РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ

Сборници с доклади за 2011 г.

Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Серия 8.1 - Здравна промоция и превенция.

Корица и начални страници

1. Количествен анализ на времето и образите при практическото обучение по микроскопска анатомия на студентите по медицина
       Р. Алексовска, Д. Ставрев
2. Етични и правни норми в медицината
       М. Радева
3. Функционални резултати от комплексна кинезитерапия след консервативно лечение на вътреставни фрактури в лакътната става
       Ст. Беломъжева-Димитрова, Н. Попов
4. Удовлетвореност на бенефициентите от полаганите за тях грижи от „Център Домашни грижи” към ОС на БЧК-Варна
       Кр.Стамова, Т. Милкова, Д. Ставрев
5. Кинезитерапията – част от едногодишна медикосоциална рехабилитация в ЦНСТ – Русе
       П. Баракова, В. Добрева, Ц. Цанков
6. Времева натовареност на персонала на „Център Домашни грижи” към ОС на БЧК-Варна
       Д. Ставрев, Кр.Стамова, Т. Милкова
7. Преподавателят по здравни грижи - водещ субект в личностноориентираното обучение във висшето медицинско училище
       Е. Желева
8. Развитие на образованието по социални дейности в контекста на стратегическото планиране за развитие на социалните услуги
       С. Нунев
9. Парентерално хранене при недоносени новородени МБАЛ–Русе АД
       Н. Радкова
10. Кинезитерапия при увреда на pl. brachialis – отговорен и продължителен процес (три казуса)
       П. Баракова
11. Кинезитерапия при възрастни хора в домашни условия
       Е. Крайчева,Т. Милкова, Д. Ставрев
12. Комплексен подход за адаптиране на студенти-първокурсници към учебния процес по регулирани професии. Разработване на програма за адаптация на студентите от професионално направление "Здравни грижи"
       Н. Ангелова, Т. Стефанова
13. Attitudes and motives of potential sperm donors in Novi Pazar region of Serbia
       A. Hedrih, V. Hedrih
14. The Organization of Recreational and Contest Activities for Disabled Persons
       L. Jovašević, A. Hedrih
15. Personality Traits and Sperm Donor Related Attitudes of Potential Sperm Donors in the Novi Pazar Region of Serbia
       V. Hedrih, A. Hedrih
16. Сравнително проучване на умбиликална и периферна венозна катетеризация за ПХ при недоносени деца МБАЛ-Русе АД
       Н. Радкова
17. Постоперативна грижа за новородени. Специфика на ПХ. МБАЛ–Русе АД
       Н. Радкова
18. Тотално парентерално хранене при новородени деца МБАЛ–Русе АД
       Н. Радкова
19. Foster Children: Sensory Processing Challenges Relevant to Occupational Therapy Service
       E. Struthers
20. Компетентност и значение на дейностите в ежедневието на деца с увреждания и деца в институции
       Л. Тодорова
21. Проблеми свързани със самообслужването при левостранна спастична хемипареза съчетана с болест на Алцхаймер
       Д. Братанов, Я. Камбуров
22. Формиране на здравословен начин на живот при болни със захарен диабет чрез групово обучение в „малки групи”
       Е. Лебикян
23. Mануално мускулно тестуване при роботизирана рехабилитация
       Ст. Миндова, Д. Братанов
24. Алгоритъм за ранна диагностика и периодичен мониторинг на вродена тазобедрена дисплазия при новородени и малки деца
       И. Караганова, Б. Валентинов
25. Интерактивните технологии в обучението на бъдещите медицински специалисти
       Ив. Сербезова
26. Foot Abduction bracing (FAB) -oртезно лечение при pes equinovarus congenital
       Н. Пенчева
27. Практически насоки за овладяване на метода Бутейко
       Ст. Миндова, Ив. Стефанова
28. Степен на информираност на студентите за трафика на хора
       К. Захариева, Д. Георгиева
29. Промяна в нагласите и моделите на комуникация между медицинска сестра и пациент
       Д. Георгиева, К. Захариева
30. Апарати за пасивно раздвижване на лакътна става -обзор на съществуващите средства в България
       П. Парашкевова, Р. Делева
31. Значението на кинезитерапията в комплексното лечение на хроничната артериална недостатъчност на крайниците
       Ив. Стефанова
32. Потенциал за прилагане на автоматизирани средства в пасивната рехабилитация
       Ив. Стефанова, Ст. Миндова
33. Клиничната практика при формирането на професионално значимите ценности на медицинските специалисти
       К. Захариева
34. Mетодика за интегрирана здравно-социална услуга център за психологическа подкрепа за деца и семейства- “детски кът за развитие”
       А. Анчева, Б. Мечкунова
35. Ролята на безусловните рефлекси диагностиката и физиотерапията в кърмаческа възраст
       Р. Делева, П. Парашкевова

Последни страници