ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Програма на
конференцията
Сборници с доклади

СБОРНИЦИ С ДОКЛАДИ от 2014 г.

Качество на висшето образование
Серия 9 - Качество на висшето образование

Корица и начални страници

1. Повишаване квалификацията на новопостъпилите преподаватели – институционална рамка
       Христо Белоев, Борислав Ангелов, Милена Кирова, Велизара Пенчева, Пламен Даскалов
2. Практическото обучение в системите за поддържане на качеството на обучението във висшите училища
       Мария Фъртунова, Велизара Пенчева, Радослав Кючуков
3. Интернационализация в действие: Участие на Русенския университет в новата европейска рейтингова система U-Multirank
       Христо Белоев, Юлиана Попова, Велизара Пенчева
4. Дефиниране на някои показатели за оценка на качеството на подготовка на преподавателите с оглед обучение, ориентирано към пазара на труда
       Христо Белоев, Даниела Йорданова, Иван Евстатиев, Велизара Пенчева, Пламен Даскалов, Цветелина Георгиева
5. Рейтингова система по професионални направления в Технически университет - Варна
       Кирил Киров, Гриша Василев
6. Развитие на системата за управление на ТУ-Варна въз основа на подхода за „бизнес процеси“
       Кирил Киров, Красимира Димитрова
7. Анализ на резултати от обучението по защита на интелектуалната собственост на млади нехабилитирани преподаватели от Русенския университет „Ангел Кънчев“
       Ангел Смрикаров, Людмил Михайлов, Цветелина Георгиева
8. За корелацията между университетското управление и студентската извънаудиторна активност
       Таня Грозева
9. Повишаване на качеството на изготвяне и използване на учебни планове чрез приложение на софтуерна система е-Учебен план
       Вяра Русева, Румен Русев, Цветелин Павлов, Никола Иванов
10. Рейтинговата система на българските висши училища в аналитична и дискусионна перспектива
       Антон Недялков, Елена Захариева
11. Приложение на Рейтинговата система при оценяване знанията на студенти
       Анелия Манукова, Валентин Димов
12. Предпоставки за практическо обучение на студенти в съответствие с изискванията на пазара на труда
       Ивайло Стоянов, Теодор Илиев, Йордан Дойчинов
13. Фрагментация и обхват на разходните елементи при определяне на себестойността на обучението на студентите
       Веселин Григоров, Юлиян Ангелов, Сава Савов
14. Подобряване на системата за управление и контрол на студентските положения чрез софтуерна система за автоматизация на работни процеси
       Румен Русев, Вяра Русева, Цветелин Павлов, Калин Кръстев, Станислав Стефанов
15. Развиване на практически умения на студенти в предприятия и университети, в различна социална среда
       Антоанета Добрева, Ахмед Ахмед, Васко Добрев, Елка Русинова
16. Development of Creative Thinking through Lighting System Design Education
       Teodor Kyuchukov

Последни страници


Copyright © 2008-2023