ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

Факултет АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН
Серия 1.2 - Топлотехника, хидро- и пневмотехника. Екология и опазване на околната среда.

Корица и начални страници

1. Професор инж. Ганчо Гужгулов на 80 години
       Генчо Попов
2. „Механика на флуидите“ като учебна дисциплина. Възникване, развитие и съвременно състояние
       Иван Антонов
3. Performance in NOx Emission Reduction with Lignite Staged Combustion Technology
       L. Mihaescu, G.Negreanu, I. Pisa, A. Adam, C. Mandrean, E. Pop, V. Berbece
4. Exergoeconomic Analysis of a 70t/h Metal Heating Furnace
       Ion V. Ion, Florin Popescu, Simona Paraschiv, Spiru Paraschiv
5. General Study for Manufacturing Low Carbon Footprint Plastic Parts
       Madalina Elena Mavrodin, Gabriela Andreea Despescu, Gheorhe Lazaroiu
6. Energy sector development in Romania in the context of climate change, in line with European norms
       Gabriela-Andreea Despescu, Mavrodin Elena-Madalina, Gheorghe Lazaroiu
7. Development of the Efficient Biomass Heat Plant and Distribution Network
       Nikolay Zlatov, Michael Velikanov, Iliya Iliev
8. Cooling of Compressed Gas with Thermosyphon Heat Exchange
       Iliya Iliev, Stefan Lazarov, Veselka Kamburova, Angel Terziev, Christiyan Iliev
9. Лабораторна уредба за изследване работата на абсорбционна хладилна машина предназначена за моделни изпитания на климатизирани животновъдни обекти
       Петър Костов, Койчо Атанасов, Иван Иванов
10. Резултати от изпълнението на мерки за енергоспестяване в Университета по хранителни технологии
       Виолета Рашева, Георги Вълчев, Никола Калоянов, Минчо Минчев, Станислава Ташева
11. Резултати от енергийната ефективност на учебен корпус I на Университет по хранителни технологии - Пловдив
       Станислава Ташева, Георги Вълчев, Никола Калоянов, Минчо Минчев, Виолета Рашева
12. Компютърно енергийно моделиране за целите на енергиен одит
       Георги Атанасов
13. Определяне влиянието на технологичните параметри при подводно заваряване на стомана 09Г2С върху качеството на шева
       Пламен Дичев, Анелия Стоянова
14. Определяне температурата, термичния цикъл и скоростта на охлаждане при плазмена механична обработка на цилиндрични заготовки
       Анелия Стоянова, Зоя Цонева
15. Експериментално-статистическо изследване на взаимовръзката между технологичните параметри при процеса на преддеформационно нагряване на образци в камерна пещ
       Кръстин Йорданов, Илия Хаджидимов
16. Сравнителен анализ на коефициента на топлопроводност на различни по състав тънки топлоизолационни покрития
       Пенка Златева, Алекси Люцканов
17. Определяне на пределния топлинен поток на топлообменник с термосифони
       Веселка Камбурова, Милен Венев
18. Експериментално определяне скоростта на охлаждане в нискотемпературна камера
       Пламен Мушаков
19. Методика за определяне топлообменните параметри на водо- въздушен конвектор в лабораторна термопомпена инсталация
       Живко Колев, Пенчо Златев, Пламен Мушаков, Валентин Бобилов
20. Изследване процеса на поддържане температурния режим на пясъчни силози
       Пенчо Златев, Валентин Бобилов, Делян Радев, Живко Колев, Пламен Мушаков
21. Изследване топлообменните параметри на водо-въздушен конвектор в лабораторна термопомпена инсталация
       Живко Колев, Пенчо Златев, Пламен Мушаков, Валентин Бобилов
22. Reliability of IAQ subjective vote, collected during unorganized experimental measurements
       Martin Ivanov
23. Експериментално определяне студопроизводството на двустъпална парокомпресорна хладилна машина
       Пламен Мушаков
24. Equations for movement of non-uniform turbulent flow of compressible flow
       Ivan Antonov, Rositsa Velichkova, Svetlin Antonov, Angel Terziev
25. Analysis of the movement of macro- and nano particles in nonisothermal two phase jet using integral method
       Rositsa Velichkova, Ivan Antonov
26. Integral conditions applicable to the process modeling of environmental contamination
       Kamen Nikolov, Rositsa Velichkova
27. Main gas and thermodynamic characteristics of the convective flow in wildfires
       Kaloyan Markov, Svetlin Antonov, Pushkar Lachake
28. CFD simulation of nuclear aerosol containment systems
       George Pichurov, Detelin Markov, Alexander Wolski, Emil Ivanov, Petar Bakardjhiev
29. Numerical investigation of the radiant asymmetry in a non- uniform thermal environment
       Nushka Kehayova, Detelin Markov
30. Experimental investigation of the velocity field of the HBVICU system
       Nushka Kehayova, Zhecho Bolashikov, Arsen Melikov, Peter Stankov
31. Energy – saving potential of the HBIVCU prototype
       Nushka Kehayova
32. Относно интегралната степен на чернота и интегралната поглъщаща способност на въздуха в обитаеми помещения
       Детелин Марков
33. Стенд за изследване на въздушни завеси
       Емануил Георгиев, Детелин Марков, Петър Станков
