РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

Програма на Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени, 2023


Дата Събитие
02.06.2023 г. СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ BEST PAPER
Канев център
18.05.2023 г.
09:00 ч.
в Корпус 8, Зала "Claas"
Студентска научна сесия на АИФ
Земеделска техника и технологии & Аграрни науки и ветеринарна медицина, Ремонт и надеждност, Топлотехника, хидро- и пневмотехника, Екология и опазване на околната среда, Промишлен дизайн За контакти:
доц. д-р инж. Пламен Мънев, pmanev@uni-ruse.bg, 082 888 485
Студент: Ана-Мария Димова, a.dimova24@gmail.com
Студентска научна сесия на МТФ
11.05.2023 г.
14:00 ч.
в зала 10.326
Студентска научна сесия на Факултет ЕЕА
Секция "Електротехника, електроника, автоматика" - за контакти:
доц. д-р Надежда Евстатиева – nevstatieva@uni-ruse.bg;
доц. д-р Огнян Динолов - odinolov@uni-ruse.bg
11.05.2023 г.
14:00 ч.
в зала 2Г.303
Студентска научна сесия на Факултет ЕЕА
Секция "Комуникационни и компютърни системи и технологии" за контакти:
доц. д-р Галина Иванова – giivanova@uni-ruse.bg;
доц. д-р Адриана Бороджиева aborodzhieva@uni-ruse.bg
18.05.2023 г.
14:00 ч.
в 2Г.404
Студентска научна сесия на Факултет БМ
гл. ас. д-р Мирослава Бонева - mboneva@uni-ruse.bg
03.05.2023 г.
14:00 ч.
в зала 5.21
Студентска научна сесия на Транспортен факултет
26.05.2023 г.
зала 2Г.104
СНС "Здравни грижи"
доц. д-р Иринка Христова - ihristova@uni-ruse.bg, +359 884582733
гл. ас. д-р Йоана Луканова - ylukanova@uni-ruse.bg, +359 885047644
11.05.2023 г.
Зала Аула, Корпус КТ
Секция "Промоция на здравето"
доц. д-р Ирина Караганова - ikaraganova@uni-ruse.bg, +359884203004
26.05.2023 г.
зала 2Г.105
Секция "Медицински и клинико-диагностични дейности"
гл. ас. д-р Деница Транчева-Цекова, дм - dtrancheva@uni-ruse.bg
21.05.2023 г.
гр. Разград
Спортна база на ПФК „Лудогорец“
Секция "Спортна медицина и здравна превенция на спортиста"
гл. ас. д-р Александър Андреев - aandreev@uni-ruse.bg, +359878420310
доц. д-р Петя Парашкевова - pparashkevova@uni-ruse.bg, +359882898619
19.05, 13:00 ч.,
зала 2Г.308
Студентска научна сесия на БЕЛИ
доц. д-р Емилия Недкова - enedkova@uni-ruse.bg
15.05, 15:00 ч.,
зала 1.407
Студентска научна сесия на ППИ
гл. ас. д-р Деница Алипиева - dalipieva@uni-ruse.bg
3.05, 14:00 ч.,
зала 1.407.1
Студентска научна сесия на ИИТ
проф. Цветомир Василев - tvassilev@uni-ruse.bg
24.04, 14:00 ч.,
зала 2.203
Студентска научна сесия на ПМС
доц. Евелина Велева, eveleva@uni-ruse.bg
СНС на "Юридически факултет"
18.05, 13.00ч.
зала 302Б
Студентска научна сесия на Филиал Разград Секция "Химични технологии"
Секция "Биотехнологии и хранителни технологии" за контакти
доц. Цветан Димитров - tz_dimitrow@abv.bg, 0887 631 645
Студент: Бончо Бонев – специалност Химични технологии, s202648@stud.uni-ruse.bg, 0896 390 280
Студентска научна сесия на Филиал Силистра Секция "Социални и хуманитарни науки";
Секция "Педагогика, психология и методика на обучението по…"; Секция "Технически и природни науки"