ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2008 г.

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН
Серия 1.1 - Земеделска техника и технологии; Аграрни науки и ветеринарна медицина; Ремонт и надеждност.

Корица и начални страници

1. Yield Relationships in Confectionery Sunflower (Helianthus annuus L.)
       Yalcin Kaya, Goksel Evci, Veli Pekcan, Tahir Gucer, Ibrahim M. Yilmaz
2. Продуктивни възможности на обикновената зимна пшеница през 2008 г. в района на ДЗИ – гр. Генерал Тошево
       Драгомир Пламенов, Пенко Спецов
3. Изследване на някои физични и химични свойства на лозовите пръчки, във връзка с използването им като гориво
       Запрян Запрянов и Людмил Ангелов
4. Изследване на редово торене с гранулирана торова постеля от бройлери
       Румен Тодоров, Любомир Асенов
5. Изследване на режими на торене с птичи тор чрез тороразпръскваща машина за минерален тор
       Любомир Асенов, Румен Тодоров
6. Продуктивност на полските култури в четириполно сеитбообръщение в зависимост от системното минерално торене в условията на стационарен торов опит при ИЗС “Образцов чифлик” - Русе
       Л. Ненова
7 Влияние на агрометеорологичните условия върху технологичните показатели на гроздето при десертния сорт Мискет русенски, отглеждан в Североизточна България
       Галина Дякова, Люба Ненова
8. Моделиране броя на транспортни и транспортно-зареждащи средства при сеитба
       Димитър Кехайов, Чавдар Везиров, Сава Мандраджиев
9. Изисквания към продуктите в българското земеделие
       Чавдар Везиров, Калоян Стоянов, Ивайло Христаков
10. Анализ на енергетичната земеделска техника в България
       Калоян Стоянов, Хр. Белоев
11. Методика за изследване на капацитивен сензор за определяне масата постъпваща за овършаване
       Лъчезар Йорданов
12. Автомобилна светлинна скулптура
       Теодор Кючуков
13. The evaluation of the technical durablity of hydrostatic pump ud 25 per clean liness measurement of hydraulic fluid
       V. Krocko, Z. Tkac, R. Majdan
14. Experimental Research of the Thermal Stress in the Rolling Mill Rolls
       I. Kiss, V. Alexa, V. Cioata
15. Approaches of the Experimental Durability Researches upon the Exploitation of Rolling Mill Rolls
       I. Kiss, V. Alexa, V. Cioata
16. Оптимизиране технологичната и организационна структура на станция за сервиз на земеделска техника
       И. Дудушки
17. Изследване на надеждността на електрооборудването на трактори чрез експертно проучване
       Т. Пехливанова, Хр. Белоев
18. Състояние и перспективи за развитие на диагностиката в земеделската техника
       Б. Бехчед, Т. Деликостов, И. Митев
19. Изследване на горивната икономичност на товарни автомобили в реални условия на работа
       Б. Бехчед, П. Петров, Т. Деликостов, Д. Станчев
20. Резултати от режимометриране на земеделски комбайни в реални условия на работа
       С. Батанов, М. Михайлов, Н. Станчева, Х. Белоев
21. Изследване структурата на наварени под слой от флюс покрития
       О. Сливаров, Л. Станев
22. Промяна на концепциите за поддържане на земеделската техниката
       Христо Белоев, Даниел Бекана и Васил Стоянов

Последни страници


Copyright © 2008-2024