РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

Сборници с доклади за 2008 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 5.1 - Математика, информатика и физика

Корица и начални страници

1. Програма за модернизиране на европейските университети и предизвикателствата пред висшето образование в България
       М. Фъртунова
2. Русенският университет “Ангел Кънчев” в европейското образователно пространство
       Хр. Белоев
3. Използване на Mathematica за пресмятане на грасманови числа
       А. Михова, Ц. Рашкова
4. Относно изучаването на темата „Определен интеграл” при студентите първокурсници
       Л. Каракашева
5. Линейни и квадратни матрични уравнения
       Г. Георгиев, И. Иванов, М. Михайлова, Ц. Динкова
6. Тригонометрични функции от матрици
       Г. Георгиев, Ц. Динкова, М. Михайлова, И. Иванов
7. Приложение на информационните технологии в обучението по агрономическите дисциплини
       Е. Николова, С. Василева
8. A Rothe-immersed Interface Method for an elliptic-parabolic Interface Problem
       I. Georgiev
9. Разбивания на множествата от думите с фиксирани дължини
       М. Кирилов
10. Уравнение на дилатация – основни свойства
       В. Колев
11. Stress Concentration in a Nonlinear-elastic Plane with a Circular Hole
       R. Raev, I. Raeva
12. An Alternative Way of Calculating Uncertainty
       I. Raeva, R. Raev
13. Използване на самостоятелната работа при студентите за привличането им към научно-изследователска работа
       М. Якимова, А. Михова
14. Използване на Mathematica за пресмятане на 2х2 матрици над Грасманова алгебра
       А. Михова, Д. Пеева
15. Създаване на екранна презентация за интерактивно обучение и тестов контрол по физика чрез LaTeX – пакети exerquiz и pdfscreen
       С. Караколева
16. Misunderstanding SOA
       В. Димитров
17. Изучаване на UML в магистратурата по Информатика
       П. Христова
18. Web-базирана обучаваща система по „Информатика и информационни технологии”
       М. Андреева
19. Algorithm and Data Structures for Implementing a Mass-spring Deformable Model on GPU
       Ц. Василев, Р. Русев
20. Model-View-Controlling in der Problemorientierten Softwareentwicklung
       П. Сигалов
21. MOODLE – система за електронно обучение
       Ю. Младенова, К. Шойлекова
22. Вихрови структури в Джозефсонови контакти с експоненциално изменяща се ширина
       Е. Семерджиева

Последни страници