ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Балканска конференция
по Ерготерапия
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Научни трудове от 2016 г.

Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
Серия 3.3 - Компютърни системи и технологии

Корица
Начални страници

 1. SAT-2G.303-1-CST-01
  Non-determinism support in the fiberos exokernel - Milen Loukantchevsky, Nikolay Kostadinov, Hovanes Avakyan
  Поддръжка на недетерминизма от ядрото fiberOS – Милен. Луканчевски, Николай Костадинов, Хованес Авакян
 2. SAT-2G.303-1-CST-02
  System for generating of DoS network attacks - Martin Todorov, Hristo Valchanov
  Система за генериране на DoS мрежови атаки – Мартин Тодоров, Христо Вълчанов
 3. SAT-2G.303-1-CST-03
  Personal monitoring and managenent of virtual infrastructures based on ZABBIX - Zdravko Mitev, Siana Valchanova, Veneta Aleksieva
  Персонализирано наблюдение и управление на виртуални инфраструктури на база Zabbix – Здравко Митев, Сияна Вълчанова, Венета Алексиева
 4. SAT-2G.303-1-CST-04
  Business intelligence – a systematic mapping study of research trend - Stanislava Klisarova-Belcheva
  Бизнес интелигентност – систематичен mapping анализ на съвременните изследвания – Станислава Клисарова-Белчева
 5. SAT-2G.303-1-CST-05
  Algorithm for calculating the transportation problem and its solution in Excel - Marin Marinov, Lora Marinova
  Алгоритъм за изчисление на транспортната задача и решението й в Excel – Марин Маринов, Лора Маринова


Copyright © 2008-2019