ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2011 г.

Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Серия 5.1 - Икономика и мениджмънт

Корица и начални страници

1. Lean management in globalization era
       Daniel D. Georgescu
2. Особености на финансово-стопанския анализ в условията на българската икономическа действителност
       Евгений Стоянов
3. Управление на жизнен цикъл на продуктовата иновация с използване на PLM
       Сийка Демирова
4. Рамка на приложенията на Lean инструменти за визуализиране и анализ в услугите
       Юлия Йоргова
5. Концепцията за социално предприемачество и българския опит
       Лиляна Русанова
6. Икономически теории за същността на неправителствения сектор
       Лиляна Русанова
7. Русенската индустриална камара и професионалното образование
       Дянко Минчев, Любомир Златев
8. Предизвикателства и възможности за иновации в сферата на агромаркетинга
       Любомир Любенов
9. Делегиране на пълномощия
       Юлиян Младенов, Венелин Терзиев
10. Факторингът–алтернатива за финансиране на предприятията с оборотни средства
       Анелия Любенова
11. Конкурентно поведение на фирмите в сектора „бързо хранене” в България
       Катя Владова
12. Човешкият фактор и управленският процес
       Пенчо Пенчев
13. Новости в съвременния маркетинг
       Лиляна Генова
14. Цена на финансиране и нейното влияние върху икономическия потенциал на фирмите в областта на машиностроителния бранш
       Мирослав Ганчев
15. Абсолютно или относително оценяване на студентите – изводи от ед на емпирична проверка
       Дянко Минчев, Тодор Тодоров
16. Изследване на качеството на бизнес-към-бизнес услуги
       Антон Недялков, Любима Велева
17. Качество на услугите: Контент-анализ на заглавията в българските периодични издания
       Антон Недялков
18. Analyses of communication barriers during consultation processes
       Harutyun Gevorgyan, Hrachik Javadyan
19. Методология за постигане на адаптивност в производствените организации
       Петър Пенчев
20. Хипотезата за адаптивното предприятие в условията на България. Литературен обзор
       Петър Пенчев
21. Маркетингoв инструментариум на образователните услуги в условията на дигитална икономика
       Любомир Любенов, Елеонора Иванова
22. Index approach to determine the entrepreneurial competence profile
       Svetoslava Enimaneva, Adrian Pavel Pugna, Gabriela Negru Străuţi
23. Методика за оценка на иновационни алтернативи
       Веселина Янкова
24. Процесът на бизнес планиране според прилаганата маркетингова концепция на управление на бизнеса
       Радко Радев
25. Методика за изследване на потребителските реакции в условията на стагниран пазар
       Свилена Рускова
26. Регионално емпирично изследване на потребителските реакции в условията на стагниран пазар
       Свилена Рускова
27. Comparative study of students’ willingness and readiness to become entrepreneurs
       M. Todorova, S. Ruskova, V. Gedinach, C. Buciuman, I. Taucean
28. Специфики на функциониране на влогово- кредитните кооперации в България Част I
       Милена Тодорова
29. Специфики на функциониране на влогово- кредитните кооперации в България Част II
       Милена Тодорова
30. Методи за определяне на екологичните ефекти при въздушен транспорт на товари
       Силвестра Ангелова, Иван Хр. Митев

Последни страници


Copyright © 2008-2023