ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Научни трудове от 2016 г.

Качество на висшето образование
Серия 9 - Качество на висшето образование

Корица
Начални страници

 1. SAT-K1-1-QAHE-01
  Improvement of the Methodology for Evaluation and Accreditation of Higher Education - Vera Boneva, Velizara Pencheva, Radoslav Kyuchukov
  Усъвършенстване на методологията за оценяване и акредитация във висшето образование – Вера Бонева, Велизара Пенчева, Радослав Кючуков
 2. SAT-K1-1-QAHE-02
  The Higher Education Reform in Bulgaria -Weaknesses and Possible Improvements - Aleksandar Kosuliev
  Реформата на висшето образование - някои слабости и възможности за промяна - Александър Косулиев
 3. SAT-K1-1-QAHE-03
  Need for Change in the Criteria System for post Accreditation Monitoring and Control - Guidelines - Zlatozhivka Zdravkova, Ilia Gyudzhenov
  Необходимост от промяна на критериалната система за следакредитационно наблюдение и контрол - основни насоки – Златоживка Здравкова, Илия Гюдженов
 4. SAT-K1-1-QAHE-04
  Academic Community`S Opinion Regarding Evaluation and Accreditation Procedures - Vera Boneva, Radoslav Kyuchukov
  Мнение на академичната общност за процедурите за оценяване и акредитация – Вера Бонева, Радослав Кючуков
 5. SAT-K1-1-QAHE-05
  The Research Universities in the Higher Technical Education in Bulgaria - Maria Fartunova, Velizara Pencheva, Radoslav Kyuchukov
  Изследователските университети във висшето техническо образование в България - Мария Фъртунова, Велизара Пенчева, Радослав Кючуков
 6. SAT-K1-1-QAHE-06
  The Role of Research and Development for Improvement of Quality of Education - Daniela Yordanova, Orlin Petrov
  Ролята на научноизследователската дейност за подобряване на качеството на обучение - Даниела Йорданова, Орлин Петров
 7. SAT-K1-1-QAHE-07
  Impact of the Law for the Development of Academic Staff on the Structure of the Academic Staff - Orlin Petrov, Daniela Yordanova
  Влияние на закона за развитие на академичния състав върху структурата на академичния състав - Орлин Петров, Даниела Йорданова
 8. SAT-K1-2-QAHE-01
  Methodology for Assessment of Value Dimensoins and Employment Attitudes of Graduating Students - Daniela Yordanova, Miglena Pencheva, Anton Nedyalkov, Preslava Velikova
  Методика за оценка на ценностната ориентация и нагласите за професионална реализация на завършващите студенти - Даниела Йорданова, Миглена Пенчева, Антон Недялков, Преслава Великова
 9. SAT-K1-2-QAHE-02
  Value Dimensoins and Employment Attitudes: Results from a Survey of Graduating Students - Daniela Yordanova, Miglena Pencheva, Preslava Velikova, Anton Nedyalkov
  Ценностна ориентация и нагласи за професионална реализация - резултати от проучване мнението на завършващите студенти - Даниела Йорданова, Миглена Пенчева, Преслава Великова, Антон Недялков
 10. SAT-K1-2-QAHE-03
  Pathways for Improving the Quality of Education of Business Students: Examples from Univeristy of Ruse “Angel Kanchev” - Svilen N. Kunev, Alexander P. Petkov
  Възможности за подобряване качеството на обучение на студенти от бизнес специалности: примери от Русенски университет „Ангел Кънчев” - Свилен Кунев, Александър Петков
 11. SAT-K1-2-QAHE-04
  Risk Management - a Modern Academic Tradition and an Integral Part of the Management of the University of Ruse - Tanya Grozeva
  Управлението на риска – съвременна академична традиция и неразделна част от управлението на Русенския университет - Таня Грозева
 12. SAT-K1-2-QAHE-05
  Improving the Interest of Students, studding in the Engineering Disciplines - Ivaylo St. Stoyanov, Teodor B. Iliev, Jordan I. Doichinov
  Повишаване интереса на студентите, обучаващи се по инженерни специалности - Ивайло Стоянов, Теодор Илиев, Йордан Дойчинов
 13. SAT-K1-2-QAHE-06
  Perspectives and Lessons Learned Since the Latest Revision of ISO 9001 - Tzvetelin K. Gueorguiev
  Перспективи и извлечени поуки от най-новото издание на ISO 9001 - Цветелин Георгиев
 14. SAT-K1-2-QAHE-07
  Best Practices in Professional Development of Educational Professionals to Improve the Quality of Education - Valentina N. Vasileva
  Добри практики в професионалното развитие на педагогическите специалисти за подобряване качеството на образованието - Валентина Василева
 15. SAT-K1-2-QAHE-08
  Methodology of the Quality of Education in Lighting Design - Teodor Kyuchukov
  Методология на качеството на образованието по светлинен дизайн - Теодор Кючуков


Copyright © 2008-2021