ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2011 г.

Филиал - РАЗГРАД
Серия 9.1 - Химични технологии.

Корица и начални страници

1. Development of new ecological ceramic tiles by recycling of waste glass and ceramic materials
       D. Fraga, A. Gyozova, S. Kozhukharov, S. Allepuz, C. Lázaro, V. Trilles, Juan B. Carda
2. Non– isothermal kinetics of degradation of chitin and chitosan
       Dilyana Zvezdova, Velyana Georgieva, Lyubomir Vlaev
3. A novel general methodology for oligodeoxyribonucleotide synthesis, using a modification of the H-phosphonate procedure
       Stanislav G. Bayryamov
4. Determination of the equilibrium partial pressure of SO2 over the absorption slurry in case of purification of flue gas from sulfur dioxide using gypsum technology
       Elena Razkazova-Velkova, Ljutzkan Ljutzkanov, Nikolai Kolev, Dimitar Kolev, Daniela Dzhonova-Atanasova
5. Microemulsion water-in-oil (W/O) – microreactor for synthesis of ultrafine carbonate nanostructures
       Adriana Georgieva, Bogdan Bogdanov, Zhelcho Stefanov, Desislava Koleva
6. A new efficient strategy for aminoacylation of 2’/3’ OH-group in adenosine and 3’-OH group in 2’- deoxy adenosine
       Stanislav Bayryamov
7. Perspectives for development and industrial application of spray pyrolysis method
       S. Kozhukharov, S. Tchaoushev
8. Gas-side mass transfer coefficient of a laboratory column equipped with one sieve tray
       Zhivko Ivanov, Zhelcho Stefanov, Bogdan Bogdanov
9. Integrated process for recovery of alkaloids from yellow horn poppy
       Madlena Lazarova, Krasimir Dimitrov
10. SEM & EDS determination of the impact of inhibitor containing corrosive media over the AA2024 superficial morphology
       E. Matter, S. Kozhukharov, M. Machkova
11. Think green: ball-milling peptide synthesis
       Stanislav Bayryamov, Krasimira Zamfirova
12. Synthesis of chalcogenides of I, II and IV groups using a wet?chemistry route
       L. Oliveira , R. Marti , M. Peiro, A. Gyozova, S. Kozhukharov,J. Carda
13. Получаване чрез хидроциклониране на грубодисперсен каолин за санитарна керамика
       Ташка Игнатова, Кремена Минчева, Стефан Игнатов, Айлин Джеляйдинова, Цветалин Петков, Али Кязимов
14. Влияние на някои фактори върху разделянето на емулсия от типа вода- масло. Част I. Изследване на омокрящата способност на някои течности
       И. Марковска, Н. Зайтцев, Б. Богданов, Д. Георгиев, Я. Христов
15. Влияние на някои фактори върху разделянето на емулсия от типа вода-масло. Част II. Разделяне в реактор с пълнеж от целулоза и памук
       И. Марковска, Н. Зайтцев, Б. Богданов, Д. Георгиев, Я. Христов
16. Изследване влиянието на добавки при формиране на пореста структура и физико-механични свойства на стъклокерамика
       Ганка Колчакова, Иван Чомаков, Снежана Корудерлиева
17. Изследване на ефективността и кинетичните характеристики при ректификация на двукомпонентна смес в лабораторна колона
       Мариана Караиванова, Желчо Стефанов
18. Сравнителни характеристики на оптични полимери и стъкла
       Нина Султанова, Стефка Касърова
19. Изчисляване изменението на ентропията при химична реакция чрез компютърна обработка на справочни данни
       Теменужка Хараланова, Марийка Петрова
20. Оценка на параметри в химията и химичната технология
       Петър Петров
21. Порест материал от геополимер на фосфатна основа
       Богдан Богданов, Янчо Христов, Димитър Георгиев, Ирена Марковска
22. Математичен модел за управление на ресурсопотреблението на многостадийна технология в апарати с и без препокриване на циклите и без изчакване между стадиите
       Д. Добруджалиев, Б. Иванов
23. Някои изследвания върху замърсяването на ултрафилтрационни мембрани с органични вещества, съдържащи се в природни води
       Станислава Павлова
24. Изостатично пресуване на молибденов прах
       Снежана Корудерлиева, Петко Танев, Иван Чомаков
25. Кинетика при синтез на керамичен пигмент от отпадъчни катализатори и зеолит
       Михаил Дойнов, Цветан Димитров, Милувка Станчева, Наталья Попович, Радослав Танев
26. Анализ на води от река Дунав за наличие на замърсявания с петролни продукти
       Красимира Замфирова, Петър Копчев, Станислав Байрямов, Виктория Tелеба, Иванка Желева
27. Псевдо кинетичен модел от втори порядък за адсорбция на Cu(II) йони във водни разтвори от Зеолит NaA
       Д.Георгиев, Б. Богданов, И. Марковска, Я. Христов
28. Получаване на олекотен геополимер с използване на пепел от ТЕЦ
       Богдан Богданов, Янчо Христов, Димитър Георгиев, Ирена Марковска
29. Водородни технологии. Горивни елементи – състояние и перспективи
       Д. Георгиев, Б. Богданов, Г. Костов, Д. Кирякова
30. Изследване инхибиторните свойства на група органични съединения по отношение корозията на стомана в сярнокисела среда
       Теменужка Хараланова, Гюлбер Ибрям, Нермин Исмаилива
31. Раманови спектри на шпинелни пигменти от промишлени отпадъци
       Михаил Дойнов, Цветан Димитров, Михаела Мариа Манеа, Константин-Даниел Негуд, Мариана Свирецова
32. Проектиране на интегрирана информационна среда на професионалната дейност на преподавателя по химични технологии
       Нели Колева
33. Термични характеристики и произведение на разтворимост на селенитите на неодима
       Милувка Станчева, Веска Матева
34. Технологично съоръжение за обезцветяване на води
       Диляна Звездова, Ангел Звездов
35. Синтез на селенити и селениди на гадолиния
       Милувка Станчева, Цветан Димитров

Последни страници


Copyright © 2008-2024