ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Балканска конференция
по Ерготерапия
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Научни трудове от 2016 г.

Факултет ТРАНСПОРТЕН
Серия 4 - Транспорт и машинознание.

Корица
Начални страници

 1. SAT-2.203-1-TMS-01
  Reformations for Enhancing Performance Aspirations of Air Navigation Services - Dimitrios Dimitriou, Stylianos Zantanidis
  Реформи с цел подобряване на производителността на аеронавигационното обслужване – Dimitrios Dimitriou, Stylianos Zantanidis
 2. SAT-2.203-1-TMS-02
  "DELTA-V" Based Expert System To Determine The Impact Velocity Between Cars – Daniel Lyubenov, Vladimir Mateev, Polina Atanasova-Petrova
  "DELTA-V" базирана експертна система за определяне на скоростите при удар между автомобили – Даниел Любенов, Владимир Матеев, Полина Атанасова-Петрова,
 3. SAT-2.203-1-TMS-03
  A study of driving simulator to improve road traffic safety – Polina Atanasova-Petrova, Daniel Lyubenov, Svilen Kostadinov
  Изследване на симулатор за подготовка на водачи на автомобили за подобряване на пътната безопасност – Полина Атанасова-Петрова, Даниел Любенов, Свилен Костадинов
 4. SAT-2.203-1-TMS-06
  Research on some kinematic parameters of a dynamic analysis of a cable span of an aerial lift by the finite elements method – Silvia Dechkova
  Относно някои кинематични параметри при динамично изследване на междустълбие от кабинкова въжена линия по метод на крайните елементи – Силвия Дечкова
 5. SAT-2.203-1-TMS-07
  Study of driver behavior – Svilen Kostadinov, Daniel Lyubenov, Toncho Balbuzanov, Polina Atanasova-Petrova
  Изследване на поведението на водачи на моторни превозни средства – Свилен Костадинов, Даниел Любенов, Тончо Балбузанов, Полина Атанасова- Петрова
 6. SAT-2.203-1-TMS-08
  Research of the electronic system for fare collection in pub-lic passenger transport Ruse – Aleksandar Tsekov, Velizara Pentcheva, Pavel Stoyanov
  Изследване на електронната система за таксуване на пътниците в градския пътнически транспорт на град Русе – Алексансър Цеков, Велизара Пенчева, Павел Стоянов
 7. SAT-2.203-1-TMS-09
  Comparative analysis of the types of logistics providers – Ivan Petrov, Velizara Pentcheva, Asen Asenov, Ivan Beloev
  Сравнителен анализ на видовете доставчици на логистични услуги – Иван Петров, Велизара Пенчева, Асен Асенов, Иван Белоев
 8. SAT-2.203-2-TMS-01
  A methodology for categorization of taxi automobiles – Dimitar Grozev, Denitsa Miteva, Mihail Milchev, Ivan Beloev
  Система за категоризация на таксиметровите автомобили – Димитър Грозев, Деница Митева, Михаил Милчев, Иван Белоев
 9. SAT-2.203-2-TMS-02
  System for monitoring of floating and coastal navigational signals in the Bulgarian section of the Danube River – Velizara Pencheva, Toncho Balbuzanov, Ivelin Zanev
  Система за мониторинг на плаващи брегови и навигационни знаци в българския участък на река Дунав – Велизара Пенчева, Тончо Балбузанов, Ивелин Занев
 10. SAT-2.203-2-TMS-03
  А study of the postal vehicle route in the urban environment – Dzemal Topchu, Velizara Pencheva
  Експериментално изследване на маршрутите на движение на пощенски автомобил в условията на градска среда – Джемал Топчу, Велизара Пенчева
 11. SAT-2.203-2-TMS-04
  Structure of the system and methodology that takes into ac-count the availability of letters in the letter boxes to opti-mize the costs of collecting route – Dzemal Topchu, Boris Evstatiev, Velizara Pencheva
  Структура на система и методика, отчитаща наличието на писма в пощенските кутии за оптимизиране на разходите по събирателните маршрути – Джемал Топчу, Борис Евстатиев, Велизара Пенчева
 12. SAT-2.203-2-TMS-05
  Role of human in working with modern CAD-CAM systems – Yuliyan Dimitrov, Krasimir Kamenov
  Ролята на човека при работа със съвременни CAD-CAM системи – Юлиян Димитров, Красимир Каменов
 13. SAT-2.203-2-TMS-06
  Thermal loading investigation of led bulbs for automotive headlights – Petko Mashkov, Berkant Gyoch
  Изследване на топлинното натоварване на светодиодни лампи за автомобилни фарове – Петко Машков, Беркант Гьоч
 14. SAT-2.203-2-TMS-07
  Technical Norms for Diesel Locomotives Fuel Consumption – Oleg Krastev
  Технически норми за разход на гориво от дизелови локомотиви– Олег Кръстев
 15. SAT-2.203-2-TMS-08
  Specific Features of the Electric Locomotives Series 44 And 45 Modernization – Kiril Velikov
  Специфични особености на модернизацията на електрически локомотиви серии 44 и 45 – Кирил Велков
 16. SAT-2.203-2-TMS-09
  A study and comparison of fuel consumption of a hybrid and a classic car in city motion – Rosen Ivanov, Ivan Evtimov, Yavor Ivanov
  Изследване разхода на гориво на хибриден и класически автомобил в градски условия на движение – Росен Иванов, Иван Евтимов, Явор Иванов
 17. SAT-2.203-2-TMS-10
  Investigation on the acceleration of a hybrid car – Rosen Ivanov, Totyu Totev, Yavor Ivanov
  Изследване ускорението на хибриден автомобил – Росен Иванов, Тотю Тотев, Явор Иванов
 18. SAT-2.203-2-TMS-11
  Study of the Bosch electromagnetic injector characteristics – Nikolay Yordanov
  Изследване характеристиките на електромагнитна дюза Бош – Николай Йорданов
 19. SAT-2.203-2-TMS-12
  Designing and creating a control system of water dynamometer – Radostin Dimitrov, Mariela Aleksandrova, Zhivko Zhekov, Krasimir Bogdanov
  Проектиране и създаване на система за управление на воден динамометър – Радостин Димитров, Мариела Александрова, Живко Жеков, Красимир Богданов
 20. SAT-2.203-2-TMS-13
  Biofuels and additives added to standard diesel fuel – advantages and problems – Velichka Georgieva, Krasimir Bogdanov
  Видове биогорива и добавки към стандартно дизелово гориво – предимства и проблеми– Величка Георгиева, Красимир Богданов
 21. SAT-2.203-2-TMS-14
  Methods of providing gaseou in diesel engines – Daniel Kostadinov, Krasimir Bogdanov
  Методи за подаване на газово гориво в дизелови двигатели – Даниел Костадинов, Красимир Богданов
 22. SAT-2.203-2-TMS-16
  Workflow management at gasoline direct injection systems. Problems workflow – Borislav Penchev
  Управление на работния процес при системи с директно впръскване на бензин. Проблеми на работния процес – Борислав Пенчев


Copyright © 2008-2019