ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Програма на Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени, 2022


Дата Събитие
10.06.2022 г. СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ BEST PAPER
Канев център
19.05.2022 г.
09:00 ч.
в Корпус 8, Зала "Claas"
Студентска научна сесия на АИФ
доц. д-р инж. Пламен Мънев, pmanev@uni-ruse.bg
Студент: Ана-Мария Димова, a.dimova24@gmail.com
07.06.2022 г.
14:00 ч.
в зала 1.417
Студентска научна сесия на МТФ
17.05.2022 г.
14:30 ч.
в зала 10.326
Студентска научна сесия на Факултет ЕЕА
Секция "Електротехника, електроника, автоматика" - за контакти:
доц. д-р Надежда Евстатиева – nevstatieva@uni-ruse.bg;
доц. д-р Огнян Динолов - odinolov@uni-ruse.bg
18.05.2022 г.
15:00 ч.
в зала 2Г.303
Студентска научна сесия на Факултет ЕЕА
Секция "Комуникационни и компютърни системи и технологии" за контакти : доц. д-р Галина Иванова – giivanova@uni-ruse.bg;
гл. ас. д-р Иванка Цветкова - itsvetkova@uni-ruse.bg
19.05.2022 г.
14:00 ч.
в 2Г.404
Студентска научна сесия на Факултет БМ
гл. ас. д-р Мирослава Бонева - mboneva@uni-ruse.bg
18.05.2022 г.
14:00 ч.
в зала 1.219
Студентска научна сесия на Транспортен факултет
25.05.2022 г.
09:00 ч.
зала 2Г.104 и
https://exam1-bbb.uni-ruse.bg/b/yxx-d8g-yaa-wz6
СНС "Здравни грижи"
гл. ас д-р Ирина Христова - ihristova@uni-ruse.bg, (медицинска сестра)
Иванна Лалева – спец. Медицинска сестра - wanito1997@gmail.com,
гл. ас. д-р Йоана Луканова - ylukanova@uni-ruse.bg, (акушерка)
Мерал Фикрет – спец. Акушерка, meralfikri@abv.bg
19.05.2022 г.
09:00 ч.
зала К.101 (Аула) и
https://meet.uni-ruse.bg/b/h7p-2f3-4rn
Секция "Промоция на здравето"
доц. д-р Ирина Караганова - ikaraganova@uni-ruse.bg
Ралица Красимирова – спец. Кинезитерапия - ralitooo.krasimirova@gmail.com
27.05.2022 г.
09:00 ч.
зала 2Г.104 и
https://exam1-bbb.uni-ruse.bg/b/kgu-wrh-29h-mvw
Секция "Медицински и клинико-диагностични дейности" – за контакти:
гл. ас. д-р Деница Транчева-Цекова, дм - dtrancheva@uni-ruse.bg,
Радослав Дудев – спец. Лекарски асистент - rd.dudev@qmail.com
26.05.2022 г.
13:00 ч.
зала 2Г.408 и
https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/mir-2c3-3em
Студентска научна сесия на БЕЛИ
доц. д-р Емилия Недкова - enedkova@uni-ruse.bg
20.05.2022 г.
13:00 ч.
https://bbb.uni-ruse.bg/b/den-m64-v2n
Студентска научна сесия на ППИ
гл. ас. д-р Деница Алипиева - dalipieva@uni-ruse.bg
27.05.2022 г.
10:00 ч.
зала 1.405А и
https://exam1-bbb.uni-ruse.bg/b/2xt-7ej-eav-8mz
Студентска научна сесия на ИИТ
проф. Цветомир Василев - tvassilev@uni-ruse.bg
27.05.2022 г.
14:00 ч
зала 2.204 и
https://meet.uni-ruse.bg/b/wp4-2hh-3gw
Студентска научна сесия на ПМС
доц. Евелина Велева, eveleva@uni-ruse.bg
19.05.2022 г. СНС на "Юридически факултет"
19.05.2022 г.
13:00 ч.
в зала 302Б
Студентска научна сесия на Филиал Разград Секция "Химични технологии"
Секция "Биотехнологии и хранителни технологии" за контакти
доц. Цветан Димитров - tz_dimitrow@abv.bg
Студентска научна сесия на Филиал Силистра Секция "Социални и хуманитарни науки";
Секция "Педагогика, психология и методика на обучението по…"; Секция "Технически и природни науки"
Copyright © 2008-2022