ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2014 г.

Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
Серия 3.1 - Електротехника, електроника и автоматика

Корица и начални страници

1. Математическое моделирование процессов в генераторе на базе асинхронной машины с фазным ротором
       С.Кешуов, О.Ордатаев
2. Алгоритъм за управление на отоплителни уредби използвани в наземния градски електрически транспорт
       Г.Димитров
3. Моделиране на интегратор в състава на честотен преобразувател
       Св.Стоянов, Вл.Демирев, Ст.Станков
4. Анализ на методите за определяне на относителното натоварване на асинхронните двигатели в експлоатационни условия
       М.Христова, В.Русева
5. Изследване на електропотреб- лението на типичен производствен обект за лаково- бояджийски материали
       М.Новаков, Кр.Мартев
6. Ефективност от въвеждане на фотоволтаична инсталация за електрозахранване на типичен производствен обект за лаково бояджийски материали
       Кр.Мартев, М.Новаков
7. Изследване на специфичния разход на електроенергията на производствено предприятие
       Кр.Мартев, М.Новаков
8. Изследване ефективността на електропроизводството на фотоволтаични панели
       К.Коев, Кр.Мартев
9. Метод за определяне коефициента на полезно действие на хибридна соларна система
       Ив.Стоянов
10. Гелиоэлектрическая система теплообеспечения для молочных ферм
       С.Кешуов, И.Алдибеков, А.Хасанов
11. Получаване и изследване на сегнето-керамични материали на основата на синтезиран бариев титанат BaTiO3, с различни количества борна киселина H3BO3
       Ив.Лазаров
12. Изследване температурните зависимости на относителната диелектрична проницаемост на сегнетокерамични материали
       А.Жеглова, Ив.Лазаров
13. Разпознаване и определяне на концентрацията на летливи органични съединения във въздушна среда
       Г.Георгиев, Зв.Ненова
14. Анализ на резултатите от електронен мониторинг на постмортални параметри
       А.Манукова
15. Моделиране на ЕКГ сигнал за електронен мониторинг на кардиологични сигнали с цел превантивен контрол
       А.Манукова, М.Тополова, М.Грозева
16. Методика за моделиране на кардиологични заболявания и отражението им върху ЕКГ сигнал
       А.Манукова, М.Грозева, М.Тополова
17. Синтез на електронна система за мониторинг на параметрите на климатичните елементи на почвата
       Цв.Гоцов, А.Манукова
18. ZigBee безжични сензорни мрежи като инструмент за отдалечено събиране и анализиране на данни (с помощта на Python, MySQL и Matlab)
       Св.Атанасов, Б.Гаази, Пл.Даскалов, Цв.Георгиева, В.Недева
19. Моделиране на грешката от неравенството на изходните напрежения на компаратор в състава на честотен преобразувател
       Св.Стоянов, Вл.Демирев, Ст.Станков
20. Моделиране на аналогови закъснителни звена с биквадратни филтри на Deliyannis
       А.Леви, Сн.Захариева
21. Методика за изследване на разпределението на енергийните потоци при термична обработка на мливо чрез електронна система за управление на процесите
       С.Кадирова
22. Синтез на робастен регулатор от разсредоточен тип на манипулатор с еластично звено
       Г.Георгиев, Г.Лехов
23. Обоснование структуры и параметров оптико-электронного устройства для определения параметров клубней картофеля в масштабе реального времени
       Дж.Алиханов, Р.Цонев, Ж.Шыныбай, А.Молдажанов, А.Кулмахамбетова
24. Предварителни резултати от лабораторни изследвания след предсеитбени електромагнитни обработки на семена от ечемик
       К.Сираков, Св.Захариев, Кр.Мартев, Ив.Палов
25. Стенд за измерване на електрическото съпротивление на посевен материал
       К.Сираков, Св.Захариев, Ив.Палов, Т.Станчев
26. Методика за избор на регулиращи параметри на променливотоков мост за оценка измененията в посевен материал след обработката му в електромагнитно поле
       Т.Станчев, Св.Захариев, К.Сираков, Ив.Палов, Ил.Цветков

Последни страници


Copyright © 2008-2024