ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2008 г.

Филиал - СИЛИСТРА
Серия 9 - Майски четения

Корица и начални страници

1. За величавото наше минало и за нашествието на латиницата и на шаблоните в речта ни
       Иван Недев
2. История одного открытия
       Татяна Строковска
3. 160 години от рождението на Христо Ботев – памет и почит
       Румяна Лебедова
4. За езика на английската Библия І. Бележки към преводите на Библията
       Румяна Петрова
5. За езика на английската Библия ІІ. Бележки към семантиката на Първа глава от Proverbs (Притчи) в два преводни варианта на английската Библия
       Румяна Петрова
6. Морфологични особености на ръкописния сборник на Матей Преображенски - наречия и междуметия
       Иво Братанов
7. Правописни особености на ръкописния сборник на Матей Преображенски - употреба на някои букви
       Иво Братанов
8. Културно специфични сигнали на тялото. Език на тялото. Жестове и поведение. Мимика и поглед. Пространствена дистанция
       Мария Томова
9. «Търся ? Откривам ! Използвам… » проект, разработен в рамките на европейска програма «Леонардо да Винчи»
       Мария Брезоева
10. DVD-ROM за усъвършенстване на френски и английски език с цел улесняване професионалната реализация и подпомагане на мобилността в Европа
       Мария Брезоева
11. За някои аспекти в абсолютната употреба на преходните глаголи
       Вилияна Райчева
12. Диктовката в чуждоезиковото обучение
       Ивелина Бобчева
13. Английските заемки в българския език
       Ивелина Бобчева
14. Плакатът – “безпризорното дете на улицата”
       Румяна Лебедова
15. Плакатният тип изображение в поезията на експресионистите
       Румяна Лебедова
16. Плакатният тип изображение в пролетарската поезия
       Румяна Лебедова
17. Капризната лютня на Ян Анджей Морщин
       Камен Рикев
18. Поезията – мерило за социално неравенство при Вацлав Потоцки
       Камен Рикев
19. Герои и характери в повестта „Изгубена Станка” от Илия Р. Блъсков
       Звезделина Братанова
20. Християнски религиозни идеи в повестта „Злочеста Кръстинка” на Илия Блъсков
       Звезделина Братанова
21. Срещата на човека с Бога в трилогията „Жътва” от Константин Петканов
       Никола Бенин
22. В началото бе словото – адаптация на Библията за деца
       Никола Бенин
23. От „имало едно време в едно царство господарство” до „тук и сега” в паралелния свят на романа „Хари Потър” (част І – проблеми на времето)
       Илияна Бенина
24. От „имало едно време в едно царство господарство” до „тук и сега” в паралелния свят на романа „Хари Потър” (част ІІ – проблеми на пространството)
       Илияна Бенина
25. Коментар върху обемното топлинно разширение на телата
       Йордан Димов, Димитър Попов
26. Проучване възможностите за използване енергията на слънцето
       Константин Коев, Валентин Пеев, Димо Димов
27. Проучване възможностите за използване енергията на вятъра
       Константин Коев, Валентин Пеев, Димо Димов
28. Кинетика на преориентация на неизотропни цветни центрове
       Димитър Попов, Йордан Димов
29. Изследване енергопотреблението в индустриални обекти
       Константин Коев, Анка Кръстева, Марияна Дачева, Иван Григоров
30. Приложение на динамични математически модели на базата на GEONExT в геометрията и стериометрията
       Станимир Станев
31. Приложение на динамични математически модели на базата на GEONExT в геометрията и по специално в построяване на геометрични места на точки (ГМТ)
       Станимир Станев
32. Проектиране траекторията на движение на едновремеенно работещи два инструмента при обработване на затворен равнинен контур
       Георги Куртев
33. Използване на литиево-йонни елементи за изграждане на автономни захранващи източници и мерки за безопасност при експлоатацията им
       Пеньо Пенев, Марияна Дачева, Иван Григоров, Иван Гунев
34. Устройства за плавно пускане и спиране на асинхронни двигатели
       Иван Григоров, Пеньо Пенев, Марияна Дачева, Иван Гунев
35. Моделиране на топлинните загуби и потребената топлина за конкретен обект
       Анка Кръстева, Константин Коев, Валентин Пеев
36. Методика за преизчисляване възбудителните намотки на машините за постоянен ток
       Анка Кръстева, Иван Гунев, Пеньо Пенев, Иван Григоров, Марияна Дачева
37. Метод на променливите направления за числено решаване на уравненията на Навие-Стокс в цилиндрична координатна система
       Иванка Желева, Анна Лечева
38. Определяне на магнитната константа
       Николай Стаматов, Ветка Стаматова
39. За икономията на власт и словото на съмнението в урока по литература
       Галина Лечева
40. Конструктивизъм в класната стая
       Диана Железова
41. Three Laboratory Etudes
       Valentin A. Videnov
42. In Search of the Center: An Attempted Analysis of the Melody Line of Schubert’s Heidenroslein”
       Valentin A. Videnov
43. Съвременни принципи и подходи към обучението по история
       Станка Георгиева
44. Съвременни методи и учебни технологии в обучението по история
       Станка Георгиева
45. Адаптиране на учебната дисциплина „Методика на обучението по информатика” към преподаването на програмния език С++ в СОУ (втора част)
       Евгения Горанова
46. Мултимедията - средство за активизиране самостоятелната работа на студентите в учебния процес
       Тодор Неделчев, Валентин Манев, Любомир Димитров
47. Формиране на екологична култура чрез извънкласни форми на обучение по химия
       Даниела Димова, Анета Ветева
48. Лечебна физкултура при студенти със заболявания
       Стефан Янев
49. Изследване работоспособността и здравословното състояние на студенти чрез измерване на максимална кислородна консумация (VО2max)
       Любомир Димитров, Тодор Неделчев
50. Сравнителен анализ на скоростно-силовите качества на млади футболисти
       Камен Симеонов
51. Сравнителен анализ на интелектуалните параметри на 10-годишни ученици, активно занимаващи се с лека атлетика и с футбол
       Петя Пенева, Камен Симеонов, Сияна Владимирова
52. Лекоатлетическият урок сред природата – фактор за повишаване на физическата дееспособност на десетгодишните ученици
       Петя Георгиева Пенева

Последни страници


Copyright © 2008-2024