ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2008 г.

Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Серия 6.1 - Икономика и мениджмънт

Корица и начални страници

1. Управление на човешките ресурси във висшето училище
       Елизабет Вачкова
2. Рискът в стратегическия избор: идентификация и управление
       Цвета Зафирова
3. Теоретични аспекти при разработването на управленски информационни системи
       Антон Недялков
4. Дългосрочна зависимост при индекса SOFIX на Българската Фондова борса
       Боян Ломев, Иван Иванов, Елена Туйова
5. Kлиентска удовлетореност от „Водоснабдяване и канализация – Русе” ООД
       Велизар Павлов
6. Производство на възобновяема енергия и техностартъри
       Даниел Павлов
7. За същността на градския туризъм и новите възможности за развитие на икономиката в градовете
       Десислава Пенкова
8. Делегираният училищен бюджет в условията на финансова децентрализация – механизми за оптимизация
       Десислава Петрова
9. Необходимост от единни критерии за оповестяване на социално отговорната корпоративна политика
       Десислава Серафимова
10. Конкуренцията като универсален инструмент за регулиране на социално-икономическите отношения
       Диана Антонова, Виктория Гединач
11. Мениджмънт на кариерното плато
       Димитър Искрев
12. Критичен анализ и някои бележки относно Плана за изпълнение на мерките, свързани с управлението на средствата от ЕС
       Добрин Добрев, Калоян Колев
13. Селските райони в България – перспективи и възможности за устойчиво развитие
       Зорница Богданова
14. Устойчиво развитие и социална политика
       Красимира Ангелова
15. Качеството основен проблем на Българското земеделие
       Любомир Любенов
16. Технологични и организационни детерминанти на успешното бизнес стратегиране
       Мария Андреева
18. Анализ и оценка на системи за електронно обучение
       Мирослав Владимиров, Красимир Тричков
19. Изследване на бизнеса с арония за устойчиво развитие на семейните земеделски стопанства
       Наталия Неделчева
20. Изследване на показатели за качество на операциите и обслужването в автосервизни предприятия
       Наталия Стоянова, Антон Недялков, Николай Найденов
21. Детерминанти на опционната цена /премия/ при опционните контракти
       Николай Томов
22. Някои направления за усъвършенстване управлението на оборотните средства
       Николай Томов
23. Моделиране на производствените процеси
       Радка Иванова, Бончо Митев
24. Подобряване на управлението на материалния поток в машиностроителна фирма
       Сергей Недев
25. Поддържане качеството на висшето образование: анализ на търсенето и предлагането на знания в обучението по производствен мениджмънт
       Стоян Маджаров
26. Организация и управление на дейността във водния сектор в Република България
       Юрий Иванов, Атанас Червенков
27. Ценообразуване на обществената услуга «питейно-битово водоснабдяване» в Република България
       Юрий Иванов, Атанас Червенков
28. Excludable vs. Non-excludable Public Goods: the price effect on consumption
       Ivan Ivanov, Julia Dobreva
29. Theory of the Degree of Trust – the Challenge in the Economic World
       Momtchil Dobrev

Последни страници


Copyright © 2008-2024