ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2008 г.

Филиал - РАЗГРАД
Серия 8 - Химични технологии; Био- и хранителни технологии.

Корица и начални страници

1. Автоматизиран подход за проектиране на цветни глазури и емайли
       Д. Георгиев, Д. Добруджалиев, Н. Колева
2. Определяне антимикробния спектър на действие на Bacillus subtilis TS 01, култивиран в различни хранителни среди
       С. Тодорова, Л. Кожухарова
3. Наноматериали и технологии- състояние и стратегии за развитие
       В. Кожухаров
4. Добра производствена практика за лекарствени продукти
       Ц. Шушнева
5. Значението на млякото и млечните продукти за човешкия организъм
       Т. Димитров
6. The study of hydrogen permeation in carbon steel and inhibitors impact
       E. Nocka, J. Kacani, Z. Gace
7. Синтез на стъклокерамика от системата MgO - Al2O3 - SiO2
       Б. Богданов, И. Марковска, П. Пашев
8. Синтез на комплексно съединение на 3-амино-5-метил-5-фенилхидантоин
       M. Kaшчиева, П. Маринова, Н. Стоянов, В. Матева
9. Синтез и свойства на стъклокерамичен материал с участието на българит
       Б. Богданов, М. Свирецова
10. Микроструктура на бисмутатно-титанатна керамика
       С. Славов, Е. Кашчиева, М. Кръпчанска, Я. Димитриев
11. Изследвания върху състави, получаване и свойства на керамични филтри за леярски стопилки
       Г. Колчакова, С. Корудерлиева, И. Чомаков, П. Танев , Б. Богданов
12. Изследване условията за прилагане селенити на d- и f- елементи при синтеза на керамични прахове
       Ц. Димитров, М. Станчева
13. Определяне произведенията на разтворимост на Sm2(SeO3 )3 и Nd2(SeO3)3
       В. Матева, М. Станчева, Ц. Димитров
14. Лабораторно изследване на процеса на корозия на ст.3 в разтвор с добавка на N-(фенил)малеимид
       Т. Хараланова, Е. Лазарова, Н. Стоянов, Р. Андросик
15. Взаимодействие на β-нитростирен и негови хомолози с СН-киселини
       С. Иванова, Д. Алексиев
16. Модел на топлинната енергия, консумирана по време на процеса на пържене на храни
       В. Камбурова, И. Желева
17. Изследване на оптималните условия за имобилизация на ацетилхолинестераза върху модифицирани мембрани от акрилнитрилов съполимер
       К. Габровска, Ц. Годжевъргова, Н. Василева, Д. Иванова
18. Системите за дистанционно обучение – нов подход в образователния процес
       Д. Добруджалиев, Д. Георгиев, Н. Колева
19. Адсорбция на Cu в системата ZnC2O4.2H2O – M2+ (M2+ = Cu, Mn, Co, Ni) – 4,5.10-4 М C2O4 2- - H2O
       Ж.Пенчева,Б.Донкова, М.Джарова
20. Адсорбция на Cu в системата ZnC2O4.2H2O – M2+ (M2+ = Cu, Mn, Co, Ni) – 1.10-2 М C2O4 2- - H2O
       Ж.Пенчева,Б.Донкова, М.Джарова

Последни страници


Copyright © 2008-2024