ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2008 г.

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН
Серия 1.2 - Топлотехника, хидро- и пневмотехника; Екология и опазване на околната среда.

Корица и начални страници

1. Влияние на разтворимостта на въздуха във водата върху резултатите от баланса на енергията на центробежни помпи
       Климентов Кл.
2. Сравнителен анализ на резултатите от балансово изследване на центробежни помпи 6Е20 и 6Е32 при работа с водо - въздушна смес
       Климентов Кл.
3. Трироторна хидромашина с двустранно цевно зацепване
       Алипиев О., Ив. Николаев, Г. Попов
4. Моделиране процесите в пневматична задвижваща система с отчитане изменението на захранващото налягане
       К. Орманджиев, Хр. Христов, П. Иванов
5. Експериментални преходни процеси в електропневматична задвижваща система
       Хр. Христов, К. Орманджиев, П. Иванов
6. Резултати от изпитване на вентилатор, задвижван от вятъра за подобряване на вертикалната тяга на вентилационните шахти и комини
       Тужаров Кр., Г. Попов, Кл. Климентов, Ив. Николаев
7. Сравнителни изследвания на антифрикционни материали за пластинкови вакуум помпи
       Попов Г., Кр. Николов, Кр. Тужаров
8. Влияние на конструктивните и хидравлични параметри върху характеристиките на плоските кръгли аеростатични опори (ПКАСО)
       Цанков Петко, Ив. Желева
9. Работа на газов отоплителен котел в режим на повишена модулация
       Бобилов. В., Д. Радев
10. Определяне хладилния коефициент и ексергийния к.п.д. на компресорна хладилна машина
       Мушаков Пл., В. Бобилов, Г. Генчев, Ж. Колев
11. Опитно изследване на динамичното натоварване на подемен механизъм не електротелфер с честотно управление
       Узунов Т., Г. Кенаров
12. Обобщен алгоритъм за симулиране на равнинно зъбно зацепване
       Теодосиева М., С. Антонов
13. Особености в промените на климата през последните три десетилетия в региона на “Образцов чифлик” – Русе
       Сийка Павлова, Люба Ненова
14. Effects of a Br-containing oxaphosphole derivative on the body weight and the fertility of male mice
       Vanya Kalcheva, Asya Dragoeva, Karamfil Kalchev, Dobromir Enchev
15. Критични натоварвания за тежки метали като критерий за оценка на водни екосистеми
       Соня Дамянова
16. Изследване на приложимостта на помощно средство към служба "Пожарна и аварийна безопасност"
       Иван С. Лазаров, Георги П. Гайдажиев, Красимир М. Николов, Стоян Г. Тенев
17. Флорни елементи и систематична структура на висшата флора на флористичен район Дунавска равнина
       Катерина Ангелова, Красимир Трендафилов, Румяна Петрова
18. Флорни елементи и систематична структура на висшата флора на флористичен район Североизточна България
       Катерина Ангелова, Красимир Трендафилов, Румяна Петрова
19. Peculiarities of teaching biology as part of curriculum of discipline ”The Basics of Natural Sciences”
       Rusudan Vadatchkoria
20. Екологична сигурност, заплахи и стратегически направления за нейното осигуряване. Част I и част II
       Анелия Ненова
21. Организация на граничния ветеринарен контрол в Република България
       Мария Лечева
22. Развитие на терминологичния и понятиен апарат на теория на риска и безопасността
       Петър Христов, Анелия Ненова
23. Учебната практика - етап от формирането на специалисти по национална сигурност
       Евгени Гавраилов
24. Синтез цеолитов для газоочистительных фильтров
       Лариса Йованович
25. Анализ на чувствителността на моделите на риска
       Владимир Томов, Любомир Владимиров
26. Филтриране в рискметрията
       Любомир Владимиров
27. Състояние на повърхностните води предназначени за питейно водоснабдяване през 2007 г. по поречието на р. Янтра
       Драгол Драголов, Любомир Владимиров
28. Основни десет правила за построяване на "зелени" сгради
       Драгол Драголов, Любомир Владимиров
29. Стимулиране на паметта на студентите - предпоставка за успеваемост в процеса на обучение
       Даниела Христова
30. Влияние на неправителствените организации във формирането на екологичната политика на България
       Мая Бурова
31. Информационен модел на опасностите. Част I и част II
       Пламен Мънев
32. Методично усъвършенстване на измерването на шумови емисии. Част I и част II
       Николай Ковачев
33. Програмен продукт за моделиране на опасностите
       Калин Караджов, Красимир Каменов, Пламен Мънев

Последни страници


Copyright © 2008-2024