ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Серия 6.2 - Педагогика и психология. История, етнология и фолклор.

Корица и начални страници

1. Нагласите за предприемачество на студентите педагози - предизвикателство към кандидатстването за проекти в новия програмен период (2014-2020 г.)
       Юлия Дончева
2. Подготовка на социалните педагози за сферата на обучение на възрастните
       Валентина Василева
3. Завръщане и мултиплициране на неграмотността в българското общество
       Анна Георгиева
4. Съчетаване на активни методи с визуални модели за оптимизиране на педагогическите взаимодействия
       Соня Георгиева
5. Ролята на приобщаващия учител за ефективното участие на деца с множество увреждания в общообразователната среда
       Магдалена Хаджиева
6. Бежанците – социални представи и дистанции
       Албена Накова-Манолова
7. Планирани и (не)реализирани дейности в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе
       Багряна Илиева
8. Предизвикателствата пред политиката на учене през целия живот в България
       Валентина Василева, Багряна Илиева
9. Участниците в традиционен и кибер тормоз и виктимизация от връстниците. Сравнение
       Росица Цонева
10. Местата за лишаване от свобода – условие за превъзпитание или лична деградация
       Павлин Петров
11. Интернет престъпления
       Живка Военкинова
12. Конвенционална престъпност
       Живка Военкинова
13. За валидността на диагностичните критерии при компютърна зависимост и дисфункционална употреба на Интернет
       Ваня Динева
14. Defining dimensions of the concept“good/quality kindergarten teacher”
       Розалина Енгелс-Критидис
15. Ролята на индивидуализацията и диференциацията за разширяване на възможностите за образователен напредък при децата от първа група в детската градина
       Розалина Енгелс-Критидис
16. Изследване нна емоционалната интелигентност на 7-9-годишните ученици
       Светлана Станчева
17. Methodical commitment of education in Information technology and English language
       Марийка Петрова, Илина Иванова
18. Съвременни методи и средства в обучението на студентите по музикален инструмент
       Божанка Байчева, Цанимир Байчев
19. Подготовка на студентите за музикално-образователния процес в началното училище
       Божанка Байчева, Цанимир Байчев
20. За артпедагогиката
       Пенка Марчева
21. Основни теоретични и практични аспекти на социалната фобия при работа с клиенти с репродуктивни проблеми
       Силвия Крушкова
22. Агресивното поведение през призмата на социалната психология
       Силвия Крушкова
23. Престижът на книгоиздателите
       Карамфил Манолов
24. Подходи и модели на медийно образование
       Лилия Лозанова
25. Политическият живот в Русе (1923-1934)
       Капка Иванова
26. Институциите в Русенския край по времето на Първата българска държава
       Антони Пенчев
27. Позицията за жената във Втората българска държава
       Златоживка Здравкова, Ренета Златева
28. Княжеският акт от 27 април 1881 г. и политическият живот в Русе
       Любомир Златев
29. Иван Гюзелев за държавната власт и администрация в началото на ХХ век
       Емил Инджов
30. Песенното творчество на първото поколение български композитори
       Пелагия Векилова, Светла Минкова

Последни страници


Copyright © 2008-2024