ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

Филиал - РАЗГРАД
Серия 10.1 - Химични технологии.

Корица и начални страници

1. Study of devitrification in ceramic frit waste to produce glass-ceramic materials Ester Barrachina, Ivan Calvet, Diego Fraga, Rafael Marti,
       Stephan Kozhukharov, Juan B. Carda Castello
2. SiC and TiC Stainless Steel Based Metal Matrix Composites
       Svetlana Boshnakova, Irena Markovska, Dimitar Rusev
3. Synthesis of 4- and 5- nitro-substituted heteroaryl cinnamoyl derivatives Marin Marinov, Iliana Nikolova, Petja Marinova, Neyko Stoyanov,
       Plamen Penchev, Krasimir Ivanov
4. Sorption of Amino Acids with Activated Carbon from Aqueous Solutions
       Мaria Nikova
5. Sintering temperature effect on the characteristics of Ce-doped Ti-Si-Zr-O surface layers of humidity sensing elements
       Stephan Kozhukharov, Zvezditza Nenova, Nedyu Nedev, Toshko Nenov
6. QSAR modeling of non-steroidal Farnesoid X Receptor activators
       Milen Todorov
7. Joint Spectral Database of Infrared and Raman Spectra
       Slava Tsoneva, Stefka Nachkova, Plamen Penchev
8. Evaluation of the buffering effect possessed by diluted diammonium hexanitrocerate solutions
       Petya Atanasova, Stephan Kozhukharov, Mariano Milanes
9. Diffusion and Kinetic Characteristics of Dilute Aqueous Solutions of Manganese(II) Chloride
       Mariana Tavlieva, Velyana Georgieva
10. Ligand-based QSAR study for a series of steroids as progesterone receptor binders
       Milen Todorov
11. Determination of activity coefficients of dimethyl ether in butyl acetate and 2-propanol
       Petar Petrov
12. Impact of the inherent structural characteristics of AA2024-T3 and D16 AM aircraft alloys on the cerium oxide primer layers morphology
       Stephan Kozhukharov, Mariano Jose Milanes, Ch. Girginov
13. In silico screening of inventories of high public concern. Mutagenicity predictions for HPVC OECD chemicals
       Milen Todorov
14. Impact of the anionic composition parts of conventional acids on the galvanostatic anodic polarization of AA2024-T3 alloy
       Christian Girginov, Stephan Kozhukharov, Mariano Milanes, Maria Machkova
15. Reducing the aggressiveness of sulfuric acid corrosion medium on steel by adding organic substances
       Temenuzhka Haralanova, Christian Girginov
16. Impact of the electroplating regime on the chemical composition of Ni-Co-P based coatings in non-complexing acidic electrolyte
       Katya Ignatova, Stephan Kozhukharov, Lyudmil Vladimirov, Mariano Milanes
17. Study on adsorption properties of carbon electrode materials for electrochemical supercapacitors
       Ch. Girginov, L. Stoyanov, S. Kozhukharov, A. Stoyanova, M. Mladenov, R. Raicheff
18. Легкоплавкие стеклокомпозиционные материалы для спаивания с различными металлами и сплавами
       В. Голеус, Ц. Димитров, А. Носенко, А. Амелина, Ю. Гордеев
19. Исследование защитных свойств боратных покрытий
       Карасик Алексей, Карасик Елена, Димитров Цветан, Барсукова Владислава
20. Усовершенствование системы подачи теплоносителя в распылительных сушильных установках
       Святослав Лементарь, Цветан Димитров, Виталий Пономаренко, Дмитрий Люлька
21. Въздушни катоди с електропроводими слоеве
       Благовеста Мидюрова, Ралица Колева, Ахмед Айдан, Валентин Ненов
22. Видове влакнести материали, използвани в целулозно- хартиената промишленост и техните листообразуващи свойства
       Румяна Боева, Искрен Спиридонов
