ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Покана за участие
КАМ'2018
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Научни трудове от 2016 г.

Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
Серия 3.3 - Компютърни системи и технологии

Корица
Начални страници

 1. SAT-2G.303-1-CST-01
  Non-determinism support in the fiberos exokernel - Milen Loukantchevsky, Nikolay Kostadinov, Hovanes Avakyan
  Поддръжка на недетерминизма от ядрото fiberOS – Милен. Луканчевски, Николай Костадинов, Хованес Авакян
 2. SAT-2G.303-1-CST-02
  System for generating of DoS network attacks - Martin Todorov, Hristo Valchanov
  Система за генериране на DoS мрежови атаки – Мартин Тодоров, Христо Вълчанов
 3. SAT-2G.303-1-CST-03
  Personal monitoring and managenent of virtual infrastructures based on ZABBIX - Zdravko Mitev, Siana Valchanova, Veneta Aleksieva
  Персонализирано наблюдение и управление на виртуални инфраструктури на база Zabbix – Здравко Митев, Сияна Вълчанова, Венета Алексиева
 4. SAT-2G.303-1-CST-04
  Business intelligence – a systematic mapping study of research trend - Stanislava Klisarova-Belcheva
  Бизнес интелигентност – систематичен mapping анализ на съвременните изследвания – Станислава Клисарова-Белчева
 5. SAT-2G.303-1-CST-05
  Algorithm for calculating the transportation problem and its solution in Excel - Marin Marinov, Lora Marinova
  Алгоритъм за изчисление на транспортната задача и решението й в Excel – Марин Маринов, Лора Маринова


Copyright © 2008-2019