34. On the еvaluation of air curtains performance under non-isothermal conditions
       Emanuil Georgiev
35. On the Indoor Environment Impact оn Occupants’ Comfort and Performance
       Iskra Simova
36. CFD study and wind flow modeling over different terrain types
       Angel Terziev, Kiril Mavrov
37. Human breathing cycle simulation system, developed as additional functionality for thermal manikins
       Martin Ivanov
38. Distribution and Influence of Radiant Heat Transfer at Cars
       Kamen Grozdanov
39. Mathematical model of occurrence and spread of fire in working premises
       Krassimir Kondev
40. Numerical method for fire simulation in a working premise
       Krassimir Kondev
41. Аналитично изследване на турбина с колебаещи се лопатки
       Веселин Върбанов, Емануил Агонцев, Венелин Макаков, Росица Величкова
42. Относно проектирането на осови вентилатори
       Тодор Чакъров
43. Полеви изследвания на хидроагрегат
       Валентин Обретенов
44. Изследване влиянието на температурата на въздуха върху съпротивителната характеристика на вентилационна система
       Петко Цанков
45. Експериментално изследване силите от триене в пневматичен безпрътов цилиндър
       Георги Илиев
46. Експериментално изследване на честотни характеристики на електрохидравлична кормилна уредба с цифрово управление
       Александър Митов, Йордан Кралев, Илчо Ангелов
47. Честотен анализ на резултатите от идентификацията на електрохидравлична кормилна уредба с цифрово управление
       Александър Митов
48. Влияние на температурата на работния флуид върху собствената честота на електрохидравлична следяща система
       Красимир Орманджиев, Мирослав Петров, Христофор Лазаров
49. Анализ на замърсяването на хидравличните работни течности и влиянието му върху работата на системите за задвижване
       Илчо Ангелов, Никола Станчев
50. Сравнително изследване на обемните загуби през радиалните хлабини в зъбни помпи със симетрично и несиметрично зацепване
       Уисам Рейсан
51. Теоретично изследване на тахометричен дебитомер със CFD продукт Flow Simulation
       Крaсимир Тужаров, Генчо Попов, Иванка Желева, Климент Климентов, Ивайло Николаев, Борис Костов, Ахмед Ахмедов
52. Математичен модел за изследване обемния КПД на трироторна зъбна помпа с двустранно цевно зацепване
       Ивайло Николаев, Генчо Попов, Красимир Тужаров, Уисам Мхана
53. Изследване влиянието на геометричните характеристики върху хидродинамиката в биореактор с механично разбъркване с три бъркалки
       Анна Лечева, Иванка Желева, Милен Неделчев
54. Анализ на възможностите и перспективите за добив на биогаз от депонирани отпадъци
       Маргарита Филипова
55. Аналитична рискметрия в екологичните експертизи
       Любомир Владимиров
56. Анализ на добрите практики при пречистване на двучерупчести
       Пламен Мънев, Светлозар Митев
57. Замърсяване на атмосферния въздух с въглероден оксид в румънския участък на Долен Дунав. Част 1 - Методика на изследването
       Любомир Владимиров, Божидар Янков
58. Замърсяване на атмосферния въздух с въглероден оксид в румънския участък на Долен Дунав. Част 2 - Модели на концентрациите
       Любомир Владимиров, Божидар Янков
59. Изпитване на външен шум на трактор по методиката на ОИСР, код 2
       Светлозар Митев, Николай Ковачев
60. Мобилна пречиствателна система за пречистване на двучерупчести
       Пламен Мънев, Светлозар Митев, Евгени Върбанов, Антон Антонов
61. Идентификация на риска в екологичната политика
       Николай Петров, Любомир Владимиров, Петя Георгиева
62. Пиролизата като съвременен метод за третиране на излезли от употреба автомобилни гуми
       Джихан Менсеидов, Маргарита Филипова, Иванка Желева
63. Подготовка на населението за действия в условията на екологични кризи
       Евгени Гавраилов, Тодор Тодоров
64. Развитие на икономиката и нейното влияние върху околната среда в Република България за периода 2007-2014 г.
       Анелия Ненова
65. Растителните ендемити и реликти – важна част от биоразнообразието на България
       Даниела Христова, Ерай Мехмедов, Станислава Димитрова
66. Сравнителен анализ на шумовите емисии на трактор Болгар ТК80 и Case 95
       Николай Ковачев, Венцислав Добринов, Petru Cardei, Vergil Muraru, Cornelia Muraru-Ionel
67. Сравнителен анализ на шумовите имисии от трактор Болгар ТК80 и Case 95
       Petru Cardei, Vergil Muraru, Cornelia Muraru-Ionel, Николай Ковачев, Венцислав Добринов
68. Трансгранична корелация на замърсяването на атмосферния въздух със серен диоксид в българско - румънския регион на река Дунав. Част 1 - Методика на изследването
       Владимир Томов, Любомир Владимиров, Петя Георгиева
69. Трансгранична корелация на замърсяването на атмосферния въздух със серен диоксид в българско - румънския регион на река Дунав. Част 2 - Теоретико - информационен модел
       Владимир Томов, Любомир Владимиров, Петя Георгиева

Последни страници


Copyright © 2008-2024