23. Амперометрични биосензори за анализ на ксантин
       Тотка Додевска
24. Определяне абсолютната стойност на ентропията
       Кристиян Гиргинов, Теменужка Хараланова, Вержиния Александрова, Ангелина Попова
25. Изследване структурата и свойствата на хафниев селенит чрез рентгенографски анализ и теорията на функционала на плътността
       Румяна Янкова, Светлана Гениева, Ненко Халачев, Гинка Димитрова
26. Изследване влиянието на изходните суровини при синтез на жълто оцветена керамика
       Снежана Корудерлиева, Иван Чомаков, Ганка Колчакова
27. ИЧ спектроскопия на шихти системата Bi-Sr-Ca-Cu-O
       Теодора Райчева, Янчо Христов, Пламен Пашев, Богдан Богданов
28. Прилагане на бяла пепел от оризови люспи като мелиорант на вкислена почва от Бургаски регион
       Веляна Георгиева, Златина Николова, Мариана Тавлиева
29. Структурна фиксация и приложение на вакуумно метализирани полиакрилонитрилни мембрани
       Милена Митева, Виолета Славова, Стойко Петров
30. Начини за очистване на водите в целулозно-хартиената промишленост
       Румяна Боева, Искрен Спиридонов
31. Синтез, структура и свойства на хафниев селенит [Hf(SeO3)2(H2O)4]·2H2O
       Светлана Гениева, Румяна Янкова, Гинка Димитрова, Ненко Халачев
32. Йонообменно кондициониране на природни води при използване на комбинирани схеми
       Благовеста Мидюрова, Мария Димова, Валентин Ненов
33. Изследване влиянието на количеството MgO и температурата на синтез върху фазовия състав на шпинелна керамика с използване на отпадна алуминиева шлака
       Милена Иванова, Снежана Корудерлиева, Ганка Колчакова
34. Изследвания за лабораторно модифициране на олефинови въглеводороди
       Йорданка Ташева, Антон Паличев, Тодор Паличев
35. Възможност за оползотворяване на отпадъчни сажди
       Димитър Русев, Ирена Марковска, Станка Янева
36. Изследване на базалтова суровина от находище "Болярка", община Болярово
       Милувка Станчева, Цветан Димитров, Дахер Дахер
37. Изследване влиянието на температурата върху фазовия състав при синтез на керамика от катализаторен прах
       Иван Чомаков, Снежана Корудерлиева, Ганка Колчакова, Васил Бозуков
38. Изследване комплексообразуването на третични амини с йони на преходни метали
       Севдалина Турманова, Емилия Иванова, Красимир Василев, Виктория Трифонова
39. Получаване на Зеолит BEA
       Димитър Георгиев, Иван Пейчев, Иван Петров
40. Адитивен реагент- и субстрат - подпомогнат катализ при алкално катализираната преестерификация на растително масло при синтеза на биодизелово гориво
       Станислав Байрямов, Васил Копчев
41. Синтез, изследване и свойства на кандилит
       Михаил Дойнов
42. Екологичните ресурсно-осигурителни вериги - надежден източник на „зелена енергия”
       Юнзиле Джелил, Десислава Николова, Евгений Ганев, Боян Иванов, Драгомир Добруджалиев
43. Синтез и термогравиметрични свойства на омрежен хитозан с черни оризови люспи
       Диляна Звездова, Неделчо Неделчев
44. Дизайн и синтез на Boc-Thr[Z-Phe(NO2)]-OMe като субстрат за моделните реакции на ензимо-химичен семисинтез на човешки инсулин
       Станислав Байрямов
45. Синтез на керамични пигменти с основен минерал от рутиловата группа -обърнат шпинел
       Михаил Дойнов, Цветан Димитров
46. Химичен стъпков синтез в разтвор на тетрануклеотида d(AGCT) от 5'->3' и от 3'->5' край, прилагайки модификация на Н- фосфонатната химия
       Станислав Байрямов

Последни страници


Copyright © 2008-2024