ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

Факултет МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН
Серия 2 - Машиностроителни технологии и механика

Корица и начални страници

1. NewGUM: шаг вперед – два шага назад
       Олеся Боцюра, Игорь Захаров
2. Изследване на приложимостта на фотограметричния метод за измерване на много малки размери
       Георги Георгиев, Борис Сакакушев, Красимира Георгиева
3. Двукритериално изглаждане на данни с филтър на Savitzky – Golay
       Венко Витлиемов, Ивелин Иванов, Иван Луканов
4. Динамика на вибробот
       Иван Луканов, Венко Витлиемов, Ивелин Иванов
5. Свободни незатихващи пространствени трептения на несиметрично твърдо тяло върху еластична основа
       Анастас Иванов
6. Динамичен модел на стенд за вибрационно изпитване на умора при случайно натоварване
       Диян Димитров
7. Mоdel of Finite Element of a Plane Circumference Clamped - Joint
       Liliya Petrova
8. Определение величины энергии затрачиваемой на разрушение структуры пшеничной опары
       Юрий Доломакин, Игорь Литовченко
9. Techno-Economic Optimization of a Biogas-Cogeneration Plant for Energy Demands of a livestock Farm
       Marko Mancic, Dragoljub Zivkovic, Milena Todorovic
10. Explicit dynamics of gear pair using finite element model
       Svetlin Stoyanov
11. Cloud manufacturing: vision and state-of-the-art
       Pavel Vitliemov
12. Towards a cloud-based manufacturing execution system
       Pavel Vitliemov
13. Опит за дефиниране на оптимизационна задача за определяне на качеството на изделието при процес на дълбоко изтегляне
       Светлана Паскалева
14. Mechanical and Structural Changes of Austenitic Sheet Metal Аlloy during Biaxial Tensile Straining by Hydraulic Bulging
       Emil Yankov, Maria Nikolova, Vanya Zaharieva
15. Рентгеноструктурен анализ на многослойни покрития отложени върху инструментална стомана Х12М
       Ваня Захариева
16. Устойчивост на питингова корозия на алуминиева сплав АА7075 след равноканално ъглово пресоване
       Мариана Илиева
17. Повърхностно термично уякчаване на инструментална стомана Х12Ф1 с електродъгов разряд с кух катод във вакуум
       Данаил Господинов, Николай Фердинандов
18. Електромагнитно управление на разряда с кух катод във вакуум
       Николай Фердинандов
19. Изследване на енергоемкостта при струговане за режими на рязане, определени при различни целеви функции
       Иван Колев, Красимир Иванов, Симеон Гечевски
20. Изследване силите на рязане при струговане с малки установъчни ъгли
       Павел Петров
21. Възможности за намаляване себестойността на продукцията чрез използване на нови методи за проектиране и производство на детайли
       Георги Георгиев
22. Анализ на грешките при измерване на детайла посредством инструмента
       Светлана Колева, Милко Енчев
23. Машиностроителното производство у нас - белези, изисквания, ефективност
       Светлана Колева, Милко Енчев
24. Анализ на производителността на РТМ
       Чавдар Костадинов
25. Към алгоритъм за проектиране на роботизирани технологични модули
       Чавдар Костадинов
26. Управление на конструкторска документация чрез SolidWorks Enterprise PDM
       Николай Станков, Александър Иванов
27. Възможности за осигуряване на точността и производителността при механично обработване на тъностенни едрогабаритни детайли
       Ивайло Георгиев
28. Разработване на концепция на металорежеща машина за обработване на тъностенни едрогабаритни детайли
       Димитър Димитров Ивайло Георгиев
29. Изследване на възможностите за разработване на бърза оферта при широка номенклатура на производството
       Николай Малчев
30. Унификация на технологичните процеси при широка номенклатура на производството на едрогабаритни тънкостенни детайли
       Димитър Димитров, Николай Малчев

Последни страници


Copyright © 2008-2024