ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2008 г.

Факултет ЮРИДИЧЕСКИ
Серия 7 - Правни науки

Корица и начални страници

1. Същност и съдържание на държавното управление
       Лъчезар Дачев
2. Правов ред и пазарен ред
       Елица Вълчева - Куманова
3. Преодоляване на отрицателните последици от несъстоятелността на търговците
       Иво Гъчков
4. Към въпроса за източниците на административното право
       Емануил Коларов
5. Проблеми при прилагането на Шенгенското законодателство в България
       Емануил Коларов
6. Същност и особености на съдебното решение при признание на иска
       Боряна Милкова
7. Развитие на международното екологично право
       Кремена Божидарова Раянова
8. Правен анализ на престъплението “трафик на хора”. Особености и проблеми
       Николай Стефанов
9. Заповед за незабавна защита или привременни мерки
       Катина Христова
10. Предпоставки, съпътстващи явления и последици свързани с процеса на преосмисляне и трансформиране на наказанията след края на XVIII век
       Веселин Гръцманов
11. Субективни и обективни правни задължения
       Елина Маринова
12. Кодификацията на българското обществено осигуряване
       Ивайло Стайков
13. Що е факторинг
       Емилия Димитрова
14. Историческо развитие на съпружеските имуществени отношения до утвърждаване на принципа на разделност на придобитото през време на брака имуществото
       Цветалина Петкова
15. Неприсъствено решение в гражданския процес
       Петя Велчева
16. Военната окупация съпоставка с гражданскоправни институти
       Мария Желева
17. Из историята на касационното производство пред ВАС: Първият закон за административно правосъдие от 1912 г.
       Боян Георгиев
18. Солидарността – основен принцип на социалната държава
       Методи Шамов

Последни страници


Copyright © 2008-2024