ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2014 г.

Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Серия 8.3 - Здравни грижи.

Корица и начални страници

1. Детекция на периоперативен делир – роля на медицинската сестра
       Теодора Недева
2. Научната методология от древността към съвремието - път към единна иновационна култура
       Тодорка Стефанова
3. Рискове за медицинския персонал, полагащ грижи за болни от Eбола
       Милка Сербезова-Великова, Иваничка Сербезова
4. Оптимизиране на сестринските и акушерски грижи за болни от диабет тип 1 и гестационен диабет чрез инсулинови помпи
       Иваничка Сербезова
5. Етика и култура на организационното поведение
       Елена Желева
6. Преподавателят по здравни грижи – неповторима личност в професията
       Елена Желева
7. Специализацията по психиатрични грижи в контекста на непрекъснатото медицинско образование
       Николина Ангелова-Барболова
8. Концептуални модели за сестрински грижи – исторически обзор
       Николина Ангелова-Барболова
9. Хеморагичен шок в акушерството
       Марийка Георгиева, Нина Радкова
10. Основни насоки за повишаване качеството на здравните грижи
       Теодора Тодорова
11. Необходимост от социална подкрепа и здравни грижи за хората с увреждания в България
       Даниела Константинова
12. Емоционални промени при стареене. Грижи за емоционалното здраве на възрастния човек
       Деспина Георгиева
13. Специфика в професионалната натовареност на медицинската сестра в център „Домашни грижи”
       Димитър Ставрев, Кр.Стамова
14. Сeмейството като фактор при развитието в пуберитетна възраст
       Кина Велчева
15. Физиология на половата система в пубертетната възраст
       Кина Велчева
16. Ретроспекция и развитие на акушерското образование в България от края на XІХ и началото на ХХ век – литературен обзор
       Йоана Луканова
17. История на акушерското образование в Европейските страни до края на ХІХ век
       Йоана Луканова
18. Кръвно налягане - правила при измерване
       Грета Колева
19. Рискови фактори за артериална хипертония
       Грета Колева, Иринка Христова
20. Здравното образование- фактор за преодоляване и предотвратяване на тютюнопушенето при студентите от ФОЗЗГ при РУ „ Ангел Кънчев”
       Кристина Захариева
21. Особености в комуникацията на медицинската сестра при оказване на сестрински грижи при възрастни и стари хора
       Деспина Георгиева
22. Основни фактори влияещи върху биологичната възраст и продължителността на живота Пламен Кьосев, Николина Ангелова-Барболова, Силвия
       Крушкова
23. Академични ресурси на разработване на доклади – самооценка за специалност от регулирани професии „Медицинска сестра” и „Акушерка”
       Тодорка Стефанова, Нина Радкова, Марийка Георгиева, Кирил Панайотов
24. Професията „Медицинска сестра” и приложението на медицинските стандарти
       Мария Радева
25. За някои правни аспекти на практическата подготовка на студентите от специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка"
       Мария Радева
26. Хоспитализирана заболеваемост в Република България за периода 1980-2012 г.
       Минчо Вичев, Кирил Панайотов
27. Динамика на детската смъртност в България за периода 1960-2012 година
       Минчо Вичев, Кирил Панайотов
28. Материални ресурси и икономически параметри на здравната система в област Русе (2000 – 2013 година)
       Минчо Вичев, Кирил Панайотов
29. Дейност на здравните и лечебни заведения за периода 1960-2012 година
       Минчо Вичев, Кирил Панайотов
30. Здравен статус на населението в област Русе за периода 1996-2013 година. Състояние, тенденции, перспективи.
       Минчо Вичев, Кирил Панайотов
31. Равнище и динамика на злокачествените новообразувания \зно\ за периода 1985-2012 г.
       Минчо Вичев, Кирил Панайотов
32. Естествено движение на населението в област Русе за периода 1996-2013 година
       Минчо Вичев, Кирил Панайотов
33. Човешки ресурси в здравната система през периода 1970-2012 година
       Ангел Панев, Минчо Вичев, Кирил Панайотов
34. Стратегии за справяне с тревожността като нормално и патологично състояние в клиничната практика
       Силвия Крушкова
35. Синдромът на Мюнхаузен – предизвикателство за специалистите в клиничната практика/симптоми и социално значение
       Силвия Крушкова
36. Характеристика на хоспитализирани болни в Р.България в периода 1960-2012 г.
       Ангел Панев, Минчо Вичев, Кирил Панайотов
37. Когнитивни нарушения сред възрастното население
       Нели Петрова
38. Мозъчен инсулт – социална значимост, лечение и ефективна превенция
       Нели Петрова, Анна Руменова, Никола Събев
39. Неонатална полицитемия
       Светлана Гамакова Нина Радкова, Кирил Панайотов
40. Влияние на някои социални фактори върху професионалната удовлетвореност на лекарите в болницата
       Петър Атанасов
41. Мотивация за работа и професионална удовлетвореност на лекарите в българските болници
       Петър Атанасов
42. Приложение на статини при пациенти с периферна артериална болест
       Огнян Шербанов, Теодора Недева
43. Използване на калкулатора на LEE за определяне на риска от големи сърдечно-съдови усложнения при несърдечна хирургия
       Огнян Шербанов, Теодора Недева
44. Хипертиреоидизъм при новородени
       Нина Радкова, Кирил Панайотов
45. Хипотиреоидизъм при новородени
       Петя Гамакова, Нина Радкова, Кирил Панайотов
46. Физикална подготовка за безболезнено раждане
       Нина Радкова, Кирил Панайотов
47. Аутизъм и китайска медицина
       Нина Радкова, Кирил Панайотов
48. Перспективи на продължаващото обучение – илюстрация на прилаган подход в здравеопазването
       Милена Владимирова, Владимир Гончев
49. Репродуктивното здраве – медико - социални проблеми на жените.
       Марийка Георгиева, Нина Радкова, Кирил Панайотов
50. Детекция на мозъчна смърт
       Теодора Недева
51. Разговор със семейството на потенциален органен донор
       Теодора Недева
52. Управление на пациент с периоперативен делир
       Теодора Недева
53. Може ли да се прогнозира изявата на периоперативен делир
       Теодора Недева
54. Ретроспективно 10-годишно проучване върху бъбречно-каменната болест сред хоспитализираните пациенти в Детско отделение на МБАЛ-Русе за периода 2004-2013 г.
       Ева Цонкова
55. Желатинов танат при лечението на диария
       Свилен Досев
56. Aктивно стареене и социален капитал
       Десислава Ванкова, Надежда Михайлова, Невяна Фесчиева

Последни страници


Copyright © 2008-2023