ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Програма на Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени, 2023


Дата Събитие
02.06.2023 г. СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ BEST PAPER
Канев център
18.05.2023 г.
09:00 ч.
в Корпус 8, Зала "Claas"
Студентска научна сесия на АИФ
Земеделска техника и технологии & Аграрни науки и ветеринарна медицина, Ремонт и надеждност, Топлотехника, хидро- и пневмотехника, Екология и опазване на околната среда, Промишлен дизайн За контакти:
доц. д-р инж. Пламен Мънев, pmanev@uni-ruse.bg, 082 888 485
Студент: Ана-Мария Димова, a.dimova24@gmail.com
Студентска научна сесия на МТФ
11.05.2023 г.
14:00 ч.
в зала 10.326
Студентска научна сесия на Факултет ЕЕА
Секция "Електротехника, електроника, автоматика" - за контакти:
доц. д-р Надежда Евстатиева – nevstatieva@uni-ruse.bg;
доц. д-р Огнян Динолов - odinolov@uni-ruse.bg
11.05.2023 г.
14:00 ч.
в зала 2Г.303
Студентска научна сесия на Факултет ЕЕА
Секция "Комуникационни и компютърни системи и технологии" за контакти:
доц. д-р Галина Иванова – giivanova@uni-ruse.bg;
доц. д-р Адриана Бороджиева aborodzhieva@uni-ruse.bg
18.05.2023 г.
14:00 ч.
в 2Г.404
Студентска научна сесия на Факултет БМ
гл. ас. д-р Мирослава Бонева - mboneva@uni-ruse.bg
03.05.2023 г.
14:00 ч.
в зала 5.21
Студентска научна сесия на Транспортен факултет
26.05.2023 г.
зала 2Г.104
СНС "Здравни грижи"
доц. д-р Иринка Христова - ihristova@uni-ruse.bg, +359 884582733
гл. ас. д-р Йоана Луканова - ylukanova@uni-ruse.bg, +359 885047644
11.05.2023 г.
Зала Аула, Корпус КТ
Секция "Промоция на здравето"
доц. д-р Ирина Караганова - ikaraganova@uni-ruse.bg, +359884203004
26.05.2023 г.
зала 2Г.105
Секция "Медицински и клинико-диагностични дейности"
гл. ас. д-р Деница Транчева-Цекова, дм - dtrancheva@uni-ruse.bg
21.05.2023 г.
гр. Разград
Спортна база на ПФК „Лудогорец“
Секция "Спортна медицина и здравна превенция на спортиста"
гл. ас. д-р Александър Андреев - aandreev@uni-ruse.bg, +359878420310
доц. д-р Петя Парашкевова - pparashkevova@uni-ruse.bg, +359882898619
19.05, 13:00 ч.,
зала 2Г.308
Студентска научна сесия на БЕЛИ
доц. д-р Емилия Недкова - enedkova@uni-ruse.bg
15.05, 15:00 ч.,
зала 1.407
Студентска научна сесия на ППИ
гл. ас. д-р Деница Алипиева - dalipieva@uni-ruse.bg
3.05, 14:00 ч.,
зала 1.407.1
Студентска научна сесия на ИИТ
проф. Цветомир Василев - tvassilev@uni-ruse.bg
24.04, 14:00 ч.,
зала 2.203
Студентска научна сесия на ПМС
доц. Евелина Велева, eveleva@uni-ruse.bg
СНС на "Юридически факултет"
18.05, 13.00ч.
зала 302Б
Студентска научна сесия на Филиал Разград Секция "Химични технологии"
Секция "Биотехнологии и хранителни технологии" за контакти
доц. Цветан Димитров - tz_dimitrow@abv.bg, 0887 631 645
Студент: Бончо Бонев – специалност Химични технологии, s202648@stud.uni-ruse.bg, 0896 390 280
Студентска научна сесия на Филиал Силистра Секция "Социални и хуманитарни науки";
Секция "Педагогика, психология и методика на обучението по…"; Секция "Технически и природни науки"
Copyright © 2008-2024