ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН
Серия 1.1 - Земеделска техника и технологии. Аграрни науки и медицина. Ремонт и надеждност. Дизайн и ергономия.

Корица и начални страници

1. Development оf а New Design оf the Semi-Mounted Sugar Beet Topping Machine аnd Theory оf its Rotary Cutting Mechanism
       Volodymyr Bulgakov, Valeriy Аdаmchuk, Hristo Beloev, Boris Borisov, Ladislav Nozdrovicky
2. Theory Lifting Mechanism Plants Product for Hydroponic
        Volodymyr Bulgakov, Valerii Аdаmchuk, Hristo Beloev, Boris Borisov, Maros Korenko
3. Оценка, анализ и управление на риска от устойчиви органични замърсители пестициди и въздействието им върху здравето на човека и животните
       Юлия Караиванова, Петя Цветкова
4. Проектиране на пчеларското производство
       Милен Петров, Атанас Атанасов, Ивайло Христаков
5. Предимства на гранулирания птичи тор
       Боян Богомилов
6. Анализ на тенденциите за производството на зрял полски фасул в България
       Люба Василева
7. Възможност за механизирано раздаване на фуражи във ферми за дребни преживни животни
       Деан Тодоров
8. Изследване възможностите за измерване на отпадъчната биологична маса при прибиране на зърнено-житни култури
       Лазар Панайотов, Радко Михайлов
9. Анализ на резултатите от лабораторни сравнителни изследвания при нарязване на грубите фуражи
       Милен Овчаров
10. Математически подходи за групиране на дребно плодни пипери Capsicum annuum spp. Microcarpum
       Велика Кунева, Милена Николова
11. Оценка на въздействието на поливният режим на базата на основни биометрични показатели при соята чрез използване на кластер анализ
       Велика Кунева, Радост Калайджиева, Милена Николова, Александър Матев
12. Използване на кластер анализ за оценка влиянието на поливния режим върху добива и неговите структурни елементи при градинския фасул
       Радост Калайджиева, Велика Кунева, Александър Матев
13. Зависимости при загубата на макроелементи и органично вещество от водна ерозия на склонови земеделски земи
       Гергана Кунчева, Петър Димитров
14. Статистически анализ на някои почвени показатели при прилагане на противоерозионни технологии
       Гергана Кунчева
15. Възможност за механизирано прибиране на сусам
       Албена Кенанска
16. Специфични особености при моделирането на нискотемпературно сушене на зърно в дебел слой
       Владимир Демирев, Божидар Колев, Радко Михайлов
17. За обосноваването на механизирани технологии в полевъдството
       Чавдар Везиров, Атанас Здравков Атанасов, Диляна Великова, Валери Спиридонов
18. Резултати от изследване на изгарянето на пръчки от рози
       Иван Захариев, Димитър Кехайов
19. Биологични средства за контрол на гъбните болести по лавандулата
       Катя Василева, Марияна Накова, Димитър Кехайов
20. Оптимизиране състава на машинно-тракторния парк за растителна защита в Агротрейд ЕООД, с. Окоп, обл. Ямбол
       Димитър Кехайов, Георги Комитов, Пенчо Пенчев
21. Екологичен транспортен модул за подпомагане на земеделските производства
       Георги Комитов, Димитър Кехайов
22. Методы исследований физико-механических свойств растительного сырья
       Дмитрий Милько
23. Комплексна технологична линия за обработване на почвата без обръщане на пласта при отглеждане на окопни култури
       Георги Митев, Красимир Братоев, Венцислав Добринов, Мирослав Михайлов
24. Плевелните асоциации в зимна маслодайна рапица – среда за намножаване на икономически важни неприятели по земеделските култури
       Янко Димитров, Мая Димитрова, Недялка Палагачева
25. Тримата големи в науката надеждност и ремонт на машините
       П.Кангалов; М.Николов; Г.Тасев
26. Изследване противоизносните свойства на титанов тетраолеат като модификатор на триенето
       Пламен Кангалов, Митко Николов, Тодор Деликостов, Митко Стоянов
27. Експериментално изследване на основни характеристики на винтов транспортьор
       Илия Тодоров, Тони Узунов
28. Изследване и анализ на стреловите системи на порталните кранове
       Емил Баргазов, Тони Узунов, Огнян Алипиев
29. Контролиране елементите на технологичните параметри за определяне процентното съдържание на кадмий в желязно-никелово-кадмиевото покритие
       Даниел Бекана, Евгени Драголов, Александър Монов, Илиян Любомиров, Стоян Георгиев
30. Контролиране елементите на технологичните параметри за определяне процентното съдържание на никел в желязно-никелово-кадмиевото покритие
       Даниел Бекана, Евгени Драголов, Александър Монов, Илиян Любомиров, Стоян Георгиев
31. Изследване влиянието на различни режими от отлагане на желязно-никелово-кадмиевите покрития върху сцеплението им с основата
       Евгени Драголов, Даниел Бекана, Александър Монов
32. Компютъризирана система за мениджмънт в поддържането на аграрната техника – възможности, развитие и тенденции
       Недко Иванов, Даниел Бекана
33. Конструктивни особености на съвременната земеделска техника и нейното поддържане
       Даниел Бекана
34. Повишаване трайността на триещи се при плъзгане двоици чрез модификатори на триенето
       Митко Николов, Пламен Кангалов, Десислава Белева, Кристина Дякова-Димитрова
35. Определяне на началните структурни характеристики на двоицата вал-плъзгащ лагер от автотракторни двигатели
       Пламен Кангалов, Десислава Белева, Кристина Дякова-Димитрова
36. Дигитални композиции в текстила
       Яна Василева
37. Приложение на многокритериалното оценяване в Технически университет - София
       Боряна Георгиева
38. Дизайнът като комуникация
       София Ангелова
39. Възможности за използване на CAD продукти за параметрично проектиране в скулптурата
       Георги Червендинев, Емилия Очкова – Димитрова
40. Детекция на вредните ингредиенти в дим, произведен от лула за тютюнопушене, подредством прозрачен филтър и полиацетанов адаптер
       Десислав Гечев
41. Дефиниране на биаровият фладерен релеф при повърхностна обработка на лула за тютюнопушене чрез обгаряне и ерозиране
       Десислав Гечев
42. Изработване на екслибрис-дизайн за книга по методът “висок печат”, чрез ецване на цинкова плоча, изпълнена в графична техника “офорт”
       Десислав Гечев
43. Имитацията в макетните дейности
       Цветомир Конов
44. Синтез на иновационни решения с помощта на принципите на Семантичния кръг
       Петя Бонева
45. Приложение на киматиката в сугестопедичното обучение по дизайн. Въведение
       Мирослава Чаталбашева

Последни страници


Copyright © 2008-2024