ENGLISH
Начало
Покана за участие
Покана за участие
(Филиал Разград)
Покана за участие
(Филиал Силистра)
Гост лектори
Програмен комитет
Работни езици
Организационен
комитет
Тематични
направления
Изисквания към
оформлението
на докладите
Етика за
публикуване
Такса за участие
Срокове
Програма на
конференцията
Публикуване на докладите
Наградени доклади "Best Paper"
Научни трудове
на Русенски университет
Адрес за кореспонденция
НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
Покана за участие
Доклад-образец
Сборници с доклади

Сборници с доклади за 2015 г.

Факултет ЮРИДИЧЕСКИ
Серия 7 - Правни науки

Корица и начални страници

1. Дисциплинарна отговорност на съдиите, видове наказания и ред на дисциплинарното производство (1880-1910)
       Евгени Йочев
2. Теорията за суверенитета на Жан Боден
       Веселин Гръцманов
3. Oспорването на президентските избори в България
       Зорница Йорданова
4. Местните избори в практиката на Конституционния съд на Република България
       Зорница Йорданова
5. Новите положения при определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права, предоставяни от общината
       Анастас Георгиев
6. Коносамент
       Анна Николова
7. По някои въпроси на (не)приемането на наследство от ненавършили пълнолетие лица
       Антонина Димитрова
8. Правен режим на закрилата на деца, жертви на военни конфликти
       Елица Вълчева-Куманова
9. Института на временния синдик в производството по несъстоятелност на банка
       Ирена Велева
10. Относно оспорването на припознаването от дирекция „Социално подпомагане” и прокурора
       Красимир Димитров
11. Процесуална легитимация в производството по колективни искове в българския граждански процес
       Таня Градинарова
12. Особености на прякото изпълнение на чуждестранни съдебни решения по граждански и търговски дела, постановени в държавите-членки на Европейския Съюз
       Таня Градинарова
13. Санкциониране на недобросъвестното упражняване на процесуални права в гражданското съдопроизводство
       Иван Георгиев
14. Правна уредба и правна същност на осигурителната каса
       Ивайло Стайков
15. За допустимостта на исковете срещу НЗОК по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
       Мария Радева
16. Задължителното професионално застраховане
       Христина Атанасова
17. Ролята на министъра на правосъдието в превенцията на престъпността
       Петя Шопова
18. Значение на съдебно – психиатричната и съдебно психологичната експертна оценка за установяване на патологичен афект при субекти, извършили престъпления
       Силвия Крушкова, Георги Данов
19. Социална психология и право
       Силвия Крушкова
20. Основен състав на престъплението против осигурителната система /чл. 255б, ал. 1 НК/
       Нина Джурова
21. Юридическа санкция
       Светлин Антонов
22. Необходима ли е ал. 2 на чл. 47 от Наказателния кодекс
       Светлин Антонов
23. Законосъобразно ли е отнемането на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от осъдено лице?
       Васил Петров
24. Юридическият термин „риск“ в националната сигурност на Република България Петър Христов
       Елисавета Иванова
25. Взаимодействие между международните договори и международния обичай
       Катерина Йочева
26. Механизъм на адаптиране на международноправните норми - теоретични аспекти, особености и последици
       Кремена Раянова
27. Действие на закона и реализация на правното регулиране
       Теодора Йовчева
28. Хомеостазис и структурни изменения в системата на международните отношения в светлината на съвременните конфликти
       Мария Желева
29. Националните политики в защита на правата на хората с увреждания (в контекста на конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания)
       Лейман Тюлеоглуева
30. Правна закрила на бизнеса в България и използване на обекти на интелектуална собственост
       Наталия Стоянова
31. Райони по смисъла на Закона за регионалното развитие
       Диляна Калинова
32. Придобиване на права по договор в полза на трето лице
       Иван Русчев
33. Тълкувателните актове на общите събрания на колегиите на ВКС и на ВАС и въпросът за източниците на правото
       Иван Русчев

Последни страници


Copyright © 2008-2024