ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2014 г.

Филиал - СИЛИСТРА
Серия 11 - Майски научни четения

Корица и начални страници

1. Русский язык для специальных целей глазами студентов и преподавателей
       Татяна Строковская
2. Овладяване на диалогична свързвана реч от 3- 4- годишните деца в условията на детската градина
       Нели Илиева
3. Функции на определителния и неопределителния член в съвременния френски език
       Вилияна Райчева
4. Интеркултурната компетентност и комуникативната езикова компетентност в контекста на Общата Европейска Езикова Рамка
       Ивелина Жечкова
5. Специфика на модалните средства за изразяванe на благодарност в съвременния английски и български език
       Димитрина Игнатова - Цонева, Лиляна Славянова
6. Влияние на историята за формиране на културните ценности в националната картина на света
       Петранка Трендафилова
7. Речниковото богатство на Тържественика от ХІІ век
       Тодорка Георгиева
8. Волтерианци и елинисти в историята на новобългарския книжовен език
       Иво Братанов
9. Mircea Nedelciu despre o Românie în fărâme, de acum 30 de ani
       Alina Costea
10. Paul Celan and Ghérasim Luca. Psychoanalytic Readings A proposal of pre-, non-, post- oedipal poetics
       Ţuglea Mircea
11. Гетсби и Бабит: измерения на различието
       Росен Велчев
12. Богомилството – същност и развитие
       Петко Добрев
13. Паралелни светове
       Румяна Лебедова
14. Eлектронното обучение и изграждането на професионални компетенции у студентите – бъдещи учители
       Галина Лечева
15. Оптимизация на учебната педагогическа практика по български език и литература с цел професионализация на обучението на студентите от спец. „Педагогика на обучението по ...“
       Галина Лечева
16. Модел на ученическо портфолио
       Емануела Радева
17. Извънкласните дейности в средното училище- анализ на състоянието и перспективи
       Ася Асенова, Камелия Йотовска
18. Организмите в архитектурата – проектно-базирано обучение с интердисциплинарен характер
       Мария Киркова
19. Портфолиото като професионален инструмент за систематизиране и оценяване на педагогическия труд
       Диана Железова-Миндизова
20. За праксиологическата рефлексия и нейните проявления в основните функции на учителя
       Диана Железова – Миндизова
21. Използване на интерактивни методи по дисциплината Практикум по методика на обучението по физика
       Бетина Ковачева, Теменужка Богданова
22. Интерактивно електронно обучение по компютърни науки
       Евгения Горанова, Маргарита Теодосиева
23. Програмата „NetSupport School CCE” – иновация при провеждане на педагогическите практики на студентите по компютърни науки
       Евгения Горанова, Искра Николова
24. Изследване на възможностите и ефекта от използване на конструктивистки модел за обучение на студенти-бъдещи учители
       Валентина Войноховска, Светлозар Цанков
25. Ролята на съвременните информационни образователни технологии за повишаване мотивацията на обучаемите
       Светлозар Цанков, Валентина Войноховска
26. Основни проблеми при численото решаване на уравненията на Навие-Стокс, описващи движението на вискозен несвиваем флуид в цилиндричен реактор с механично разбъркване
       Анна Лечева

Последни страници


Copyright © 2008-2022