ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2008 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 5.4 - Здравна промоция и превенция; Физическо възпитание и спорт.

Корица и начални страници

1. Използване на WEB-базирани тестове в обучението по анатомия на опорно-двигателния апарат
       Д. Ставрев, И. Сербезова, Е. Лебикян, В. Манукян
2. Волева модулация върху рефлексната дейност на средното ухо
       К. Георгиев, Х. Бозов, М. Янева, Д. Ставрев
3. Проучване мнението и поведението на учениците относно превенцията на ХИВ/СПИН и ППИ и предпазване от нежелана бременност
       П. Лазарова
4. Генетичен скрининг за модификатори на гена dfmr1 (fragile x mental retardation1) в drosophila melanogaster
       Д. Георгиева, А. Михайлова, Г. Генова
5. Промени в мозъчните невротрансмитерни рецептори при фетален алкохолен синдром
       К. Хаджииванова
6. Влияние на Ginko biloba върху мозъчните невротрансмитерни рецептори
       К. Хаджииванова
7. Адаптивни промени при развитие на двигателен дефицит
       Н. Попов
8. Сравнителен анализ на честотата на разпространение на гръбначните изкривявания и техния ход на развитие в съвременната поликлинична мрежа
       П. Баракова
9. 2008 – eвропейска година на междукултурния диалог
       Е. Великова, П. Минчева
10. Vibrational Diagnosing and Healing Therapy – а Physical Explanation via Space Resonance of the Electrons
       E. Евтимова, J. Whale
11. Ролята на кинезитерапията при работа с деца и юноши, настанени в специализирани институции
       Р. Делева
12. Психологичният проблем при родителите с деца, страдащи от церебрална парализа
       С. Янев, Д. Георгиева
13. Дейности в подкрепа на родителите на деца с увреждания
       А. Анчева
14. Разширяване на дейността на ДМСГД - Русе и разкриване на Дневен център
       В. Христова, А. Анчева
15. Ерготерапевтичен подход при деца в риск от дейностна депривация
       Л. Тодорова, П. Минчева
16. Проблемност в обучението по биомеханикa
       Б. Тодорова, Т. Стефанова
17. Творчески процедури в обучението по природни науки (биомеханика)
       Б. Тодорова, Т. Стефанова
18. Адаптиране на КТ програма спрямо патологичните промени и функционалните перспективи при ендопротезиране на гленохумералната става
       Л. Саздова, Н. Попов
19. Нашият опит при лечение на болки в гърба с Fit-ball гимнастика
       Н. Генчева
20. Комплексна кинезитерапевтична програма при пациенти с лимфедем на долните крайници
       Ц. Цанков, И. Орфеев, П. Баракова
21. Кинезитерапевтична програма при неврит на n. facialis (парализа на Бел)
       Д. Манолов, Н. Петрова, П. Баракова
22. Кинезитерапия при фрактури на радиуса на типично място
       П. Парашкевова
23. Кинезитерапевтична програма при ендопротезиране на тазобедрена става при по-рядко срещани заболявания
       С. Цветков, П. Баракова
24. Насоки в кинезитерапевтичното лечение при възпаления на Ахилесовото сухожилие
       П. Баракова
25. Двигателната адаптация на децата при решаване на образователните задачи по физическо възпитание и спорт през погледа на учителите в І клас
       С. Базелков
26. Постижения и предизвикателства на дейностно-когнитивната школа в българската спортна психология
       С. Димитрова, В. Янев, Т. Янчева
27. Сравняване на физическото развитие, двигателните качества и технически умения между юноши баскетболисти от България и Албания
       Л. Петров, Е. Бичоку, И. Нейков
28. Съвременна методическа подготовка на бъдещия начален учител по физическо възпитание и спорт
       А. Момчилова, И. Илчев
29. Модели на състезателната ефективност в спортната гимнастика
       Ц. Добрева
30. Изследване влиянието на народните хора в урока по физическо възпитание върху състоянието на двигателните качества на учениците
       З. Златев, Д. Митев, О. Къчев, И. Добрева
31. Експериментална програма за контрол и оценка съобразно кредитно-образователната система и европейските стандарти
       З. Златев, И. Добрева, Н. Янчев, И. Иванов, Д. Дяков
32. Аеробиката като средство за
       М. Минева, М. Дончева
33. Здравето и физическите качества на децата от предучилищна възраст в зависимост от заниманията с физически упражнения и спорт
       С. Дамянова, Н. Йорданова, Т. Симеонова
34. Ефективна методика на обучение по гимнастика в трети клас
       Р. Момчилова, А. Момчилова
35. Сравнението като операция в силовата ориентировка на 6-7 годишните деца в предучилищното физическо възпитание
       И. Глушков
36. Ролята на подвижните игри за стимулиране на речевата активност на децата
       Р. Алексиев
37. Влиянието на волейбола върху развитието на качествата на вниманието
       Т. Игнатова
38. Проучвания върху развитието на абсолютната сила при момичета и девойки, занимаващи се със силови упражнения с тежести
       Д. Обрешков
39. Интензификация на обучението по баскетбол при 9 – 10 годишни ученици
       И. Илиева
40. Forming of students’ attitudes depending on frequency of physical education lessons
       Z. Markovic
41. Динамика на развитието на относителната сила у момичета и девойки системно занимаващи се със силови упражнения с тежести
       Д. Обрешков
42. Основни параметри за качествено и ефективно провеждане на учебно-тренировъчния процес по бадминтон
       И. Илчев
43. Специфични особености на физическата подготовка в обучението по лека атлетика в началното училище
       П. Пенева
44. Развиване на бързината във възрастов аспект при подрастващи футболисти
       К. Симеонов
45. Умения за изпълнение на основните удари в тениса
       И. Нейков
46. Опит за повишаване на работоспособността на шестнадесетгодишните ученици в урока по физическо възпитание и спорт
       С. Пейков
47. Морфофункционални промени на децата от предучилищна възраст
       Л. Кръстева
48. Контекстното обучение чрез проекти в професионалната подготовка на студенти
       В. Иванова

Последни страници


Copyright © 2008-2024