ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2009 г.

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН
Серия 1.2 - Топлотехника, хидро- и пневмотехника; Екология и опазване на околната среда.

Корица и начални страници

1. Алтернативно оползотворяване на соларна топлинна енергия в съществуващи топлофикационни системи
       Валентин Бобилов, Георги Генчев, Пламен Мушаков, Живко Колев, Радослав Жечев, Делян Радев, Румяна Кочева
2. Влияние на ъгъла на развитие на винтовите лопатки на ветроколело на Савониус върху неравномерността на въртящия момент
       Красимир Тужаров, Генчо Попов, Климент Климентов, Ивайло Николаев
3. Определяне обема на работните камери на трироторна, хидравлична машина с двустранно цевно зацепване
       Ивайло Николаев, Огнян Алипиев, Генчо Попов, Красимир Тужаров, Климент Климентов
4. Основни положения в геометричната теория на еволвентното зацепване, образувано с обобщен изходен контур
       Огнян Алипиев, Сергей Антонов
5. Участието на Русенски университет “Ангел Кънчев” в тематичните мрежи по програмата ЕРАЗМУС ISEKI Food
       Иванка Желева
6. Феноменология на риска
       Петър Христов
7. Икономизация на надеждността на техническите системи
       Николай Петров
8. Развитието на теорията за фирмения екологичен мениджмънт – предпоставка за преход към нова екологична политика
       Анелия Ненова
9. Същност и роля на положителните и отрицателните обратни връзки при управлението на екологичната сигурност
       Мая Бурова
10. Use of natural resources and ecological security: conceptual and normative grounds
       Gadir Khalilov
11. Role of local budget and strategic planning in effective activities of municipalities
       Mehdi Salimzade
12. The role of selenium deficiency in the biogeochemical food chains
       Larisa N. Jovanovic, Vadim V. Ermakov, Svetlana B. Jovanovic
13. Регулация на фитосанитарния граничен контрол в Република България
       Мария Лечева
14. Изследване на състоянието на почвите в региона на град Добрич
       Ваня Живкова
15. Запазване на агроеко системите чрез намаляване уплътняването на почвите
       Венцислав Добринов
16. Мониторинг на състоянието на водите в Община Добрич
       Ваня Живкова
17. Мониторинг на водите в Дунавския басейн
       Пламен Мънев, Драгол Драголов
18. Нови аспекти в мониторинга и ликвидирането на аварийни нефтени разливи в шелфовата зона на българския участък от Черно море
       Анатолий Шутко, Евгени Гавраилов
19. Развитие на процесите на мисловната дейност - основа за създаване на творческа личност
       Даниела Христова
20. Методични насоки за дефиниране на научни приноси в изследвания на риска
       Владимир Томов, Любомир Владимиров
21. Сравнителен анализ на методите за оценка на риска от потенциално опасни обекти и дейности
       Любомир Владимиров
22. Систематизация на научните приноси в изследвания на риска
       Любомир Владимиров
23. Класификация на риска от експлоатация на пречиствателни устройства и системи за отпадъчни газове
       Пламен Мънев
24. Оценка на шума в купето на лек автомобил
       Николай Ковачев
25. Характеристика на центровете за спешни повиквания като система за масово обслужване
       Иван Лазаров
26. Роль азербайджанской детской литературы в формировании экологического мировоззрения и культуры
       Элмира А. Мурадова, Исмет С. Ахмедов
27. THE PLASMAMEMBRANE SENSITIVITY OF PLANT CELLS TO UV
       Ismat S. Ahmadov, Aygun N. Nasibova, Rovshan R. Khalilov
28. ВЛИЯНИЕ УФ В РАДИАЦИИ НА ТИЛАКОИДНЫЕ МЕМБРАНЫ ХЛОРОПЛАСТОВ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
       Айгюн Н. Насибова, Исмет С. Ахмедов, Рoвшан И. Халилов
29. Scientific sources of the ecological education and its development in Azerbaijan
       Ismat S. Ahmadov, Elmira A. Muradova, Gara T. Mustafayev
30. Which environmental education model is relevant for Azerbaijan schools?
       Elmira A. Muradova

Последни страници


Copyright © 2008-2021