ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2013 г.

Качество на висшето образование
Серия 9 - Качество на висшето образование

Корица и начални страници

1. Относно връзката между мисията, целта и задачите на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и провежданото обучение
       Христо Белоев, Борислав Ангелов, Велизара Пенчева
2. Интернационализация на висшето образование в Русенски университет „Ангел Кънчев“
       Юлиана Попова, Христо Белоев, Борислав Ангелов
3. Студентската и преподавателската мобилност – фактор за повишаване качеството на висшето образование в България
       Борислав Ангелов, Юлиана Попова
4. Комплексен подход за модернизация на системата за управление в Русенския университет
       Таня Грозева
5. Външното оценяване на висшите училища-условие за повишаване качеството на обучението и преподавателския състав
       Велизара Пенчева, Христо Белоев, Борислав Ангелов, Юлиана Попова
6. Позициониране на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в международни рейтингови системи
       Христо Белоев, Юлиана Попова, Борислав Ангелов
7. Нови моменти във взаимодействието между Русенския университет „Ангел Кънчев“ и потребителите на кадри при реализацията на завършилите студенти
       Христо Белоев, Борислав Ангелов, Велизара Пенчева, Иван Евстатиев
8. Единна информационна система в Русенския университет – необходимост за осигуряване на качествен учебен процес
       Румен Русев, Вяра Русева
9. Индивидуалната работа с изявени студенти – генератор на иновационни идеи
       Анелия Манукова
10. Увеличаване на потенциала на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени
       Орлин Петров, Цветелина Георгиева, Вярка Ронкова
11. Постдокторанти - добри практики в областта на научните изследвания и иновациите
       Цветелина Георгиева, Орлин Петров, Вярка Ронкова
12. Учебна компания за студенти - иновация в академичното обучение
       Даниел Павлов
13. Стажантската програма възможност за успешен старт в кариерата
       Вярка Ронкова, Цветелина Георгиева, Орлин Петров
14. Стимулиране развитието на научния потенциал в Русенския университет чрез надграждане на съществуващата система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите
       Велизара Пенчева, Пламен Даскалов, Цветелина Георгиева
15. Оценка на достъпност и ползваемост на осемнадесет интернет страници от обществено значение за България
       Полина Ставрева–Костадинова, Галя Койчева
16. Връзката със студентите - условие за повишаване качеството на учебния процес по Инженерна графика
       Вярка Ронкова, Валентина Хараланова
17. Teaching Standards in Higher Engineering Education – Necessity, Objectives and Approaches
       Valentina Haralanova, Vyarka Ronkova
18. Социална значимост на Русенския университет при обучението на студенти в областите Русе, Разград, Силистра и Търговище
       Христо Белоев, Вяра Русева, Велизара Пенчева
19. Specifics of the Preliminary Control Of commercial Activities in the Universities
       Veselin Grigorov, Yana Kraleva, Miryana Masheva
20. Относно въпроса за привличането на студентите към изследователска работа
       Антоанета Михова
21. Как да помогнем на студентите в трудния преход от Средното училище към Университета
       Антоанета Михова

Последни страници


Copyright © 2008-2021