ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Конференция на регионална библиотека "Любен Каравелов"
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2014 г.

Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Серия 5.1 - Икономика и мениджмънт

Корица и начални страници

1. Влияние на обществената среда върху качеството на човешкия капитал
       Дянко Минчев, Кристиян Вълчев
2. Регионални и глобални аспекти на външнотърговската обвързаност на ЕС
       Даниела Илиева, Драгомир Илиев
3. Рисковете на антикризисната парична политика
       Елизар Станев
4. Олигополната пазарна структура и проблема за паралелното поведение
       Боряна Джумалийски
5. Пазар на труда – идентифициране на основните проблеми. Насоки за разрешаването им
       Мирослав Петров
6. Интеграция на хората с увреждания на пазара на труда. Състояние и тенденции за развитие
       Мирослав Петров
7. Социалната уязвимост в България – мит или тенденция за развитие
       Наталия Неделчева – Дамянова
8. Пазарната подкрепа и директните плащания в Русенска област
       Любомир Любенов, Елена Ангелова
9. Пазари и реализация на биологични пчелни продукти
       Любомир Любенов, Ивайло Христаков
10. Състояние и перспективи на българския износ на маслодайни култури
       Деница Пеловска
11. Изследване на хипотези за връзка на управленските проблеми на мобилните оператори с техния корпоративен имидж
       Ирена Димитрова, Красимир Ениманев
12. Власт и резултати в икономиката и мениджмънта
       Ралица Христова
13. Източници на неефективност в публичния сектор
       Петя Георгиева
14. Влияние на агресията в управленското общуване
       Десислава Алексиева
15. Техникоикономически модел на пласмент и разпределение на водата за напояване в условията на преструктуриране на земеделската собственост
       Красимира Загорова
16. За етичните аспекти на счетоводната професия
       Ралица Данчева
17. Състояние и тенденции на ваканционните имоти в България
       Камелия Божинова
18. Последваща оценка на нематериалните активи и нейното отражение при формирането на себестойността в управленското счетоводство
       Калина Кавалджиева
19. Knowledge Management - Indispensable Development Factor for Maritime Companies
       Biljana Kovačević
20. On an Example of the University – Enterprise Cooperation
       Lia Davitadze, Nana Mazmishvili, Lela Turmanidze
21. Състояние и възможности за развитие на Европейския съюз
       Йордан Нейков
22. Бюджетирането на нулева база при кризисно управление
       Радосвета Кръстева-Христова
23. Модел за социално-психологическа подкрепа на военнослужещите, освободени от военна служба и на техните семейства
       Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова
24. Стратегическа система за ранно предупреждение за организационни кризи
       Цвета Зафирова
25. Влияние на миграционните процеси върху икономическото развитие
       Ивелина Димитрова-Монева
26. Публично-частното партньорство като инвестиционен инструмент за предлагане на публични услуги в крайбрежната зона на община Русе
       Любомир Стоилов
27. Отчитане на разходите, като част от цената на придобиване при внос на стоки
       Нина Йосифова
28. Evaluating a place's capital. An approach from a marketing perspective for the economic success of cities
       Andrei-Claudiu Sarău
29. Капиталова адекватност на банковата система в България в контекста на Глобалната финансова криза
       Елизар Станев
30. Предпоставки за обновяване на техниката в машиностроителните предприятия чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност”
       Борис Минев
31. Анализ на специфични особености в проектите за развитие на социалния капитал в селските райони
       Зорница Богданова, Бисерка Иванова
32. Успешни практики за използване на социални медии от бизнес организациите
       Ралица Златева
33. Промени в заетостта и безработицата при лицата с увреждания
       Елка Цонева
34. Селски и аграрен туризъм – възможност за развитие на фамилния бизнес в селското стопанство
       Иван Килимперов
35. Анализ на изходните детерминанти и ограниченията в модела за организационно развитие на Ицхак Адизес
       Мария Андреева
36. Маркетингово проучване на пазара на леки автомобили в Русе
       Ангел Павлов, Велизар Павлов
37. Влияние на световната финансова криза върху общата факторна производителност на банките в България
       Гергана Михайлова – Борисова

Последни страници


Copyright © 2008-2022