветеринарна медицина
  доц. д-р Атанас Атанасов
  aatanasov@uni-ruse.bg, +359 885 497 406
 • Ремонт и надеждност
  проф. дн Митко Николов
  mnikolov@uni-ruse.bg, +359 82 888 458
 • Топлотехника, хидро- и пневмотехника
  проф. д-р Генчо Попов
  gspopov@uni-ruse.bg, +359 82 888 441
 • Екология и опазване на околната среда
  проф. д-р Генчо Попов
  gspopov@uni-ruse.bg, +359 82 888 441
 • Промишлен дизайн
  доц. д-р Йордан Дойчинов
  doichinov@uni-ruse.bg, +359 887 273 040
 • Педагогика; Психология и методика на обучението по... (18.10., Силистра)
  доц. д-р Диана Железова – Миндизова,
  dmindizova@uni-ruse.bg
 • Филология (18.10., Силистра)
  доц. д-р Румяна Лебедова
  rlebedova@uni-ruse.bg
 • Технически науки; (18.10., Силистра)
  доц. д-р Евгения Горанова
  egoranova@uni-ruse.bg
 • Химични технологии (08-09.11., Разград)
 • Биотехнологии и хранителни технологии (08-09.11., Разград)
  проф. д-р Цветан Димитров
  conf_rz@abv.bg, +359 887 631 645
 • Механика и машиностроителни технологии
  проф. д-р Ивелин Иванов
  ivivanov@uni-ruse.bg, +359 82 888 472
 • Електротехника, електроника и автоматика
  доц. дн Борис Евстатиев, bevstatiev@uni-ruse.bg, +359 82 888 371
  доц. д-р Кирил Сираков, csirakov@uni-ruse.bg, +359 82 888 364
 • Комуникационна и компютърна техника
  доц. д-р Йордан Калмуков,; jkalmukov@uni-ruse.bg, +359 82 888 681
  доц. д-р Адриана Бороджиева; aborodzhieva@uni-ruse.bg, +359 82 888 734
 • Транспорт и машинознание
  проф. д-р Антоанета Добрева
  adobreva@uni-ruse.bg, +359 82 888 235
 • Устойчиви и интелигентни транспортни системи, технологии и логистика
  гл. ас д-р Тончо Балбузанов
  tbalbuzanov@uni-ruse.bg, +359 82 888 608
 • Икономика и мениджмънт
  гл. ас. д-р Мирослава Бонева; mboneva@uni-ruse.bg, +359 82 888 776
  гл. ас. д-р Елизар Станев; еastanev@uni-ruse.bg, +359 82 888 557
 • Европеистика и международна сигурност
  проф.дн Владимир Чуков; vlachu1@gmail.com, +359 82 825 667
  ас. д-р Ева Първанова; eparvanova@uni-ruse.bg, +359 82 888 703
 • Математика, информатика и физика
  проф. д-р Цветомир Василев
  tvasilev@uni-ruse.bg, +359 82 888 475
 • Образование - изследвания и иновации
  гл. ас. д-р Ралица Василева-Иванова
  rivanova@uni-ruse.bg, +359 884 109 719
 • Педагогика и психология
  доц. д-р Валентина Василева, rk-ppi@uni-ruse.bg, +359 898 407 577
  доц. д-р Галина Георгиева, zrk-ppi@uni-ruse.bg, +359 889 951 920
 • История, етнология и фолклор
  ас. д-р Веселка Радева
  vradeva@uni-ruse.bg, +359 899 776 368
 • Езикознание, литературознание и изкуствознание
  доц. д-р Велислава Донева
  doneva_v@uni-ruse.bg, +359 886 060 299
 • Промоция на здраве
  доц. д-р Стефка Миндова
  smindova@uni-ruse.bg, +359 887 796 910
 • Социални дейности
  гл. ас. д-р Ана Попова,
  apopova@uni-ruse.bg, +359 889 874 219
 • Медицински и клинико-диагностични дeйности
  гл. ас. д-р Деница Транчева, дм
  dtrancheva@uni-ruse.bg, +359 82 888 410
 • Здравни грижи
  доц. д-р Цвета Христова
  tshristova@uni-ruse.bg, +359 878 389 793
 • Правни науки
  доц. д-р Елица Куманова
  ekumanova@uni-ruse.bg, +359 884 980 050
 • Национална сигурност
  доц. дн Милен Иванов
  poligon@abv.bg, 082 888 736
 • Качество на висшето образование
  проф. д-р Иваничка Сербезова; iserbezova@uni-ruse.bg
  Даниела Тодорова; dtodorova@uni-ruse.bg, +359 82 888 378