ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2011 г.

Факултет ЮРИДИЧЕСКИ
Серия 7 - Правни науки

Корица и начални страници

1. За приложимостта на условията за законосъобразност на индивидуалните административни актове към общите и нормативните административни актове
       Димитър Костов
2. Функционални особености на антидискриминационното съзнание
       Стефка Наумова
3. Актуальние проблемы назначения судами Украины наказания ограничено вменяемым преступникам
       Виталий Я. Марчак
4. System Approach in Law Cognition (the experience of Chair of Constitutional, Administrative and Finance Law of the Faculty of Law of Yuri Fedkovich Chernivtsi National University)
       Петр Пацуркивский
5. Административното правосъдие в Източна Румелия
       Евгени Йочев
6. Историческо развитие на правната уредба на установяването на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
       Ивайло Стайков
7. Сравнителните образци при почерковите изследвания
       Людмил Георгиев
8. Concept and Some of the Problems of Juvenile Law
       Arsen Aproyan
9. European Doctrines of Tax Law: Comparative Analysis
       Olexandrivna R. Gavrilyuk
10. Basis of Comparative Criminology
       Sergiy Nezhurbida
11. Фалес: Рационализация морально-правовых представлений о человеческих отношениях
       Сергей Меленко
12. Естествено право и естествено състояние
       Елица Вълчева-Куманова
13. Традиционните основания на дискурса
       Елица Вълчева-Куманова
14. Систематизация на източниците на правото на Европейския съюз
       Емануил Коларов
15. Видове източници на правото на Европейския съюз
       Емануил Коларов
16. Забраната за прехвърляне на вземания при факторинга
       Емилия Димитрова
17. Антиеврейско законодателство в България
       Петя Неделева
18. Международноправна уредба на търговията с какао
       Катерина Йочева
19. Към понятието за интереса
       Светла Маринова
20. Защита срещу постановено неприсъствено решение в гражданския процес
       Таня Градинарова
21. Възбрана върху несеквестируем имот
       Стоян Ставру
22. Някои въпроси на стопанската дейност на общините
       Анастас Георгиев
23. Процесуални преклузии, свързани с упражняване на права по доказването в първоинстанционното гледане на делото
       Боряна Милкова
24. Държавен банкрут
       Ивайло Тодоров
25. Обща характеристика на Концепцията за устойчиво развитие
       Кремена Раянова
26. Контролът по чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация – обща характеристика
       Диляна Калинова
27. Несъвместимост и конфликт на интереси
       Зорница Йорданова
28. Постановяване на неприсъствено решение срещу ответника съгласно гражданскопроцесуалното право
       Петя Велчева
29. Искът за по-голям дял по чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс и искът за оборване на презумпцията за съвместен принос
       Цветалина Петкова
30. Functions of natural resources payments
       Дмитро Костя
31. Към въпроса за възникването на държавата и потребността от ресурсно осигуряване на нейната издръжка
       Ваня Пантелеева
32. Предмет на силата на пресъдено нещо на решенията по същество при съдебното оспорване на административни актове
       Валери Раданов
33. Административните актове по учредяване на защитен статут на природни територии по Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие
       Васил Петров
34. Заплащане на чужди местни данъци и такси във връзка с недвижим имо–правна същност и гражданскоправен ред за възстановяване
       Васил Петров
35. Аристотел-рационалистически подход към правото и властта
       Веселин Гръцманов
36. Анализиране параметрите на образа на потребителя на незаконни наркотици
       Веселин Колев
37. Продажба на бързоразвалящи се вещи в произдводството по несъстоятелност
       Делян Маринов
38. Публичноправните задължения – основания на онтологично ниво. Публичноправните задължения и човешката коек-зистенция
       Елина Маринова
39. Публичноправните задължения – основания на функционално ниво. Публичноправни задължения и функции на дър-жавата
       Елина Маринова
40. Кой съд е родово компетентен да издаде заповед за изпълнение? (Критичен преглед на съдебната практика)
       Иван Георгиев
41. Прекратяване на дело при висящ процес в заповедното производство
       Иван Георгиев
42. Right of Information: Promoting Practical Access to Democracy
       Jorida Xhafaj
43. Премахването на продукти от номенклатурата на фирмата: Причини да се прави и причини да се пренебрегва
       Красимир Маринов
44. Административно-наказателната отговорност, съгласно Закона за здравето, като средство за защита правата на пациентите
       Мария Радева
45. Видове оперативен и финансов лизинг
       Мартин Димитров
46. Същност на заложно право при залог по реда на ЗОЗ
       Невена Заранкова
47. Указанията на МРРБ и ДНСК – същност и значение при регламентирането на отношенията между участниците в строи-телния процес
       Пенчо Милков

Последни страници


Copyright © 2008-2024