ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2014 г.

Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
Серия 5.2 - Европеистика

Корица и начални страници

1. ИДИЛ между девиантния ислям и екстремизма
       Владимир Чуков
2. Социално конструиране на актуалната теоретична парадигма за сигурност
       Мими Корнажева
3. Принос към дискусията за сигурността като политически проблем и като предмет на изследване и обучение
       Мими Корнажева
4. Многостепенното управление на сигурността като подход за решаване на проблема "замърсена околна среда"
       Мими Корнажева, Елица Бабанова
5. Индекс на провалените държави: Случаят България през призмата на сигурността
       Красимир Коев
6. Аналитични подходи за изследване влиянието на България върху външната политика на ЕС
       Светлана Кирова
7. Външната политика на ЕС в контекста на кризата в Украйна
       Валентин Попов
8. Европейските групи за териториално сътрудничество като инструмент за икономическо, социално и териториално сближаване през програмния период 2014 – 2020 г.
       Страхил Карапчански, Боряна Станчева
9. Етикетът за иновации и добро управление като европейски стандарт за качество в работата на публичната администрация
       Страхил Карапчански
10. Представителство на интереси и лобиране в политическия дневен ред на Eвропейския съюз – същност и институционален обхват
       Страхил Карапчански
11. Специфика на трудовата мобилност на български граждани в страните-членки на мрежата за услуги по заетостта EURES
       Ивайло Цочев
12. Роля на националните телевизии в процеса на европеизация на българското общество
       Ани Герасимова
13. Динамика в социалното конструиране на понятието за демокрация
       Боряна Станчева
14. Социално конструиране на понятието за нация от мултикултурна перспектива
       Силва Ганева
15. A Lingocultural Study of Religiosity in the Modern Anglo- American Proverbs
       Roumyana Petrova
16. За типологията на фразеологизмите от гледна точка на когнитивната лингвистика
       Диана Стефанова
17. La place de la linguoculturologie dans la linguistique contemporaine
       Meryal Sabrieva
18. За понятията езикова личност и лингвокултурна личност в лингвокултурологията
       Румяна Петрова и Боян Денизов
19. Културематичният анализ – един метод за откриване на културна информация във фразеологията
       Румяна Петрова, Диана Стефанова
20. Опит за културематичен анализ на френски паремии в пресата (II)
       Румяна Петрова, Мерял Сабриева
21. За прецедентните текстове в лингвокултурологията
       Румяна Петрова, Боян Денизов
22. За сложните културеми ‘добро (+)’ и ‘зло (−)’ в книгата на Николай Бердяев Предназначението на човека. Опит за парадоксална етика (I)
       Румяна Петрова
23. Стратегия на деконструция в литературната теория: Един възможен постмодерен поглед към художествения текст
       Илияна Бенина
24. Етични измерения на онлайн PR
       Рада Кършакова, Наталия Венелинова
25. Към въпроса за изследване на спортната метафора в българския политически дискурс
       Илияна Кошарова
26. Кроскултурни вариации на джендър неравенството в академичния свят
       Юлиана Попова
27. Необходимостта от обучение в областта на интеркултурната комуникация в условия на бежански натиск
       Гергана Владкова
28. Основни ценностни сходства и различия между българите и унгарците в началото на 21 век
       Христина Соколова
29. Просперитет или оцеляване: успех „по български”
       Христина Соколова
30. Културна конотация на лексикалните заемки в езика на българските печатни медии
       Деница Йорданова
31. Съвременни аспекти на културната адаптация
       Мая Мицова
32. Интеркултурна компетентност при работа с етнически общности с фокус върху ромската културна група
       Диана Бебенова-Николова
33. Европейска езикова политика
       Зоя Тодорова

Последни страници


Copyright © 2008-2024