ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2008 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 5.3 - Езикознание и литературознание

Корица и начални страници

1. Отново за палаталността на съгласните в българския език
       Димитрина Цонева
2. Значението като спектър от локални сгъстявания в полето на човешките преживявания
       Виолетка Костова
3. Структура и принципи на функциониране на механизма на езиковия знак в светлината на синергетичната парадигма
       Виолетка Костова
4. The Challenge of Political Correctness in the Translation of "Sensitive" Texts
       Carmen Ardelean
5. Communication via Information technologies and Literal Text
       Vusal Maharram
6. Терминът усложнено просто изречение в граматичната литература
       Яна Пометкова
7. Eзикови особености на Сказанието за чудесата на Св. Николай Чудотворец в сборника „Тържественик”
       Тодорка Георгиева
8. Морфологични особености на съществителните имена в езика на Матей Преображенски (Върху материал от сборника IIEAAIUI EAIIIUI)
       Иво Братанов
9. Развитие на системата на залога в периода на средновисоконемския и среднобългарския език
       Антоанета Михайлова
10. Семантични граници на категорията неотчуждаема принадлежност
       Даниела Камаринчева
11. Експресивни и смислови изменения при пословиците варианти
       Петранка Трендафилова
12. За познавателния потенциал на българските фразеологизми с лексикални компоненти фитоними
       Емилия Недкова
13. Лексикални и граматически оказионализми в романите от поредицата “BG КРЪСТНИКА” на Георги Стоев
       Мария Томова
14. The Challenges of Working with Mixed Ability Classes
       Цветелина Харакчийска
15. A Raving Literary Character - The Airman
       Mariana Andrei
16. Помиряване и обединяване в Имението Хауърдс Енд на Е. М. Форстър
       Спиридон Калошев
17. Marchen sind fur Kinder Marchenubersetzen ist aber kein Kinderspiel
       Mihai Draganovici
18. Реконтекстуализирането на модерната българска драма по посока на библейския текст (наблюдения върху драмата „Иуда” на К. Мутафов)
       Велислава Донева
19. Съдбата на различния човек в повестта „Злочеста Кръстинка” от Илия Р. Блъсков (Наблюдения върху образа на Лулчо)
       Звезделина Братанова
20. „Арменци” на Пейо Яворов - „прозорец” към българските художествени сюжети в един чужд социокултурен контекст
       Марияна Георгиева
21. Самодивите – митология за оцеляването на заплашения род
       Мариана Кирова
22. Сборникът “Патиланци” на Ран Босилек и достиженията на българската и световната литература за деца
       Катя Вачева
23. Медиен поглед към Русия в светлината на актуалните енергийни проекти
       Тодор Георгиев

Последни страници


Copyright © 2008-2024